R. Dovydėnp pieš.

„Kodėl privalau mokėti privalomojo socialinio draudimo įmokas, jei draudimu nesinaudoju? Ką reiškia už PSD gaunamas nemokamas gydymas, jei dažnai turiu mokėti papildomai už gydymo paslaugas?“ – klausia Aldona iš Kauno.

Konsultuoja teisininkas Andrius Pranckevičius.

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas numato, kad privalomasis sveikatos draudimas – tai valstybės nustatyta asmens sveikatos priežiūros ir ekonominių priemonių sistema, garantuojanti privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamiems asmenims, įvykus draudiminiam įvykiui, sveikatos priežiūros paslaugų teikimą bei išlaidų už suteiktas paslaugas, vaistus ir medicinos pagalbos priemones kompensavimą.

Remiantis Sveikatos draudimo įstatymu, draudiminiu įvykiu laikomas apdraustojo kreipimasis į sveikatos priežiūros įstaigą dėl sveikatos sutrikimų, sudarančių pagrindą nemokamai gauti apdraustiesiems numatytų rūšių ir masto asmens sveikatos priežiūros paslaugas bei patarnavimus.

Įstatymas numato, kad privalomojo sveikatos draudimo įmokas moka visi nuolat faktiškai Lietuvoje gyvenantys asmenys (įskaitant ir užsieniečius), neatsižvelgiant į tai, ar šie naudojasi valstybės finansuojamomis ar privačiomis gydymo paslaugomis. Šių įmokų mokėjimas užtikrina draustumą ir galimybę nemokamai naudotis iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo finansuojamomis medicinos ir sveikatos priežiūros paslaugomis gydymo įstaigose, sudariusiose sutartis su ligonių kasomis.

Atsižvelgiant į tai, kad privalomojo socialinio draudimo įmokos yra privalomos, laiku nesumokėjus draudimo įmokų, susidaro įsiskolinimas, dėl kurio nutrūksta žmogaus draustumas – t. y. jis nebegali naudotis nemokamomis sveikatos priežiūros paslaugomis. Pažeidus Sveikatos draudimo įstatymo nurodytų įmokų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką, skiriamos baudos ir skaičiuojami delspinigiai.

Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamos šios asmens sveikatos priežiūros paslaugos: prevencinė medicinos pagalba, medicinos pagalba, medicininė reabilitacija, slauga, socialinės paslaugos bei patarnavimai, priskirti asmens sveikatos priežiūrai,asmens sveikatos ekspertizė, taip pat kompensuojamos išlaidos kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, išrašytiems ambulatoriniam gydymui įsigyti bei kitos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, išvardytos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąraše.