R. Dovydėno pieš.

„Po 15 darbo metų įmonėje vadovas (savininkas) man siūlo žemesnes pareigas, ar tai teisėta?“ – klausia Mireta iš Kauno.

Atsako teisininkė Inga Michailovienė.

IngaTeise

Iš pateiktos situacijos nėra aišku, dėl kokių priežasčių įmonės vadovas nori jus perkelti į žemesnes pareigas. Tai svarbu, nes turi įtakos vertinimui – teisėtas pasiūlymas ar ne. Analizuojant abstrakčiai, darbdavys siekia pakeisti būtinąsias darbo sutarties sąlygas, t. y. darbo funkcijas bei, tikėtina, darbo apmokėjimą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 45 straipsniu, tokie pakeitimai galimi tik turint rašytinį darbuotojo sutikimą. Svarbu paminėti, kad darbuotojo atsisakymas dirbti pakeistomis darbo sąlygomis gali būti laikomas priežastimi nutraukti darbo santykius darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės Darbo kodekso 57 straipsnyje nustatyta tvarka. Tuo atveju, kai darbdavys siūlo darbuotojui dirbti tokiomis pačiomis darbo sąlygomis tik už mažesnį darbo užmokestį, darbuotojo nesutikimas nėra teisėta priežastis nutraukti darbo sutartį.

Įdomu, dėl kokios priežasties darbdavys darbuotojui pasiūlė žemesnes pareigas? Dažnai tokio pasiūlymo priežastimi gali būti įmonės struktūrinė pertvarka. Tokiu atveju, vadovaujantis Darbo kodekso 57 straipsniu, darbo organizavimo pokyčiai ar kitos priežastys, susijusios su darbdavio veikla, gali būti priežastis nutraukti darbo sutartį.Tačiau tokie darbo organizavimo pokyčiai turi būti realūs ir lemti konkretaus darbuotojo ar jų grupės atliekamos darbo funkcijos nereikalingumą. Dar svarbiau, kad pagal šį Darbo kodekso straipsnį atleisti darbuotoją galima tokiu atveju, jei darbovietėje nėra kitos darbo vietos, į kurią jis galėtų būti perkeltas jam sutinkant.

Taigi, jei darbuotojas darbdavio pasiūlymą dirbti žemesnėse pareigose gavo dėl darbovietėje vykdomos struktūrinės pertvarkos, kai dėl realių darbo organizavimo pokyčių darbuotojo atliekama darbo funkcija tampa pertekline, o kitų lygiaverčių pareigų darbdavys pasiūlyti negali, toks darbdavio pasiūlymas yra visiškai teisėtas. Darbuotojui nesutikus dirbti pakeistomis darbo sąlygomis, darbdavys turi teisę darbuotoją atleisti įspėjęs prieš vieną mėnesį, išmokėdamas darbuotojo dviejų mėnesių vidutinių darbo užmokesčių išeitinę išmoką bei ilgalaikio darbo išmoką, atsižvelgdamas į darbuotojo nepertraukiamą darbo stažą toje darbovietėje.

Jeigu perteklinę darbo funkciją atlieka keletas darbuotojų, o atleidžiami tik keli, jie turi būti atleidžiami pagal darbdavio patvirtintus ir su darbo taryba, arba, kai jos nėra, su profesine sąjunga suderintus kriterijus.Nustatant šiuos kriterijus, turi būti užtikrinta tam tikrų darbuotojų pirmumo teisė likti dirbti.Tai gali būti tie, kurie turi ne mažiau kaip dešimties metų nepertraukiamąjį darbo stažą toje darbovietėje, išskyrus darbuotojus, kuriem sukako senatvės pensijos amžius ir kurie įgijo teisę į visą senatvės pensiją.