FB nuotr./Vygandas Pranskūnas

„Bi­ti­nin­kai džiau­gia­si, kad daug me­daus, ta­čiau rei­kė­tų sa­ky­ti, jog bu­vo daug, jei­gu grei­tai ne­pa­lis, me­daus ne­bus. Au­ga­lai iš­džiū­vę, ne­iš­ski­ria nek­ta­ro, bi­tu­tės ne­skren­da į dar­bą“, – sa­kė Aly­taus ra­jo­ne, Pla­sap­nin­kų kai­me, gy­ve­nan­tis bi­ti­nin­kas Vy­tau­tas Pa­tins­kas.

Anot V.Pa­tins­ko, pa­va­sa­ris bu­vo daug ža­dan­tis, ta­čiau va­sa­ra, ši­lu­mos mė­gė­jus džiu­gi­nu­si sau­lės ši­lu­ma, bi­ti­nin­kams pra­si­dė­jo la­bai liūd­nai. „Jei taip ir tę­sis, ne­su­lauk­si­me lie­taus, me­du­ne­šio prog­no­zės liūd­nos. Ga­li tek­ti su me­daus ki­bi­riu­kais ei­ti at­gal į avi­lius“, – ne­links­mai prog­no­za­vo Dzū­ki­jos bi­ti­nin­kas.

Pa­pras­tai to­kiu me­tu V.Pa­tins­ko ūky­je bū­na apie to­ną švie­žio me­daus, o da­bar tik apie 200 ki­log­ra­mų. Aly­taus, Vil­niaus ir Kau­no tur­guo­se, įvai­rio­se mu­gė­se ne tik me­du­mi, bet ir ki­tais bi­čių pro­duk­tais – žie­da­dul­kė­mis, pi­kiu, duo­ne­le bei vaš­ku – pre­kiau­jan­tis bi­ti­nin­kas kol kas pre­ky­bą me­du­mi dėl vis la­biau įsi­ga­lin­čios saus­ros yra su­stab­dęs.

V. Patinskas

V. Patinskas

Iš­skir­ti­niai me­tai

Me­du­ne­šis šie­met pra­si­dė­jo taip ge­rai kaip nė vie­nais anks­tes­niais me­tais. Blin­džių žy­dė­ji­mo ne­nu­pla­kė lie­tūs, pie­nių žie­dų ne­pa­kan­do šal­nos, o prie įvai­rių ki­tų žy­din­čių ir nek­ta­rą iš­ski­rian­čių au­ga­lų pri­si­dė­jo gau­sus so­dų žy­dė­ji­mas. Nek­ta­ro bu­vo tiek daug, kad kai ku­rie bi­ti­nin­kai su­sku­bo džiaug­tis, jog me­du­ne­šio pra­džio­je iš­si­ko­pę me­tų me­daus nor­mą.

Si­tu­a­ci­ja ėmė keis­tis, kai oro tem­pe­ra­tū­ra vis ki­lo, o lie­taus ne­bu­vo ar­ba pa­ly­da­vo tik vie­to­mis ir ne­gau­siai. Au­ga­lai ėmė džiū­ti, ne­be­iš­skir­ti nek­ta­ro.

„Iš ry­to dar ga­li­ma pa­ma­ty­ti tarp karš­čio iš­var­gin­tų au­ga­lų skrai­dan­čių bi­čių, o įdie­no­jus jų ne­lan­ko nė vie­na bi­tė. Bal­tie­ji do­bi­liu­kai, vie­ni nek­ta­rin­giau­sių au­ga­lų, ny­kiai ru­duo­ja, nes dėl saus­ros ir die­nos kait­ros ne­iš­ski­ria nek­ta­ro ir ne­do­mi­na bi­čių“, – pa­sa­ko­jo V.Pa­tins­kas.

Me­du­ne­šiui ge­riau­sia tem­pe­ra­tū­ra – nuo 20 iki 25 laips­nių ši­lu­mos. Ta­čiau šios va­sa­ros pra­džio­je to­kių gam­tos są­ly­gų nė­ra, nes daž­ną die­ną ter­mo­met­ro stul­pe­lis ko­pia link 30 laips­nių ši­lu­mos. Jau pra­de­da žy­dė­ti siau­ra­la­pės lie­pos, ta­čiau jei ar­ti­miau­sią sa­vai­tę ne­bus lie­taus, tai lie­pų me­daus ne­tu­rė­si­me, dėl saus­ros ga­li ne­tek­ti pa­ra­gau­ti ir avie­čių me­daus.

Ne­pai­sant gam­tos są­ly­gų, me­daus kai­nos tur­gu­je pa­na­šios kaip ir pra­ėju­siais me­tais.

Žen­kli­na au­to­mo­bi­li­niais da­žais

Alek­san­dro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­te ag­ro­no­mi­jos ba­ka­lau­ro, o Ve­te­ri­na­ri­jos aka­de­mi­jo­je gy­vu­li­nin­kys­tės tech­no­lo­gi­jos ma­gist­ran­tū­ros stu­di­jas bai­gęs V.Pa­tins­kas ūki­nin­kau­ja 130 hek­ta­rų miš­ria­me au­ga­li­nin­kys­tės ir bi­ti­nin­kys­tės ūky­je.

„Nuo šių me­tų bi­tės pri­skir­tos prie gy­vu­lių, tad bus ga­li­ma leng­viau pa­si­nau­do­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­ma“, – džiau­gė­si V.Pa­tins­kas.

70 avi­lių bi­ti­nin­kas lai­ko pen­kio­se skir­tin­go­se vie­to­se, tad ga­li mė­gau­tis pa­čiu įvai­riau­siu me­du­mi. „Esu mė­gė­jas, per­ei­nan­tis į pro­fe­sio­na­lus“, – juo­kau­ja Va­rė­nos ra­jo­no bi­ti­nin­kų drau­gi­jai pri­klau­san­tis vy­ras.

Kas­met iš 50 bi­čių šei­mų jis pri­ko­pia apie 2–2,5 to­nos me­daus. Vi­du­ti­niš­kai po 50 ki­log­ra­mų iš kiek­vie­no avi­lio.

Ki­tos 20 bi­čių šei­mų, skir­tos mo­ti­nė­lių au­gi­ni­mui, yra ap­gy­ven­din­tos spe­cia­liuo­se su­si­po­ra­vi­mo ir su­bren­di­mo na­me­liuo­se – nu­kleu­suo­se. „Į nu­kleu­są įke­lia­ma at­rink­ta iš ma­no bi­ty­no ar­ba nu­pirk­ta nau­ja su tra­nu su­si­po­ra­vu­si jau­na mo­ti­nė­lė, ku­ri per 10 die­nų pra­de­da dė­ti kiau­ši­nius. Ta­da ji su pen­kio­mis pa­ly­do­vė­mis ke­liau­ja pas nau­ją šei­mi­nin­ką – ku­rį nors Lie­tu­vos bi­ti­nin­ką. Kiek­vie­na mo­ti­nė­lė yra pa­žy­mi­ma ma­žu­te da­žų dė­me­le su nu­me­riu. Pa­gal tarp­tau­ti­nį bi­ti­nin­kų su­si­ta­ri­mą bi­čių mo­ti­nė­lės žy­mi­mos gel­to­na, bal­ta, mė­ly­na, rau­do­na ir ža­lia spal­vo­mis, kas­met vis ki­ta spal­va. Šių me­tų spal­va – rau­do­na“, – aiš­ki­no V.Pa­tins­kas.

Anot bi­ti­nin­ko, įdo­mu tai, kad šių jaut­rių vabz­džių žen­kli­ni­mui nau­do­ja­mi pa­tva­ru­mu pa­si­žy­min­tys al­ki­di­niai ar­ba au­to­mo­bi­li­niai da­žai.

V.Pa­tins­kui la­biau­siai pa­tin­ka Kar­ni­kos ir Bak­fas­to ra­sių bi­tės, jos ir do­mi­nuo­ja bi­ti­nin­ko bi­ty­ne. „Bi­tes lai­kau tik dau­gia­aukš­čiuo­se, ku­rie ga­li bū­ti iki 6 aukš­tų, avi­liuo­se. Jie yra pa­to­ges­ni, ap­žiū­rė­da­mas vie­ną bi­čių šei­mą už­trun­ki vos 5 mi­nu­tes, o stan­dar­ti­nio Da­da­no avi­lio ap­žiū­rai pri­rei­kia ma­žiau­siai 20 mi­nu­čių. Žie­mo­ji­mo są­ly­gos juo­se ge­ros – yra ven­ti­lia­ci­ja, ne­rei­kia ap­šil­tin­ti“, – dės­tė bi­ti­nin­kas.

V.Pa­tins­ko tei­gi­mu, dau­gia­aukš­čiai avi­liai, Lie­tu­vo­je pla­čiau nau­do­ti pra­dė­ti maž­daug prieš 10 me­tų, vis la­biau po­pu­lia­rė­ja.

Kaip at­skir­ti ge­rą me­dų

Me­daus įvai­ro­vė ir pa­siū­la la­bai di­de­lė, kiek­vie­nas ga­li iš­si­rink­ti pa­gal sa­vo sko­nį. Ta­čiau kad ir ko­kį iš­si­rink­tu­me – ašt­ro­ko kva­po ir ait­ro­ko sko­nio gri­ki­nį ar kvap­nų, švel­nų pa­va­sa­ri­nį, svar­biau­sia, kad jis bū­tų ko­ky­biš­kas.

Pats bi­ti­nin­kas kas­dien mė­gau­ja­si me­du­mi, jam la­biau­siai pa­tin­ka pa­va­sa­ri­nis – švel­nus, ma­lo­naus sko­nio me­dus.

„Kad me­dus nė­ra ko­ky­biš­kas, aiš­kiau ma­to­si iš su­si­kris­ta­li­za­vu­sio me­daus nei iš švie­žio. Jei ma­tai ant stik­lai­nio kraš­tų ir vir­šaus gra­žiai iš­si­sky­ru­sius gliu­ko­zės kris­ta­lus, tai reiš­kia, kad vis­kas ge­rai – me­dus ge­ras.

Pu­to­ji­mas ne­pa­ro­do, kad iš pra­džių me­dus bu­vo blo­gas. Daž­niau­siai tai reiš­kia, kad kaž­kas nu­ti­ko tam tik­ro­je fer­men­ta­vi­mo­si fa­zė­je. Tar­ki­me, gri­kių me­dų rei­kia su­val­gy­ti per mė­ne­sį, jei lai­kai kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­ro­je, ar­ba lai­ky­ti nuo­la­ti­nė­je 10 laips­nių ši­lu­mos tem­pe­ra­tū­ro­je.

Ver­ta at­kreip­ti dė­me­sį, jei žie­mą per­ki me­dų, o jis ga­na skys­tas, ant sie­ne­lių ne­si­ma­to gliu­ko­zės kris­ta­lų. Taip nu­tin­ka, kai bi­ti­nin­kai ką tik iš­suk­tą me­dų su­pils­to į di­de­les tal­pyk­las, o žie­mą pa­šil­dę per­pi­la į ma­žes­nes. Vis­kas ge­rai, jei jis pa­kai­ti­na­mas iki 50 laips­nių, ne­pra­ran­da sa­vo sa­vy­bių“, – aiš­ki­no V.Pa­tins­kas.

No­rin­tie­siems nu­si­pirk­ti tik­rai ge­ro me­daus, bi­ti­nin­kas pa­ta­ria ne­pa­gai­lė­ti ke­lių eu­rų ke­lio­nei pas bi­ti­nin­ką ir įsi­ti­kin­ti, kaip jis bi­ti­nin­kau­ja.

„Par­duo­tu­vė­se per­kan­tie­ji me­dų tu­rė­tų at­kreip­ti dė­me­sį, kad jo­se daž­niau­siai pre­kiau­ja­ma ne me­du­mi, o me­daus mi­ši­niais“, – per­spė­jo ži­no­vas.

Rengs edu­ka­ci­nes pa­mo­kė­les

Anot V.Pa­tins­ko, bi­ti­nin­kais ga­li tap­ti vi­si, ne­bi­jan­tys bi­čių, nes jos la­bai grei­tai pa­jau­čia bai­mę, ir nė­ra aler­giš­ki jų įgė­li­mams.

At­ei­ty­je bi­ti­nin­kas vai­kams ir su­au­gu­sie­siems ke­ti­na ves­ti edu­ka­ci­jos pa­mo­kė­les. „No­riu švies­ti žmo­nes, ypač jau­ni­mą, kad ži­no­tų, kas yra žie­da­dul­kės, bi­čių pie­ne­lis, pi­kis, ko­kios šių bi­čių pro­duk­tų sa­vy­bės. Pa­mo­kė­lių me­tu klau­sy­to­jus su­pa­žin­din­siu su me­daus su­ki­mu, vaš­ko ga­my­ba“, – at­ei­ties pla­nais da­li­jo­si V.Pa­tins­kas.

 

Rita KRUŠINSKAITĖ