R. Dovydėno pieš.

Kokių sąlygų reikia socialinei pašalpai gauti? – klausia Dalia iš Panevėžio rajono.

Atsako teisininkas Andrius Pranckevičius

Asmenys turi teisę į socialinę pašalpą, jei kreipimosi dėl jos metu nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija nustatytų turto vertės normatyvų (kiekvienu konkrečiu atveju turto vertė skaičiuojama individualiai). Tai priklauso nuo turimo kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, šeimoje esančių asmenų skaičiaus ir pan.; jei pajamos vienam asmeniui yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų dydį – 102 eurus; jei kiekvienas vyresnis kaip 18 metų kartu gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka bent vieną iš toliau nurodytų, sąlygų:

*vyresni kaip 18 metų asmenys dirba ir per laikotarpį, už kurį pajamos apskaičiuojamos, dirbo ne mažiau, kaip du trečdalius maksimalaus darbo laiko;

*asmenys mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje;

*asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, arba asmenys, gaunantys bet kokios rūšies pensiją, pensijų išmokas ir (ar) šalpos išmokas;

*asmenys, įsiregistravę Lietuvos teritorinėje darbo biržoje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje;

*vienas iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienas gyvenantis asmuo slaugo ar prižiūri asmenį (asmenis);

*asmuo ne trumpiau kaip vieną mėnesį gydosi stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas; 

*yra nėščia moteris, kuriai likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos;

*vienas iš tėvų ar globėjų augina: vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius) iki 3 metų; pagal gydytojų rekomendaciją nelankantį švietimo įstaigos vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius) iki 8 metų; nelankantį švietimo įstaigos vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius) dėl to, kad švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nėra vietų arba dėl to, kad asmenys gyvena kaimo vietovėje tolesniu negu trijų kilometrų atstumu nuo švietimo įstaigos;

*turimas vienintelis iš tėvų arba vienas iš tėvų, kai kitas dėl ligos, neįgalumo, bausmės atlikimo ir kitų svarbių priežasčių negali prižiūrėti vaiko (įvaikio) ar vaikų (įvaikių);

*vaikai (įvaikiai) nuo 16 iki 18 metų: mokosi, dirba, yra įsiregistravę Lietuvos teritorinėje darbo biržoje, yra neįgalūs, nėštumo metu, augina savo vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius).

Dėl socialinės pašalpos ir kompensacijų reikėtų kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybę arba savivaldybės, kurios teritorijoje nuomojamas būstas, administraciją. Socialinės pašalpos dydis vienam gyvenančiam asmeniui ar pirmam kartu gyvenančiam asmeniui sudaro 100 proc., antram – 80 proc., o trečiam ir paskesniems – 70 proc. skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų dydžio (102 eurų) ir vidutinių pajamų, tenkančių vienam asmeniui per mėnesį.