Pu­ti­nų mik­ro­ra­jo­no gy­ven­to­jai, su­ži­no­ję ofi­cia­lią in­for­ma­ci­ją apie Mik­lu­sė­nų g. 17A pa­sta­to pa­skir­ties kei­ti­mą ir apie šar­vo­ji­mo sa­lių įren­gi­mą, krei­pė­si į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą pik­tin­da­mie­si to­kio ob­jek­to at­si­ra­di­mu po gy­ve­na­mų­jų na­mų lan­gais. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.

Dau­giau kaip 80 Aly­taus mies­to Pu­ti­nų mik­ro­ra­jo­no Mik­lu­sė­nų, Ūd­ri­jos ir Nau­jo­sios gat­vių gy­ven­to­jų krei­pė­si į sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą, kad ne­bū­tų kei­čia­ma pa­sta­to Mik­lu­sė­nų g. 17A pa­skir­tis ir kad prie jų gy­ve­na­mų­jų na­mų ne­at­si­ras­tų šar­vo­ji­mo sa­lės.
Žmo­nės ne­no­ri pa­tir­ti ne­igia­mų emo­ci­jų, bai­mi­na­si kri­sian­čios ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ver­tės dėl ša­lia at­si­ra­sian­čių šar­vo­ji­mo sa­lių, taip pat juos gąs­di­na pa­di­dė­sian­ti ap­lin­kos tar­ša dėl au­to­mo­bi­lių srau­to pa­gau­sė­ji­mo šio­je te­ri­to­ri­jo­je. Už­va­kar da­ly­vau­jant ke­lioms de­šim­tims Pu­ti­nų mik­ro­ra­jo­no gy­ven­to­jų vy­ko vie­šas mi­nė­to Mik­lu­sė­nų gat­vės pa­sta­to pa­skir­ties kei­ti­mo svars­ty­mas. Kaip pa­ste­bė­jo šio pro­jek­to va­do­vas, tai emo­ci­nis ne­pri­ta­ri­mas, nes įsta­ty­mai ne­pa­žei­džia­mi. O čia ke­ti­nan­tie­ji reng­ti šar­vo­ji­mo sa­les įžvel­gė kon­ku­ren­tų įta­ką.

Da­bar pre­kiau­ja lai­do­ji­mo reik­me­ni­mis

Mik­lu­sė­nų g. 17A esan­tis pa­sta­tas šiuo me­tu pri­ski­ria­mas gy­ve­na­mo­jo na­mo pa­skir­čiai. Ta­čiau jau ku­rį lai­ką čia pre­kiau­ja­ma lai­do­ji­mo reik­me­ni­mis – kars­tais, dra­bu­žiais, taip pat už­si­i­ma­ma mi­ru­sių as­me­nų per­ve­ži­mu.

Be­veik prieš tre­jus me­tus Pu­ti­nų mik­ro­ra­jo­no gy­ven­to­jai, su­ži­no­ję apie ga­li­mą pa­sta­to pa­skir­ties kei­ti­mą į pa­slau­gų ir ga­li­my­bę čia reng­ti šar­vo­ji­mo sa­les, krei­pė­si į mies­to sa­vi­val­dy­bę ir, kaip pa­tys sa­kė, tuo­me­tį me­rą Vy­tau­tą Gri­ga­ra­vi­čių, kad to pa­sta­to pa­skir­tis ne­bū­tų kei­čia­ma. Gy­ven­to­jai su­abe­jo­jo, ar ap­skri­tai gy­ve­na­ma­ja­me na­me ga­li bū­ti tei­kia­mos ir pre­ky­bos lai­do­ji­mo reik­me­ni­mis pa­slau­gos.

Ta­da bu­vęs mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Jast­rems­kas raš­tu gy­ven­to­jams at­sa­kė, kad Mik­lu­sė­nų g. 17A pa­sta­to pa­grin­di­nė pa­skir­tis – gy­ve­na­mo­ji, o pa­sta­to sa­vi­nin­kas, no­rė­da­mas vyk­dy­ti ko­kią nors veik­lą, pri­va­lo pa­keis­ti jo nau­do­ji­mo pa­skir­tį. Ta­čiau iki šiol pa­sta­te sėk­min­gai pre­kiau­ja­ma lai­do­tu­vėms skir­tais reik­me­ni­mis, o prieš tai čia vei­kė šie­na­vi­mui skir­tų pre­kių par­duo­tu­vė.

Tad sa­vi­val­dy­bė ne pa­gal pa­skir­tį nau­do­ja­mą pa­sta­tą už­fik­sa­vo tik po gy­ven­to­jų krei­pi­mo­si.

Kei­čiant pa­skir­tį – gy­ven­to­jų ne­pa­si­ten­ki­ni­mas

Pas­ta­ruo­ju me­tu Pu­ti­nų mik­ro­ra­jo­no gy­ven­to­jai, su­ži­no­ję jau ofi­cia­lią in­for­ma­ci­ją apie Mik­lu­sė­nų g. 17A pa­sta­to pa­skir­ties kei­ti­mą į paslaugų ir apie šar­vo­ji­mo sa­lių įren­gi­mą, krei­pė­si į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą pik­tin­da­mie­si to­kio ob­jek­to at­si­ra­di­mu po gy­ve­na­mų­jų na­mų lan­gais. Dau­giau kaip 80 Mik­lu­sė­nų, Ūd­ri­jos ir Nau­jo­sios gat­vės gy­ven­to­jų pa­si­ra­šė to­kį pa­si­pik­ti­ni­mo krei­pi­mą­si.

Gir­di, šar­vo­ji­mo sa­lėms ne vie­ta gy­ve­na­ma­ja­me ra­jo­ne, – nuo­lat gy­ven­to­jus per­se­kios ne­igia­mos emo­ci­jos, at­seit dėl to­kio ob­jek­to veik­los nu­ken­tės ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ver­tė, pa­dau­gės au­to­mo­bi­lių šio­je te­ri­to­ri­jo­je, tad pa­di­dės ir ap­lin­kos tar­ša.

Šio mė­ne­sio pra­džio­je gru­pė šios Aly­taus te­ri­to­ri­jos gy­ven­to­jų lan­kė­si pas mies­to me­rą Ne­ri­jų Ce­siu­lį, jam iš­dės­tė sa­vo nuo­gąs­ta­vi­mus dėl kai­my­nys­tė­je at­si­ra­sian­čių šar­vo­ji­mo sa­lių.

Už­va­kar vy­ku­sia­me pa­sta­to pa­skir­ties pro­jek­to vie­ša­me svars­ty­me da­ly­va­vo ke­lios de­šim­tys Pu­ti­nų mik­ro­ra­jo­no gy­ven­to­jų, ne­gai­lė­ju­sių kri­ti­kos bū­si­mam ob­jek­tui po gy­ve­na­mų­jų na­mų lan­gais.

„Šar­vo­ji­mo sa­lės tu­ri at­si­ras­ti už­mies­ty­je, o ne čia. Ko­kius vaiz­dus mes ma­ty­si­me pro lan­gus, ką iš­vys pa­grin­di­ne Nau­ją­ja gat­ve at­vyks­tan­tie­ji į mies­tą. Mes ne prieš ver­slą, bet to­kiam ver­slui čia ne vie­ta. Kur sta­tys au­to­mo­bi­lius at­va­žiuo­jan­tie­ji į lai­do­tu­ves? Jei sa­vi­val­dy­bė pri­ims tei­gia­mą spren­di­mą, va­žiuo­sim į Sei­mą“, – pik­ti­no­si gy­ven­to­jai.

„Čia tik emo­ci­nis ne­pri­ta­ri­mas“

Pa­sta­to pa­skir­ties pro­jek­to va­do­vas, tu­rin­tis in­di­vi­du­a­lią įmo­nę Aud­rius Ar­ba­čiaus­kas į gy­ven­to­jų reiš­kia­mus prie­kaiš­tus pa­reiš­kė: „Čia tik emo­ci­nis ne­pri­ta­ri­mas, tei­sės ak­tai ir mies­to ben­dra­sis pla­nas tam ne­pri­eš­ta­rau­ja.“

Tą pa­tį pa­tvir­ti­no ir svars­ty­me da­ly­va­vęs mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas, sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sia­sis ar­chi­tek­tas Min­dau­gas Ma­ta­žins­kas. Jis sa­kė, kad dėl au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo šio­je te­ri­to­ri­jo­je ir dėl ki­tų per ap­si­lan­ky­mą pas me­rą iš­sa­ky­tų prie­kaiš­tų dėl te­ri­to­ri­jos sau­gu­mo bus at­sa­ky­ta raš­tu.

Pro­jek­to vie­šo svars­ty­mo da­ly­viams pri­min­ta pa­keis­ta hi­gie­nos nor­ma, ku­ri jau ne­be­reg­la­men­tuo­ja at­stu­mų tarp lai­do­ji­mo pa­slau­gas tei­kian­čių įstai­gų ir gy­ve­na­mų­jų na­mų bei vai­kų ug­dy­mo įstai­gų.

Pa­sta­to pa­skir­ties kei­ti­mo pro­jek­tas bus tei­kia­mas tvir­tin­ti sa­vi­val­dy­bei, tad, kaip sa­ko­ma, pas­ku­ti­nis žo­dis pri­klau­so nuo jos at­sa­kin­gų spe­cia­lis­tų. Ji tu­ri iš­duo­ti ir lei­di­mą keis­ti pa­sta­to pa­skir­tį.

„Ur­ba­ni­zuo­ta te­ri­to­ri­ja, ir vi­si tu­ri­me gy­ven­ti drau­giš­kai“

„Ir aš, bū­da­mas šios te­ri­to­ri­jos gy­ven­to­jas, ne­no­rė­čiau ma­ty­ti ša­lia šar­vo­ji­mo sa­lių. Ta­čiau įmo­nė ne­pa­žei­džia įsta­ty­mų. Yra pro­ble­ma dėl au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo, tai sa­vi­val­dy­bė tu­ri spręs­ti, taip pat rei­kia spręs­ti te­ri­to­ri­jos ap­švie­ti­mo, pa­sta­to, kur at­si­ras šar­vo­ji­mo sa­lės, ap­žel­di­ni­mo klau­si­mą. Ant lan­gų tu­rė­tų bū­ti už­dė­tos spe­cia­lios plė­ve­lės, kad ma­žiau ma­ty­tų­si. Bet tai ur­ba­ni­zuo­ta te­ri­to­ri­ja, ir vi­si tu­ri­me gy­ven­ti drau­giš­kai“, – min­ti­mis da­li­jo­si mies­to me­ras N.Ce­siu­lis.

Kol kas lai­do­ji­mo reik­me­nų pa­slau­gas Mik­lu­sė­nų g. 17A tei­kian­čios ben­dro­vės „Ilo­na­da“ di­rek­to­rė Ilo­na Ber­no­tie­nė dar tiks­liai ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti, kiek kon­kre­čiai čia at­si­ras šar­vo­ji­mo sa­lių, kol kas pla­nuo­ja­mos dvi. O dėl gy­ven­to­jų reiš­kia­mo ne­pa­si­ten­ki­ni­mo ji tu­ri sa­vo nuo­mo­nę: „Tai rez­ga kon­ku­ren­tai. Įsta­ty­mų dėl at­stu­mų tarp šar­vo­ji­mo sa­lių ir gy­ve­na­mų­jų na­mų nė­ra. Čia pa­si­reiš­kia lie­tu­viš­kas bruo­žas – ne­at­ėjo ir neat­si­klau­sė. Bet mes to da­ry­ti ne­tu­ri­me.“

„Ilo­na­dos“ at­sto­vai vie­ša­me pa­sta­to pa­skir­ties kei­ti­mo pro­jek­to svars­ty­me da­ly­va­vu­siems žur­na­lis­tams pa­ro­dė prieš šį svars­ty­mą vy­ku­sio vie­no iš ak­ty­viau­sių ne­pa­si­ten­ki­ni­mo reiš­kė­jų su­si­ti­ki­mo su vie­nos lai­do­ji­mo pa­slau­gų įmo­nės at­sto­vu nuo­trau­kas, – gir­di su juo bu­vo ap­tar­tos iš­sa­ky­ti­nos pa­sta­bos.

Pa­na­šu, kad pa­kel­tos ie­tys dėl at­si­ra­sian­čių šar­vo­ji­mo sa­lių ga­li bū­ti nu­leis­tos dėl ne­san­čių įsta­ty­mi­nių ga­li­my­bių su­stab­dy­ti pro­ce­są. Gal ir tei­sūs gy­ven­to­jai, pa­sa­kę: „at­ėjo ku­ni­gaikš­tis, iš­kė­lė kar­dą ir su­ri­ko, kad čia bus pi­lis, taip ir at­si­ti­ko.“ Juk lai­do­tu­vių ver­slas am­ži­nas, ka­žin ar ne be jo at­sto­vų įta­kos prieš aš­tuo­ne­rius me­tus pa­keis­ta hi­gie­nos nor­ma, reg­la­men­ta­vu­si at­stu­mus tarp lai­do­ji­mo pa­slau­gas tei­kian­čių įmo­nių ir gy­ve­na­mų­jų na­mų bei vai­kų ug­dy­mo įstai­gų?

 

Alma MOSTEIKAITĖ