Lie­tu­vos gy­ven­to­jai pa­šiur­po: jau­na mo­te­ris iš Plun­gės ra­jo­no Jo­vi­ta Bag­do­nie­nė (gim. 1991 m.) so­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“ vie­šai pa­skel­bė „re­cep­tą“, kaip grei­tai at­si­kra­ty­ti ka­čių. Ne­ga­na to, dar pa­si­gy­rė ir pa­ti taip da­riu­si – iš de­šim­ties šių gy­vū­nė­lių jos kie­me li­kęs vie­nas ka­ti­nas… Pa­si­pik­ti­nę žmo­nės iš­pla­ti­no šios mo­ters nuo­trau­kas ir pa­si­sa­ky­mus, tad apie jos „žyg­dar­bius“ ne­tru­ko su­ži­no­ti ir po­li­ci­ja.

Kaip Žli­bi­nų se­niū­ni­jos Kap­sū­džių kai­mo gy­ven­to­ja el­gia­si su ka­ti­nais, gal­būt nie­kas ir ne­bū­tų su­ži­no­jęs, jei ne jos no­ras pa­si­vie­šin­ti. Pra­ėju­sią sa­vai­tę J. Bag­do­nie­nė so­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“, sa­vo pro­fi­ly­je, su­si­ra­ši­nė­da­ma su ki­to­mis mo­te­ri­mis, da­vė pa­ta­ri­mą, kaip at­si­kra­ty­ti ne­pa­gei­dau­ja­mų gy­vū­nų. „Pa­dė­kit pie­no, o į pie­ną an­ti­fry­zo įpil­kit, taip maž­daug pu­sę ant pu­sės, tai la­bai greit ka­čių ne­liks“, – ra­šė ji (kalba netaisyta).

Ki­tai su­si­ra­ši­nė­to­jai pa­si­tiks­li­nus: „Ta pras­me, ne­liks?“, J. Bag­do­nie­nė pa­si­gy­rė: „Ta pa­čia. Mes taip nai­ki­nom ka­tes kie­me, nes jų bu­vo gal 10, tai ir­gi vi­sur pri­da­ry­ta bu­vo, lip­da­vo ant ma­ši­nų ka­po­tų šil­dy­tis, tai nu­brai­žy­da­vo da­žus, kai taip pa­da­rėm, be­li­ko 1 ka­ti­nas“. Prie ko­men­ta­ro mo­te­ris dar pri­dė­jo po­rą be­si­šyp­san­čių ir akį mer­kian­čių vei­du­kų.

Ba­lan­džio 26 die­ną vie­šo­ji erd­vė tie­siog „spro­go“. „Fa­ce­bo­ok“ var­to­to­jai bei ka­ti­nų my­lė­to­jai li­ko pri­blokš­ti to­kių pa­si­sa­ky­mų ir taip įsi­uto ant J. Bag­do­nie­nės, kad pri­ra­šė jai bjau­riau­sių ko­men­ta­rų, pa­lin­kė­jo pa­čiai iš­ger­ti an­ti­fri­zo (ma­ši­nų va­rik­lio au­ši­ni­mo skys­čio). In­ter­nau­tai pa­da­rė ir pa­šie­pian­čią nuo­trau­ką – „įmer­kė“ jos pa­čios vei­dą į an­ti­fri­zą. Pa­ta­ri­mu, kaip iš­spręs­ti be­na­mių ka­čių pro­ble­mą, pa­si­da­li­nu­si Žli­bi­nų se­niū­ni­jos gy­ven­to­ja su­lau­kė di­de­lio pa­si­pik­ti­ni­mo, o jos ži­nu­tė ir nuo­trau­kos ta­po ma­siš­kai plin­tan­čiu ir smer­kia­mu žiau­raus el­ge­sio su gy­vū­nais pa­vyz­džiu.

„To­kie žmo­nės kaip Jo­vi­ta Bag­do­nie­nė iš Plun­gės ne tik kad nu­si­pel­no, jog vi­sas FB jų vei­de­lį ži­no­tų, bet taip pat tu­rė­tų pa­kliū­ti į ins­ti­tu­ci­jų są­ra­šus kaip pa­vo­jin­ga as­me­ny­bė, nes grei­čiau­siai vie­ną die­ną jos vai­kai bus ras­ti šu­li­ny­je ar­ba vy­ras nu­nuo­dy­tas po bar­nio. Įta­riu, ne­il­gai tru­kus teks iš­ei­ti iš paukš­ty­no ieš­ko­tis nau­jo dar­be­lio ir kraus­ty­tis į ki­tą mies­te­lį. Tuo tar­pu gy­vū­nų ma­ri­ni­mą ir žiau­raus el­ge­sio kurs­ty­mą aiš­ki­na­si po­li­ci­ja, ir to­kie žmo­nės ne­liks ne­nu­baus­ti. Be­glo­bių gy­vū­nų po­pu­lia­ci­jos klau­si­mas spren­džia­mas ste­ri­li­za­ci­jos ke­liu: yra tai at­lie­kan­čios or­ga­ni­za­ci­jos, vet. kli­ni­kos, vyks­ta įvai­rios ak­ci­jos kiek­vie­nais me­tais, te­rei­kia no­ro kreip­tis“, – ra­šė Be­at­ri­čė Vai­tie­kū­nai­tė, or­ga­ni­za­ci­jos Gy­vū­nų ge­ro­vės ini­cia­ty­vos ko­man­da va­do­vė.

Iš­ties toks at­ve­jis ne­pra­sly­do ne tik pro ži­niask­lai­dos, bet ir pro po­li­ci­jos akis. Tą pa­čią ba­lan­džio 26 die­ną sa­vo „Fa­ce­bo­ok“ pro­fi­ly­je Lie­tu­vos po­li­ci­ja pa­skel­bė nuo­trau­ką iš J. Bag­do­nie­nės pro­fi­lio su jos pa­si­sa­ky­mu ir pa­ra­šė: „In­for­muo­ja­me apie pla­čiai pa­skli­du­sį at­ve­jį dėl ga­li­mai žiau­raus el­ge­sio su ka­tė­mis. Plun­gės po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai nu­sta­tė įta­ria­mą­ją ir pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą pa­gal LR BK 310 str. (Žiau­rus el­ge­sys su gy­vū­nais) 1 d. (Tas, kas žiau­riai el­gė­si su gy­vū­nu, jį kan­ki­no, jei­gu dėl to gy­vū­nas žu­vo ar­ba bu­vo su­luo­šin­tas, bau­džia­mas vie­šai­siais dar­bais ar­ba bau­da, ar­ba areš­tu, ar­ba lais­vės at­ėmi­mu iki vie­ne­rių me­tų). Ačiū vi­siems, ku­rie ne­bu­vo­te abe­jin­gi“. Į šį po­li­ci­jos pra­ne­ši­mą su­re­a­ga­vo 6,5 tūkst. gy­ven­to­jų, dau­giau nei 700 iš­pla­ti­no, bu­vo pa­ra­šy­ta per pu­sę tūks­tan­čio ko­men­ta­rų.
Ma­tyt, J. Bag­do­nie­nei toks „dė­me­sys“ bu­vo ne­pa­ke­lia­mas – mo­te­ris ne­tru­kus iš­try­nė sa­vo pro­fi­lį iš „Fa­ce­bo­ok“ pus­la­pio.

Li­na MOTUŽIENĖ