Gais­ras Vi­dos ir Vi­to Ki­sie­lių so­dy­bo­je ki­lo nak­tį. Ki­sie­lių šei­mos nuotr.

Lie­pos 16-osios nak­tį Ne­mu­nai­čio mies­te­ly­je su­de­gė dvie­jų aukš­tų na­mas. Ja­me bu­vu­siems ke­tu­riems žmo­nėms gy­vy­bę iš­gel­bė­jo su­vei­kęs dū­mų de­tek­to­rius.

„Nu­bu­do­me iš­gir­dę dū­mų de­tek­to­riaus sklei­džia­mą pa­vo­jaus sig­na­lą. Vy­ras iš­bė­go į lau­ką pa­žiū­rė­ti kas da­ro­si“, – pri­si­mi­nė iš­gy­ven­tą siau­bą ne­mu­nai­tiš­kė Vi­da Ki­sie­lie­nė.

Pa­ma­tęs, jog ki­lo gais­ras, Vi­tas Ki­sie­lius sku­biai su­grį­žo į vi­dų ir pa­ža­di­no mie­gan­čią mar­čią su anū­ke. Sū­nus bu­vo iš­vy­kęs į ko­man­di­ruo­tę Nor­ve­gi­jo­je, tad lem­tin­gą nak­tį na­muo­se ne­nak­vo­jo.

Iš­bė­gę į kie­mą žmo­nės ga­lė­jo tik ste­bė­ti, kaip ug­nis nio­ko­ja jų už­gy­ven­tą tur­tą. Iš­gel­bė­ti nie­ko ne­pa­vy­ko. At­vy­kus ug­nia­ge­siams na­mas jau de­gė at­vi­ra lieps­na.

Gais­ro me­tu vi­siš­kai su­de­gė pa­sta­to sto­gas, me­di­nė per­dan­ga, iš­de­gė pir­ma­me na­mo aukš­te esan­tys kam­ba­riai, su­de­gė na­mų apy­vo­kos daik­tai. Su­de­gė ir sū­naus šei­mos per sep­ty­ne­rius me­tus An­gli­jo­je už­gy­ven­tas tur­tas, ku­rį jau­na šei­ma ke­ti­no per­kel­ti į ša­lia tė­vų sta­to­mą sa­vą na­mą.

1991 me­tais pa­čių Ki­sie­lių sta­ty­tą mū­ri­nį na­mą ug­nis pa­sig­lem­žė grei­tai. „Maž­daug per ke­tu­rias va­lan­das gais­ras bu­vo vi­siš­kai už­ge­sin­tas. Ug­nia­ge­siai nu­sta­tė, kad ug­nis ki­lo dėl elek­tros ins­ta­lia­ci­jos“, – pa­sa­ko­jo V.Ki­sie­lie­nė.

Iš­ti­kus ne­lai­mei, ne­mu­nai­tiš­kiai ne­bu­vo pa­lik­ti vie­ni li­ki­mo va­liai. Kai­my­nas su­tei­kė pa­sto­gę, pa­siū­ly­da­mas ap­si­gy­ven­ti jam pri­klau­san­čia­me, ta­čiau pas­ta­ruo­ju me­tu ne­gy­ve­na­ma­me na­me.

„Su­lau­kė­me ir iš ar­ti­mų­jų siū­ly­mų ap­si­gy­ven­ti pas juos, ta­čiau pa­si­rin­ko­me šį va­rian­tą, nes kai­my­no ne­gy­ve­na­mas na­mas sto­vi ša­lia mū­siš­kio, pa­to­gu dar­žus pri­žiū­rė­ti ir pra­dė­ti kur­tis iš nau­jo“, – kal­bė­jo mo­te­ris.

Ne­mu­nai­čio ben­druo­me­nė iš kar­to su­si­tel­kė pa­dė­ti ne­lai­mės iš­tik­tai šei­mai. Žmo­nės or­ga­ni­zuo­ja­si pa­dė­ti su­tvar­ky­ti gais­ra­vie­tę, pa­re­mia kaip ku­ris ga­li.

Ki­sie­lių na­mas ap­draus­tas, ta­čiau su­mos, ku­rią gaus, ne­pa­kaks at­sta­ty­ti na­mui, nors ne­mu­nai­tiš­kiai su pa­gal­bi­nin­kais ir la­bai daug dirbs pa­tys. Nu­ken­tė­ju­si šei­ma ti­ki­si pa­gal­bos ir iš Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės. Jau pa­ra­šė pra­šy­mą Pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos tei­ki­mo ko­mi­si­jai.

Ga­lin­tys pa­rem­ti be na­mų li­ku­sią šei­mą pra­šo­mi pa­au­ko­ti į Vi­dos Ki­sie­lie­nės ban­ko są­skai­tą LT684010040900166142.

Gais­ras Vi­dos ir Vi­to Ki­sie­lių so­dy­bo­je ki­lo nak­tį.

Rita KRUŠINSKAITĖ