Karolis Bieliauskas. 15min. nuotr.

Pra­ėju­sio ket­vir­ta­die­nio pa­va­ka­rę pa­skelb­ta apie re­zo­nan­si­nio iki­teis­mi­nio ty­ri­mo dėl jau­nos mo­ters nu­žu­dy­mo pa­bai­ga. Dėl Ie­vos Straz­daus­kai­tės gy­vy­bės at­ėmi­mo bus tei­sia­mi pus­bro­liai Ka­ro­lis, Le­o­nas ir Man­tas Bie­liaus­kai, o dar du as­me­nys įta­ria­mi gro­bę sve­ti­mą tur­tą.

Iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl per­nai, ko­vo 5 d., pa­grob­tos ir nu­žu­dy­tos Ie­vos Straz­daus­kai­tės pri­im­tas spren­di­mas pa­skelb­ti apie iki­teis­mi­nio ty­ri­mo pa­bai­gą.

Tai reiš­kia, kad, at­li­kus vi­sus bū­ti­nus veiks­mus, 5 įta­ria­mie­ji ir vi­si ki­ti pro­ce­so da­ly­viai, ku­rių iš vi­so yra 20, tu­ri tei­sę per 2 mė­ne­sių ter­mi­ną su­si­pa­žin­ti su iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­džia­ga. Toks su­si­pa­ži­ni­mo ter­mi­nas nu­sta­ty­tas at­si­žvel­giant į pro­ce­so da­ly­vių skai­čių ir į tai, kad du iš jų yra Lat­vi­jos pi­lie­čiai. Pro­ce­so da­ly­viai taip pat tu­ri tei­sę teik­ti pra­šy­mus dėl pa­pil­do­mų ty­ri­mo veiks­mų at­li­ki­mo.

Jei to­kie pra­šy­mai bus tei­kia­mi, jie bus nag­ri­nė­ja­mi ir ver­ti­na­mi nu­sta­ty­ta tvar­ka. Pa­si­bai­gus šiam eta­pui, bus su­ra­šy­tas kal­ti­na­ma­sis ak­tas ir by­la per­duo­ta teis­mui.

Ty­ri­mui va­do­vau­jan­čio Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mų de­par­ta­men­to ver­ti­ni­mu, di­de­lės ap­im­ties ir su­dė­tin­gą ty­ri­mą at­li­kę Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ro pa­rei­gū­nai su­rin­ko pa­kan­ka­mai reikš­min­gų duo­me­nų apie 2016 m. ba­lan­dį įvyk­dy­tą Lat­vi­jos pi­lie­čiui pri­klau­san­čio leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio ir ki­to tur­to pa­gro­bi­mą bei per­nai, 2017 m. ko­vą, įvyk­dy­tą Ie­vos Straz­daus­kai­tės už­puo­li­mą, ne­tei­sė­tą jos lais­vės at­ėmi­mą, nu­žu­dy­mą, jos vai­ruo­to au­to­mo­bi­lio pa­gro­bi­mą bei ki­tas šių įta­ria­mų­jų įvyk­dy­tas nu­si­kals­ta­mas vei­kas.

Trims iš jų pa­teik­ti įta­ri­mai dėl nu­žu­dy­mo bei da­ly­va­vi­mo ki­to­se nu­si­kals­ta­mo­se vei­ko­se. Jų at­žvil­giu tai­ko­mas su­ėmi­mas.

Šie trys įta­ria­mie­ji yra Ka­ro­lis, Le­o­nas ir Man­tas Bie­liaus­kai. Tai pus­bro­lių tri­ju­lė.

Ki­ti du as­me­nys įta­ria­mi da­ly­va­vę pa­gro­biant sve­ti­mą tur­tą, pa­žy­mi­ma ben­dra­me Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros ir Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ro ket­vir­ta­die­nį iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me spau­dai.
Ty­ri­mo me­tu bu­vo nu­sta­ty­ti ir as­me­nys, pri­si­jun­gę prie pa­da­ry­tų nu­si­kals­ta­mų vei­kų, tai yra įgi­ję ir re­a­li­za­vę nu­si­kals­ta­mu bū­du gau­tą tur­tą, slė­pę nu­si­kals­ta­mu bū­du įgy­tus daik­tus. Jų at­žvil­giu ty­ri­mas yra tę­sia­mas.

Šiuo me­tu iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­džia­gą su­da­ro dau­giau nei 20 to­mų. Ty­ri­mo me­tu bu­vo at­lik­ti šim­tai įvai­rių pro­ce­so veiks­mų, įskai­tant ap­klau­sas, įvy­kio vie­tų ap­žiū­ras ir ki­tus, gau­ta dau­giau kaip 30 spe­cia­lis­tų iš­va­dų.

De­ta­les­nė in­for­ma­ci­ja apie ty­ri­mo me­tu nu­sta­ty­tas įvyk­dy­tų nu­si­kal­ti­mų ap­lin­ky­bes bus pra­neš­ta su­ra­šius kal­ti­na­mą­jį ak­tą ir per­duo­dant by­lą į teis­mą.