Va­sa­riui įsi­bė­gė­jus, li­gos pra­de­da šie­nau­ti ra­jo­no gy­ven­to­jus. Kaip tei­gia ra­jo­no me­di­ci­nos įstai­gų dar­buo­to­jai, ūmus ser­gan­čių­jų pa­gau­sė­ji­mas pa­ste­bi­mas nuo sau­sio 29 die­nos. Tuo tar­pu Na­cio­na­li­nės vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro (NVSC) Tel­šių de­par­ta­men­to už­kre­čia­mų­jų li­gų val­dy­mo sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Da­lius Ab­ro­ma­vi­čius tei­gia, kad Plun­gės ra­jo­ne už­re­gist­ruo­ta 160,60 gri­po ir ūmi­nių vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jų at­ve­jų 10 tūks­tan­čių gy­ven­to­jų per sa­vai­tę, ir tai yra 23 at­ve­jais ma­žiau nei tuo pa­čiu me­tu per­nai.

Dre­ban­tis, čiau­din­tis ar be­si­šnypš­čian­tis pra­ei­vis ar ko­le­ga ne­be­ste­bi­na: jų pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis su­tin­ka­me vi­sur – ka­vi­nė­se, par­duo­tu­vė­se, dar­be… Me­di­kai įspė­ja, kad šiuo me­tu ak­ty­viai plin­ta gri­pas, ir ge­riau ne­kiš­ti iš na­mų no­sies. Ta­čiau dau­ge­lis iš pra­džių ne­di­de­lį dre­bė­ji­mą ar tem­pe­ra­tū­ros pa­ki­li­mą lai­ko­me ne­pa­vo­jin­gu ir vi­lia­mės, jog at­slen­kan­ti li­ga mus ap­lenks… Vis­gi, kaip ro­do ei­lės prie me­di­kų ka­bi­ne­tų, klai­din­gas įsi­ti­ki­ni­mas ir ne­su­ge­bė­ji­mas lai­ku pa­si­rū­pin­ti sa­vo svei­ka­ta, ve­da prie li­gos pli­ti­mo.

Kai vi­ru­sas už­val­do or­ga­niz­mą – pra­de­da skau­dė­ti šo­nus, o ko­su­lys, ro­dos, tuoj su­dras­kys krū­ti­nę, šuo­liuo­ja­me į me­di­ci­nos kli­ni­ką ir to­kių pa­čių dre­ban­čių, čiau­din­čių ir var­van­čias no­sis be­si­va­lan­čių­jų ei­lė­je lau­kia­me pri­ėmi­mo pas dak­ta­rė­lį. Me­di­kų pa­gal­bos pra­šan­čių­jų nuo sau­sio pa­bai­gos kas­dien dau­gė­ja ne vie­ne­tais, o de­šim­ti­mis…

UAB Plun­gės svei­ka­tos cen­tro sta­tis­tė Al­vi­da Ja­kie­nė re­dak­ci­jai tei­gė, kad ūmus ser­gan­čių­jų vi­ru­si­nė­mis li­go­mis pa­di­dė­ji­mas pa­ste­bi­mas nuo sau­sio 29-osios. „Ser­gan­čių žmo­nių dau­gė­ja nuo sau­sio pa­bai­gos. Už­re­gist­ruo­ti 296 ser­gan­tys pa­cien­tai, iš jų – 204 vai­kai“, – sa­kė sta­tis­tė Al­vi­da.
„Pul­so“ kli­ni­kos vai­kų sky­riu­je dir­ban­ti slau­gy­to­ja Lo­re­ta taip pat pa­tvir­ti­no, kad ser­gan­čių­jų vi­ru­si­nė­mis li­go­mis pa­di­dė­ji­mas pa­ste­bė­tas nuo pra­ėju­sios sa­vai­tės, ypač jų dau­gė­ja tarp vai­kų. „Pil­nas ko­ri­do­rius pa­cien­tų, nė­ra kur at­si­sės­ti“, – re­dak­ci­jai tvir­ti­no slau­gy­to­ja.

Šei­mos kli­ni­kos „Ine­sa“ dak­ta­rės Ire­nos Tau­čie­nės pa­ste­bė­ji­mu, dau­giau­sia ser­ga vai­kai. „Be abe­jo, ser­ga­mu­mas pa­di­dė­jo. Su ger­klės skaus­mais, karš­čia­vi­mu ir bron­chi­tais su­si­du­ria­ma kiek­vie­ną die­ną. Yra ir la­biau kom­pli­kuo­tų li­gos at­ve­jų. Šiuo me­tu pa­di­dė­jo krū­vis tiek šei­mos dak­ta­rams, pe­diat­rams, tiek ir per­so­na­lui“, – sa­kė daktarė.

Vai­kai – gri­po pra­na­šai

Apie ar­tė­jan­tį gri­pą, kaip sa­ko me­di­kai, pir­miau­sia pra­ne­ša vai­kai, nes jie ma­žiau­siai at­spa­rūs li­goms ir pa­tys pir­mie­ji „iš­kren­ta“.

Ta­čiau to­kias kal­bas nei­gia Plun­gės „Bab­run­go“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los pa­va­duo­to­ja Lai­mu­tė Do­vy­dai­tie­nė: „Džiau­gia­mės, kad ser­gan­čių­jų nė­ra. Ir mo­ky­to­jai vi­si svei­ki“.
Plun­gės su­au­gu­sių­jų švie­ti­mo cen­tro fi­nan­si­nin­kė Ni­jo­lė taip pat ne­si­skun­džia puo­lan­čiais vi­ru­sais, tei­gia, kad iš 82-jų be­si­mo­kan­čių­jų nė vie­nas ne­ser­ga. „Tik iš per­so­na­lo vie­nas žmo­gus ir vie­na mo­ky­to­ja pa­si­ga­vo li­gą. Iš to ga­li­me da­ry­ti iš­va­dą, kad dau­giau ser­gan­čių­jų yra tarp dar­buo­to­jų“, – re­dak­ci­jai dės­tė fi­nan­si­nin­kė.

Tvir­čiau­siai iš­si­lai­kiu­sie­ji…

Plun­gės „Ry­to“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tė Si­mo­na Kaz­laus­kie­nė „Plun­gės ži­nioms“ tvir­ti­no, kad mo­kyk­lo­je epi­de­mi­jos dar nė­ra, ser­gan­čių­jų kla­sė­se yra įvai­riai: vie­no­se dau­giau, ki­to­se ma­žiau. „Pui­kiai lai­ko­si pra­di­nu­kai, o tarp vy­res­nių­jų mo­ki­nių kas penk­tas ser­ga. Tik vie­no­je kla­sė­je iš 30 mo­ki­nių yra 9 ser­gan­tys“, – sa­kė svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tė.
Kad li­gos dar ne­pa­gul­dė dar­že­li­nu­kų ir prieš­mo­kyk­li­nu­kų bei vy­res­nių kla­sių mo­ki­nių ir mo­ky­to­jų, džiau­gė­si ir Ku­lių gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Le­o­nas Peč­kaus­kas.

Šal­tis už­muš vi­ru­sus?

Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos pa­va­duo­to­jos ug­dy­mui Ne­rin­gos Sa­ka­laus­kai­tės tei­gi­mu, jų mo­ky­mo įstai­go­je lan­ko­mu­mas skai­čiuo­ja­mas kas an­trą die­ną, mo­kyk­lo­je nė­ra apie 10 proc. mo­ki­nių. Ta­čiau nė­ra ži­no­ma, ar vi­si ne­at­vyks­ta į gim­na­zi­ją dėl li­gos. Pa­va­duo­to­ja pa­ste­bė­jo, kad pir­ma­sis li­gų bu­mas jau pra­ėjo, ti­ki­si, kad šią sa­vai­tę vi­sus vi­ru­sus už­muš šal­tis…
„Plun­gės aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je di­de­lio ser­ga­mu­mo nė­ra, – pa­klaus­ta apie vi­ru­sų ant­plū­dį, tei­gė lai­ki­nai di­rek­to­riaus pa­rei­gas ei­nan­ti Ra­mu­tė Bau­žie­nė ir pri­dū­rė, – slau­gy­to­ja tik­ri­no kla­ses, la­biau­siai „nu­ken­tė­jo“ sep­tin­to­kai – iš 14 mo­ki­nių sir­go 4“.

Gri­po epi­de­mi­jos dar nė­ra

Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tė Al­do­na Šar­kaus­kie­nė tei­gė, jog, pa­gal gau­tus NVSC duo­me­nis, bei pa­tik­rinus mo­ki­nių lan­ko­mu­mą, gri­po epi­de­mi­jos jų mo­ky­mo įstai­go­je kol kas iš­veng­ta. Tik ke­le­tas mo­ky­to­jų ir mo­ki­nių ser­ga. „Bu­vo iš­ka­bin­ti svei­ka­tin­gu­mo pla­ka­tai ir pra­ves­tos pa­skai­tė­lės, kaip ap­si­sau­go­ti nuo per­ša­li­mo ir ką da­ry­ti pa­ju­tus pir­muo­sius simp­to­mus“, – kaip gel­bė­ja­si nuo gri­po pa­sa­ko­jo A. Šar­kaus­kie­nė.

Ser­ga dau­giau nei ket­vir­ta­da­lis mo­ki­nių

Be­ne la­biau­siai gri­pas šie­nau­ja Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­los mo­ki­nius. Di­rek­to­rius Al­gir­das Ser­va re­dak­ci­jai tei­gė, kad va­sa­rio 1-ąją sir­go 25,7 proc., va­sa­rio 2-ąją – 29,4 proc., o va­sa­rio 5-ąją – 25,9 proc.
Kiek ma­žiau vi­ru­sai pa­si­glem­žė Že­mai­čių Kal­va­ri­jos gim­na­zi­jos moks­lei­vių – pa­sak di­rek­to­riaus Ze­no­no Gar­ben­čiaus, ser­ga­mu­mas šio­je švie­ti­mo įstai­go­je sie­kia 16 proc. „Iš 208 mo­ki­nių į pa­mo­kas ne­at­ėjo 32 moks­lei­viai ir vie­na mo­ky­to­ja“, – re­dak­ci­jai tei­gė di­rek­to­rius.

 

Au­gus­tė JONIKAITĖ