Anot B. Kerpienės (dešinėje) keturių medicinos punktų kaimuose išlaikymas gerokai viršija gaunamas pajamas.

Penk­ta­die­nį vy­ku­sia­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės pa­ra­mos ko­mi­te­to po­sė­dy­je su­lauk­ta La­bar­džių kai­mo ben­druo­me­nės at­sto­vių ir Rie­ta­vo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro (PSPC) va­do­vės Bi­ru­tės Ker­pie­nės bei vyr. bu­hal­te­rės Sta­nis­la­vos Klo­vie­nės. Po­sė­džio me­tu il­gai dis­ku­tuo­ta dėl spren­di­mo, ku­riuo nu­ma­ty­ta lik­vi­duo­ti Gi­lio­gi­rio, La­bar­džių, Lio­lių ir Žad­vai­nių kai­muo­se esan­čius me­di­ci­nos punk­tus.

Me­di­ci­nos punk­tą Dau­gė­duo­se nu­spręs­ta iš­lai­ky­ti

Šiuos ke­tu­ris me­di­ci­nos punk­tus iš­lai­kė VšĮ Rie­ta­vo PSPC ir UAB „Rie­ta­vo šei­mos dak­ta­ras“. Nuo šių me­tų lie­pos 1 die­nos UAB „Rie­ta­vo šei­mos dak­ta­ras“ nu­trau­kė su­tar­tį dėl lė­šų sky­ri­mo me­di­ci­nos punk­tų iš­lai­ky­mui kai­mo vie­to­vė­se. Iki su­tar­ties nu­trau­ki­mo ši įstai­ga mo­kė­jo Rie­ta­vo PSPC prie­dą už prie mi­nė­tos įstai­gos pri­si­ra­šiu­sių gy­ven­to­jų ap­tar­na­vi­mą. Pri­dė­jus gau­tą prie­dą prie gau­na­mų pa­ja­mų, Rie­ta­vo PSPC pa­vyk­da­vo kai­muo­se esan­čius punk­tus iš­lai­ky­ti. Pa­vyz­džiui, Gi­lio­gi­ry­je rug­sė­jo 1-osios duo­me­ni­mis, pri­si­ra­šiu­sių prie įstai­gos pa­cien­tų skai­čius sie­kė 30 gy­ven­to­jų (gau­na­mos pa­ja­mos per mė­ne­sį – 39 Eur), La­bar­džiuo­se – 70 gy­ven­to­jų (pa­ja­mos – 91 Eur), Lio­liuo­se – 42 (pa­ja­mos – 55 Eur), Žad­vai­niuo­se – 29 (pa­ja­mos – 38 Eur). Anot B. Ker­pie­nės, min­tis apie šių punk­tų lik­vi­da­vi­mą puo­se­lė­ja­ma jau daug me­tų, ka­dan­gi gau­na­mos ne­di­de­lės pa­ja­mos, o no­rint iš­gy­ven­ti rei­kia žiū­rė­ti, kas pel­nin­ga, o kas nuos­to­lin­ga. Di­de­lė pro­ble­ma yra ir dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mų kė­li­mas, nes tam at­ski­rai lė­šų nė­ra ski­ria­ma, vis­kas pri­klau­so nuo prie įstai­gos pri­si­ra­šiu­sių pa­cien­tų skai­čiaus.

Įstai­ga skai­čia­vo, kiek jai kai­nuo­ja šių 4 nai­ki­na­mų me­di­ci­nos punk­tų iš­lai­ky­mas. De­ja, iš­lai­dos ge­ro­kai di­des­nės ne­gu gau­na­mos pa­ja­mos. Rie­ta­vo PSPC skai­čia­vi­mais, už­da­rius me­di­ci­nos punk­tus, per me­tus su­si­tau­py­tų 9 144 Eur, o ta­da bū­tų ga­li­ma gal­vo­ti apie dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mų kė­li­mą. Nu­skriaus­ti ne­liks ir prie UAB „Rie­ta­vo šei­mos dak­ta­ras“ pri­si­ra­šę gy­ven­to­jai, nes mi­nė­ta įstai­ga ga­vo au­to­mo­bi­lį, tad jie pri­si­i­ma vi­są at­sa­ko­my­bę už pa­cien­tų ap­rū­pi­ni­mą rei­kia­ma me­di­ci­ni­ne pa­gal­ba.

Tie­sa, Dau­gė­dų me­di­ci­nos punk­te pri­si­ra­šiu­sių­jų prie įstai­gos yra 110, to­dėl dau­gė­diš­kių šios nau­jo­vės ne­pa­lies. „Kaip me­di­kai, mes su­pran­ta­me, kad me­di­ci­nos punk­tai rei­ka­lin­gi. Aš pa­ti ap­si­i­mu šį punk­tą pri­žiū­rė­ti, nes di­džio­ji da­lis gy­ven­to­jų pri­si­ra­šę bū­tent prie mū­sų įstai­gos. Ten tei­kiu vi­są rei­kia­mą pa­gal­bą, ti­kiuo­si, kad pa­vyks ir dau­giau žmo­nių pri­trauk­ti. No­ri­me kaip įma­ny­da­mi šį punk­tą iš­lai­ky­ti, ieš­ko­me fi­nan­sa­vi­mo, ban­dy­si­me gau­ti lė­šų per pa­ra­mas, pro­jek­tus“, – aiš­ki­no B. Ker­pie­nė.

Al­ter­na­ty­va me­di­ci­nos punk­tams – mo­bi­li pa­gal­ba na­muo­se

Kai­mų gy­ven­to­jai, už­da­rius punk­tus, be pa­gal­bos ne­bus pa­lik­ti – kaip al­ter­na­ty­vą PSPC ke­ti­na teik­ti mo­bi­lias me­di­ci­nos pa­slau­gas. Šiais me­tais įstai­ga įgy­ven­di­no pro­jek­tą „Rie­ta­vo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro veik­los efek­ty­vu­mo di­di­ni­mas“, pa­gal ku­rį įstai­ga įsi­gi­jo au­to­mo­bi­lį šei­mos me­di­ci­nos pa­slau­gų tei­ki­mui na­muo­se. Pa­slau­gos na­muo­se bus tei­kia­mos dviem bū­dais – kvie­čiant gy­dy­to­ją ar­ba ben­dro­sios prak­ti­kos slau­gy­to­ją. At­ski­ra te­ma – ne­įga­lių­jų prie­žiū­ra. Jei­gu ne­rei­kės bū­ti­no­sios pa­gal­bos, jie bus lan­ko­mi pa­gal su­da­ry­tą gra­fi­ką. Esant sun­kiai li­go­nio būk­lei, gy­dy­to­ja re­ko­men­duo­ja nie­ko ne­lauk­ti ir kvies­ti grei­tą­ją me­di­ci­nos pa­gal­bą.

„Kaip pla­nuo­ja­te šią nau­ją pa­slau­gą iš­lai­ky­ti? Žiū­rint į jū­sų pa­teik­tus skai­čius, ar­ba jūs ne­si­ruo­šia­te nie­kur va­žiuo­ti tuo au­to­mo­bi­liu, ar­ba, jei va­žiuo­si­te kaip pri­klau­so, pi­ni­gų vis tiek trūks. Ar ne­bus taip, kad iš­lai­dos bus dar di­des­nės, kai rei­kės va­žiuo­ti at­ski­rai į kiek­vie­ną vien­kie­mį? Ne­si­no­ri, jog vė­liau sa­ky­tu­mė­te, kad trūks­ta pi­ni­gų trans­por­to iš­lai­doms pa­deng­ti“, – sa­kė sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis. Jis pri­si­mi­nė, kad su mo­bi­lia pa­gal­ba na­muo­se prak­ti­kos jau tu­ri­ma – ana­lo­giš­ką si­tu­a­ci­ją iš­gy­ve­no Pe­lai­čių kai­mo gy­ven­to­jai. Nors iš pra­džių žmo­nėms me­di­ci­nos punk­to pa­nai­ki­ni­mas bu­vo skau­dus smū­gis, ta­čiau ap­lin­ki­niams kai­mams si­tu­a­ci­ja pa­ge­rė­jo, nes nie­kur ne­rei­kia ei­ti, pa­gal­bą jie gau­na na­muo­se. Kiek sun­kiau su tuo su­si­tai­kė ne­to­li me­di­ci­nos punk­to gy­ve­nę žmo­nės, ku­riems jis bu­vo ran­ka pa­sie­kia­mas.

La­bar­diš­kiai jau­čia­si kaip nu­ogi įmes­ti į dil­gė­les

Ko­mi­te­to po­sė­dy­je da­ly­va­vo La­bar­džių ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Jur­kie­nė ir ki­tos ben­druo­me­nės at­sto­vės. Ko­mi­te­to na­riams įteik­tas ben­druo­me­nės „Mū­sų La­bar­džiai“ raš­tas, ku­ria­me iš­reikš­tas pra­šy­mas, jog me­di­ci­nos punk­tas veik­tų 3 die­nas per sa­vai­tę po ke­le­tą va­lan­dų, kad žmo­nės tu­rė­tų ga­li­my­bę at­ei­ti su­si­leis­ti vais­tų, gau­ti rei­kia­mą me­di­ci­ni­nę pa­gal­bą, nes ne vi­si gy­ven­to­jai tu­ri ga­li­my­bę nu­ke­liau­ti į Rie­ta­vą. „Aš, kaip gy­dy­to­ja, su­pran­tu, kad me­di­ci­nos punk­tas kai­me yra švie­su­lys. Kaip įstai­gos va­do­vė, ma­tau re­a­lią si­tu­a­ci­ją – pi­ni­gų nė­ra, nes už vie­ną pri­si­ra­šiu­sį gy­ven­to­ją gau­na­me 1,30 Eur per mė­ne­sį. No­riu, kad ma­no dar­buo­to­jai gau­tų orų at­ly­gi­ni­mą, o jis šiuo me­tu toks nė­ra“, – sa­kė B. Ker­pie­nė. Žvel­giant į skai­čius, rug­sė­jo mė­ne­sį La­bar­džių me­di­ci­nos punk­te re­gist­ruo­ti 24 ap­si­lan­ky­mai, dirb­ta 4 kar­tus per mė­ne­sį.

Ben­druo­me­nės at­sto­vių nuo­mo­ne, jei­gu kai­me yra me­di­ci­nos punk­tas, jis tu­ri ap­tar­nau­ti vi­sus at­ėju­sius, ne­svar­bu, prie ku­rios įstai­gos jie yra pri­si­ra­šę. „Jei­gu kai­me yra pa­tal­pos ir jo­se tei­kia­mos ko­kios nors pa­slau­gos, mes ma­nė­me, kad jos skir­tos vi­siems kai­mo žmo­nėms. Mū­sų kai­mui bet koks už­da­ry­mas yra la­bai skau­dus“, – sa­kė vie­na iš la­bar­diš­kių. Taip bū­da­vo se­niau, bet šiuo me­tu, de­ja, re­a­ly­bė jau ki­to­kia. Kai­muo­se esan­tis me­di­ci­nos punk­tas ne­pri­va­lo ap­tar­nau­ti žmo­nių, pri­si­ra­šiu­sių prie ki­tų me­di­ci­nos pa­slau­gas tei­kian­čių įstai­gų. „Taip sa­ky­ti pa­cien­tams yra ne­gra­žu, ta­čiau to­kia yra re­a­ly­bė. Bū­ti­no­ji pa­gal­ba tei­kia­ma ne­mo­ka­mai vi­siems, kam jos pri­rei­kia. Ji bus tei­kia­ma ir to­liau, ne­svar­bu, prie ku­rios įstai­gos žmo­gus bus pri­si­ra­šęs“, – ra­mi­no B. Ker­pie­nė.

L. Jur­kie­nė svars­tė, kad gal­būt me­di­ci­nos punk­tas at­si­gau­tų pra­dė­jus vyk­dy­ti ja­me švie­tė­jiš­ką veik­lą, ves­ti pa­skai­tas, mo­ky­mus pa­gal įvai­rias svei­ka­tos ug­dy­mo pro­gra­mas. Gal­būt to­kiu bū­du pa­vyk­tų pri­trauk­ti ir dau­giau pa­cien­tų. At­sa­ky­ta, kad už švie­tė­jiš­kų pro­gra­mų vyk­dy­mą at­sa­kin­gas Klai­pė­dos vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras, ta­čiau, kad jis vyk­dy­tų įvai­rias veik­las, rei­ka­lin­gas ir žmo­nių ak­ty­vu­mas.
Dis­ku­si­jų bū­ta įvai­rių – svars­ty­ta pa­lik­ti me­di­ci­nos punk­tą tik per­ei­na­ma­jam lai­ko­tar­piui, kol žmo­nės pri­pras prie nau­jos pa­slau­gos ar­ba pa­lik­ti esa­mas pa­tal­pas, kad gy­dy­to­ja at­va­žiuo­tų pas pa­cien­tus bent kar­tą per mė­ne­sį jų pa­kon­sul­tuo­ti. Ga­liau­siai nu­tar­ta, kad ne­lie­ka ki­tos iš­ei­ties, kaip pra­tin­ti gy­ven­to­jus prie mo­bi­lios pa­gal­bos na­muo­se. Apie tai su žmo­nė­mis pla­čiau bus kal­ba­ma su­si­ti­ki­mų me­tu. Svar­biau­sias tiks­las – kad mo­bi­li pa­gal­ba bū­tų efek­ty­viai tei­kia­ma, o ne tik gra­žiai ap­ra­šy­ta po­pie­riu­je. „Nie­ka­da ne­per­ei­si­me prie nau­jo­vių, jei­gu joms prie­šin­si­mės. Mo­bi­li pa­gal­ba yra la­bai ge­rai, tik klau­si­mas, kiek mes ja nau­do­si­mės“, – sa­kė Vi­li­ja Raz­mie­nė.