Ne­rin­gos Mor­kū­nai­tės su­tik­tu­vės oro uos­te. Aud­riaus Dzi­mi­da­vi­čiaus nuotr.

Kiek­vie­nais me­tais tiek Lie­tu­vo­je, tiek vi­sa­me pa­sau­ly­je or­ga­ni­zuo­ja­mi daug po­pu­lia­ru­mo su­lau­kian­tys bar­me­nų čem­pio­na­tai, ku­riuo­se šios sri­ties pro­fe­sio­na­lai var­žo­si dėl ge­riau­sių­jų ti­tu­lo. Ta­čiau šie me­tai bu­vo ki­to­kie – pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je na­cio­na­li­nio bar­me­nų čem­pio­na­to nu­ga­lė­to­ja ta­po mer­gi­na, pri­zi­nę vie­tą iš­ko­vo­ju­si dar ir pa­sau­li­nia­me „Ja­me­son Bar­rel­men‘s Ho­me­co­ming 2019“ čem­pio­na­te.
Tai – Vil­niaus ba­rui „Sa­na­to­ri­ja“ at­sto­va­vu­si 24-erių me­tų aly­tiš­kė Ne­rin­ga Mor­kū­nai­tė. Na­cio­na­li­nia­me bar­me­nų čem­pio­na­te nu­run­gu­si 13 da­ly­vių iš skir­tin­gų ša­lies mies­tų, Ne­rin­ga iš­ko­vo­jo tei­sę vyk­ti į pa­sau­li­nes bar­me­nų var­žy­tu­ves „Ja­me­son Bar­rel­men‘s Ho­me­co­ming 2019“ Ai­ri­jo­je. Ten mer­gi­na ap­len­kė kon­ku­ren­tus iš 28 pa­sau­lio ša­lių ir lai­mė­jo tre­čią vie­tą. Tai di­de­lis pa­sie­ki­mas ne tik Ne­rin­gai, ku­ri čem­pio­na­te da­ly­va­vo pir­mą kar­tą, bet ir Lie­tu­vai.

Še­še­ri me­tai ba­rų in­dust­ri­jo­je

Pa­klaus­ta, ko­dėl pa­si­rin­ko bar­me­nės dar­bą, aly­tiš­kė pa­sa­ko­ja, kad pir­miau­sia su­do­mi­no ga­li­my­bė de­rin­ti die­ni­nes stu­di­jas My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­te su nak­ti­niu dar­bu ba­re. Tie­sa, prieš tai te­ko dirb­ti pa­da­vė­ja. Su­pra­tu­si, kad šis dar­bas – ne jai, ga­liau­siai mer­gi­na pa­su­ko į ba­rų in­dust­ri­ją: „Tai bu­vo tik­rai ge­ras spren­di­mas: ga­lė­jau dar­bą de­rin­ti su stu­di­jo­mis. Jas pa­bai­gu­si, dar rim­čiau ki­bau į dar­bus už ba­ro ir štai… esu čia jau še­še­rius me­tus!“

Dau­ge­liui stu­den­tų at­ro­do, kad de­rin­ti moks­lus su dar­bu – mi­si­ja ne­įma­no­ma. N.Mor­kū­nai­tė pri­ta­ria – iš tie­sų ne­leng­va. Bet kai la­bai no­ri, vis­kas įma­no­ma.

„Bu­vo daug be­mie­gių nak­tų. Iš tie­sų la­bai sun­ku. Bet kai no­ri ir stu­di­juo­ti, ne­pra­lei­di­nė­ti pa­skai­tų, ir dar sa­ve iš­lai­ky­ti – ten­ka au­ko­tis“, – tei­gia ryž­tin­gai nu­si­tei­ku­si aly­tiš­kė.

Ža­vi ga­li­my­bės

Ne­rin­ga ti­ki­na, kad bar­me­nės veik­la jai dau­giau nei dar­bas: ,,Ba­rų ver­slas man ir po­mė­gis, ir lais­va­lai­kis, ir dar­bas vie­na­me. Čia la­biau­siai ža­vi ga­li­my­bės: nuo sko­nio su­vo­ki­mo iki pa­sau­lio, ki­tų kul­tū­rų pa­ži­ni­mo.“

Pa­klaus­ta, kaip nu­spren­dė su­da­ly­vau­ti na­cio­na­li­nė­se bar­me­nų var­žy­tu­vė­se, mer­gi­na pra­si­ta­ria: „Vi­siš­kai ne­ti­kė­tai! Tie­są pa­sa­kius, esu skep­tiš­kai nu­si­tei­ku­si prieš bar­me­nų čem­pio­na­tus. Ka­dan­gi nie­ka­da ne­te­ko jo­kia­me da­ly­vau­ti, nu­spren­džiau, kad rei­kia pa­ban­dy­ti.“

Ne­rin­gos „ban­dy­mas“ bai­gė­si ne tik per­ga­le – ji iš­ko­vo­jo ke­lia­la­pį į pa­sau­li­nį čem­pio­na­tą Ai­ri­jo­je, kur tu­rė­jo ga­li­my­bę var­žy­tis su ge­riau­siais bar­me­nais iš vi­so pa­sau­lio.

Ruo­šė­si 24-erius me­tus

Pra­kal­bus apie ruo­ši­mą­si pa­sau­li­niam čem­pio­na­tui, mer­gi­na dės­to: „Ma­nau, kad tam ruo­šiau­si vi­sus 24-erius me­tus. Tai ne­bu­vo vien tik ta­vo, kaip bar­me­no, su­kaup­to ba­ga­žo de­monst­ra­vi­mas. Šia­me čem­pio­na­te bu­vo ne­ma­žai ir gy­ve­ni­miš­kų iš­ban­dy­mų: nuo as­me­ny­bės pa­tik­ri­ni­mo iki įvai­rių gy­ve­ni­miš­kų si­tu­a­ci­jų, mū­sų ge­bė­ji­mo re­a­guo­ti į jas. Kal­bant apie pro­fe­si­nį pa­si­ren­gi­mą, vi­są mė­ne­sį tu­rė­jau už­tik­rin­ti mik­so­lo­gi­nes ži­nias, pa­si­kar­to­ti re­cep­tus, tech­ni­kas. Ma­nau, į to­kį kon­kur­są ne­ga­li­ma va­žiuo­ti ne­pa­si­ren­gus – juk at­sto­vau­ji ne tik sau, bet ir sa­vo ba­rui, net­gi ša­liai.“

Čem­pio­na­tas tru­ko tris die­nas

Pa­sau­li­nis „Ja­me­son Bar­rel­men‘s Ho­me­co­ming 2019“ čem­pio­na­tas tu­rė­jo tris eta­pus, ku­rie vy­ko tris die­nas. Pir­mo­jo eta­po me­tu bu­vo tik­ri­na­mas bar­me­nų ge­bė­ji­mas dirb­ti grei­tai – per pen­kias mi­nu­tes rei­kė­jo pa­ga­min­ti kuo dau­giau kok­tei­lių iš duo­to są­ra­šo. Ver­ti­ni­mo me­tu at­si­žvelg­ta ne tik į tai, kaip grei­tai var­žo­vai ge­ba dirb­ti, bet ir į tech­ni­ką, sko­nį bei vaiz­dą.

Ant­ra­me eta­pe da­ly­viams rei­kė­jo de­monst­ruo­ti kok­tei­lius te­ma­ti­ka „From farm to glass“ – tuos pa­čius, ku­rie pa­dė­jo iš­ko­vo­ti per­ga­lę na­cio­na­li­nė­se at­ran­ko­se. Po šio eta­po į pas­ku­ti­nį­jį pa­te­ko tik pen­ki da­ly­viai – tarp jų ir aly­tiš­kė Ne­rin­ga.

Anot pa­šne­ko­vės, pas­ku­ti­nis eta­pas bu­vo pats sun­kiau­siais: „Tre­čio­ji die­na la­biau­siai ali­no. Iš pa­t ry­to va­žia­vo­me į so­dą, ku­rį tu­rė­jo­me ge­rai įsi­dė­mė­ti. Taip pat te­ko pa­si­rink­ti du pa­gal­bi­nin­kus iš ki­tų ša­lių, ku­rios da­ly­va­vo kon­kur­se, bet, de­ja, iš­kri­to po pir­mų dvie­jų eta­pų. Bu­vo duo­tos trys va­lan­dos, per ku­rias rei­kė­jo pa­ruoš­ti tri­jų kok­tei­lių me­niu iš so­de su­rink­tų in­gre­dien­tų. Taip pat tu­rė­jo­me pa­ruoš­ti de­šim­ties mi­nu­čių pri­sta­ty­mą, ku­rį ver­ti­no žiu­ri. Iš pra­džių at­ro­dė vi­sai pa­pras­ta už­duo­tis, bet vė­liau su­pra­tau, kad trys va­lan­dos – la­bai ma­žai lai­ko.“

Aly­tiš­kė tei­gia, kad už­im­ti pri­zi­nės vie­tos tik­rai ne­si­ti­kė­jo. Juk tai – pir­ma­sis jos čem­pio­na­tas, o var­žy­tis te­ko su bar­me­nais, ku­rie bū­tent to­kio­se var­žy­tu­vė­se tu­ri su­kau­pę di­de­lę pa­tir­tį.

„Aš ži­no­jau tik vie­na – pa­da­ry­siu vis­ką, ką ga­liu, ir pa­si­im­siu iš šios pa­tir­ties mak­si­mu­mą. Taip ir pa­da­riau“, – džiau­gia­si Ne­rin­ga.

Ne­pai­sant to, kad pa­sau­li­nio ly­gio čem­pio­na­te Ne­rin­gai pa­vy­ko iš­ko­vo­ti tre­čią vie­tą ir nu­rung­ti var­žo­vus iš to­kių vals­ty­bių kaip Aust­ra­li­ja, Ja­po­ni­ja, Ki­ni­ja, Iz­ra­e­lis ir kt., vis dėl­to mer­gi­na la­biau­siai džiau­gia­si dėl di­de­lio ap­lin­ki­nių pa­lai­ky­mo, ku­rio su­lau­kė ne tik kon­kur­so me­tu, bet ir grį­žu­si į Lie­tu­vą: į su­tik­tu­ves oro uos­te at­vy­ko ir ba­ro „Sa­na­to­ri­ja“ ko­lek­ty­vas, ir sa­vi­nin­kai.