Asociatyvi nuotr.

Nuo šių metų lapkričio 4 d. iki gruodžio 31 d. jau renkamos paraiškos verslui kaimo vietovėse pradėti. Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose padaliniuose ir elektroninėje informacinėje sistemoje ŽŪMIS adresu www.zumis.lt. Žmonės, norintys pradėti verslą kaime, gali teikti paraiškas paramai gauti. Tinkamai parengti dokumentus, įvertinti riziką, parengti verslo planą, užpildyti paraiškos projektą ir pateikti ją ŽŪMIS sistemoje, visoje Lietuvoje esančiuose padaliniuose Jums gali padėti ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos specialistai.

Daugiau nei pernai

Paraiškų, teikiamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, rinkimo etapui skirta 7 milijonai Eurų. Tai yra ženkliai daugiau nei praėjusiais metais.

Dabar supaprastintos priemonės įgyvendinimo taisyklės. Svarbi žinia – naujai nustatytas didžiausias paramos dydis vienam projektui įgyvendinti. Dabar pareiškėjai gali gauti iki 17 220 Eurų siekiančią 100 procentų išmoką. Šiemet būsimieji verslininkai gali pretenduoti tik į paramą, mokamą pareiškėjui kaip išmoką. Ankstesniojo paramos modelio, kai vėliau buvo kompensuojamos pačių verslininkų išleistos, tinkamos išlaidos (pernai siekusios iki 40 tūkst. Eurų), dabar nėra.

Paramos lėšos išmokamos dviem dalimis. Pirma dalis 50 proc. nuo išmokos dydžio – avansas išmokamas per 10 darbo dienų po sprendimo skirti paramą dienos. Antra dalis – pateikus  mokėjimo prašymą, t.y. kada bus įsigytos investicijos.

Kas gali gauti paramą

Į paramą gali pretenduoti vyresni nei 18 metų fiziniai asmenys, bei naujai įsteigti privatūs juridiniai asmenys, mažos įmonės neturinčios skolų valstybės biudžetui ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Šiuo paraiškų surinkimo etapu fiziniai asmenys bus tinkami pareiškėjai, jei nuo 2018 m. gegužės 4 d. iki 2019 m. gegužės 4 d. nėra vykdę ne žemės ūkio ekonominės veiklos arba per nurodytą laikotarpį ją vykdė mažiau kaip 30 kalendorinių dienų, neatsižvelgiant į tai, ar buvo gauta pajamų, ar ne.

Privatūs juridiniai asmenys turi būti registruoti ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos. Visi pareiškėjai turi atitikti labai mažos įmonės reikalavimus, būti savarankiški. Savarankiškumo reikalavimas ūkininkams nėra taikomas.

Svarbu paminėti, kad projekto įgyvendinimo vieta, pareiškėjo gyvenamoji vieta, juridinio asmens buveinė turi būti deklaruota, registruota kaimo vietovėje. Kaimo vietovė – viensėdis, kaimas, miestelis, miestas ar kita gyvenamoji vietovė, kurios gyventojų skaičius neviršija 6 tūkst., ir savivaldybių centrai, kurių gyventojų skaičius neviršija 3 tūkst. Sodų bendrijos teritorija, taip pat kurortas nelaikomi kaimo vietove. Fiziniai ir juridiniai asmenys turi atitikti labai mažos įmonės reikalavimus. Labai maža įmonė – kuri turi mažiau kaip 10 darbuotojų ir mažiau kaip 2 mln. Eurų pajamų, ir mažiau kaip 2 mln. Eurų turto.

Veikla, kuriai skiriama parama

Parama pagal KPP priemonę teikiama pradėti ne žemės ūkio veiklą, atitinkančią Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje nurodytas veiklas. Įgyvendinant vieną projektą galima numatyti keletą remiamų ekonominės veiklos rūšių. Jeigu projekte numatyta produktų gamyba, apdorojimas ar perdirbimas, galutinis produktas negali būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytas produktas.

Žemės ūkio paslaugos remiamos, bet tik tuo atveju jei paslaugas teikia neužsiimantis žemės ūkio veikla pareiškėjas.

Parama neteikiama

Pareiškėjams, gavusiems paramą pagal 2014–2020 metų KPP programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ ir „Parama smulkiems ūkiams“.

Pareiškėjams, jei nustatoma, kad pareiškėjas anksčiau sukūrė galimai neteisėtas sąlygas gauti paramą, taip pat pareiškėjams, patiriantiems finansinių sunkumų, t. y. pareiškėjams, kuriems iškelta byla dėl bankroto ir (arba) jie likviduojami ar restruktūrizuojami.

Parama neteikiama veikloms, nurodytoms įgyvendinimo taisyklių neremtinų veiklų sąraše. Tai alkoholinių gėrimų, tabako gaminių, ginklų ir šaudmenų gamyba ir prekyba jais, azartinių lošimų ir lažybų organizavimas, didmeninė prekyba, finansinis tarpininkavimas, draudimo ir pensijų lėšų kaupimo operacijos, nekilnojamojo turto operacijos, teisinės ir konsultavimo veiklos organizavimas, išskyrus konsultavimo veiklą buhalterinės apskaitos ir mokesčių klausimais. Neriama ir medžioklė, gaudymas spąstais, elektros energijos gamyba, pardavimas ir paskirstymas, apgyvendinimo veikla (išskyrus stovyklaviečių veiklą), krovininio kelių transporto ir perkraustymo veikla.

Paramos mokėjimo tvarka

Paramos gavėjui skirtą 17 220 Eurų išmoką, kaip ir praėjusiais metais, numatyta išmokėti dvejomis dalimis – pusė projektui skirtos sumos bus išmokėta per 10 darbo dienų po sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, kita pusė – baigus tinkamai įgyvendinti verslo planą. Verslo planas privalo būti tinkamai įgyvendintas, priešingu atveju, likusi išmokos dalis nebus mokama, o jeigu išmokos dalis jau išmokėta, ji bus susigrąžinama.

Įsipareigojimai

Svarbiausias reikalavimas įgyvendinant projektą – iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos sukurti bent vieną darbo vietą, susijusią su ekonomine veikla, kuriai skirta parama. Sukurtą darbo vietą privalu išlaikyti iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.

Numatytą verslo planą reikia pradėti įgyvendinti ne vėliau kaip per 9 mėnesius nuo teigiamo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Verslo planą reikia įgyvendinti tinkamai, laiku įsigyti numatytas priemones, vykdyti pelningą ekonominę veiklą ir kt.

Paraiškų teikimas

Planuojantiems teikti paraišką svarbu nepasilikti paskutinėms dienoms. Nors, lyginant su ankstesniais laikotarpiais, paraiška yra ženkliai supaprastinta, tačiau kartu su paraiška reikalinga pateikti ne mažai dokumentų, kai kuriuos reikia registruoti ir Registrų centre. Tai reikalauja laiko. Žymiai daugiau laiko reikalauja projektai susiję su statybomis, todėl labai svarbu įsivertinti dokumentų, pateikiamų kartu su paraišką apimtį ir kaip greitai juos tikimasi gauti. Paraiškas ir papildomus dokumentus galima teikti dviem būdais, t.y. popierinę versiją pristatant asmeniškai arba per įgaliotą asmenį į teritorinį paramos administravimo skyrių arba galima pateikti elektroninį variantą ir per ŽŪMIS. Labai svarbus ŽŪMIS privalumas teikiant mokėjimo prašymą – sistemoje esančioje mokėjimo prašymo formoje iš karto jau būna dalis pareiškėjo duomenų, išvardytos patvirtintos išlaidos ir skirta paramos suma. Taip daug greičiau pateikiamas mokėjimo prašymas, mažėja klaidų tikimybė, tad ir  mokėjimo prašymai dažnai vertinami žymiai trumpiau. Paramos paraiškos vertinimas Agentūroje negali trukti ilgiau kaip 2 mėnesius nuo paramos paraiškų priėmimo laikotarpio pabaigos.

Projektams taikomi atrankos kriterijai

Pareiškėjų projektai vertinami pagal atrankos kriterijus, už atitiktį jiems suteikiami balai. Mažiausias atrankos balų skaičius yra 45 balai, jei surenkama mažiau – paraiška atmetama. Didžiausia galima balų suma – 100 balų. Aktualu surinkti kuo daugiau atrankos balų, tačiau labai svarbu įsitikinti, ar pareiškėjas tikrai atitinka visus atrankos kriterijus. Priešingu atveju, balai nebus užskaityti.

Svarbu paminėti, kad šiais metais pakoreguoti atrankos kriterijai – jei bus teikiamos tik mobilios paslaugos, balų už tai, kada projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje vidutinis metinis bedarbių procentas didesnis nei Lietuvos vidurkis, negaus.

Norint gauti balų už kuriamą nesezoninę darbo vietą, svarbu įsitikinti, kad kuriama darbo vieta yra nesezoninė. Vyriausybės nutarime yra patvirtinti sezoniniai darbai, pavyzdžiui, statybos darbai lauke, kelių tiesimo, žemės ūkio ir su šiais darbais susiję derliaus surinkimo, paruošimo, perdirbimo, realizavimo, supirkimo darbai ir kt. Jeigu jūsų sukurta darbo vieta yra patvirtintame nurodytų darbų sąraše, balų už šį kriterijų negausite.

Kviečiame

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos konsultantai jau nuo 2000 metų rengia įvairius projektus ES paramai gauti tiek žemdirbiams, tiek ne žemės ūkio veiklos subjektams. Konsultavimo tarnybos konsultantai turi patirties rengiant įvairių veiklos sričių projektus. Jie ne tik rengia dokumentus, bet ir padeda juos administruoti ir įgyvendinti. Štai ir 2018 metais tarnybos specialistai padėjo parengti  33 projektus verslui kaime pradėti. Kviečiame verslo idėjų turinčius kaimo žmones į Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos biurus, esančius visoje Lietuvoje.

reklama