Ge­rų žo­džių Algirdas Monkevičius ne­gai­lė­jo ir Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos ben­druo­me­nei, šią įstai­gą pa­va­di­no vie­na ge­riau­sių Lie­tu­vo­je. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.

Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ras Al­gir­das Mon­ke­vi­čius va­kar pra­dė­jo kiek­vie­ną sa­vai­tę vyk­sian­čius su­si­ti­ki­mus su ša­lies mo­kyk­lo­mis. Pir­mo­ji sto­te­lė – Aly­tus, va­kar jis lan­kė­si Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jo­je ir Dzū­ki­jos pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je. Sa­vi­val­dy­bė­je A.Mon­ke­vi­čius su­si­ti­ko su mies­to va­do­vais už už­da­rų du­rų. Bu­vo kal­ba­ma ir apie švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ką. „Ma­ne pa­ti­ki­no, kad siū­ly­mai bus svars­to­mi jau spa­lį. Tin­klo per­tvar­kos tiks­las – ge­rė­jan­čios są­ly­gos vai­kų ug­dy­mui, ta­čiau kar­tu ir mak­si­ma­liai tu­ri bū­ti pa­si­rū­pin­ta mo­ky­to­jų, įstai­gų va­do­vų so­cia­li­niu sau­gu­mu“, – kal­bė­jo mi­nist­ras.

„Su­pran­tu, kad pra­si­dė­jus moks­lo me­tams mo­kyk­loms ky­la ne­ma­žai iš­šū­kių ir klau­si­mų. Apie tai tu­ri­me kal­bė­tis, to­dėl sa­vo dar­bo­tvarkėje re­zer­vuo­ju kiek­vie­ną penk­ta­die­nį iš­vy­koms į mo­kyk­las“, – sa­kė mi­nist­ras.

Pir­ma sto­te­lė A.Mon­ke­vi­čiaus marš­ru­te – Aly­tus, kur jis su­si­ti­ko su Dzū­ki­jos pa­grin­di­nės mo­kyk­los ir Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos ben­druo­me­nė­mis.

Kaip sa­kė mi­nist­ras, šios įstai­gos pa­si­rink­tos ne­at­si­tik­ti­nai. Dzū­ki­jos pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je jam rū­pi spe­cia­lių­jų po­rei­kių vai­kų ug­dy­mas, tarp jų yra ir tu­rin­čių au­tiz­mo spek­tro su­tri­ki­mų. „Ši mo­kyk­la tu­ri uni­ka­lią pa­tir­tį“, – sa­kė A.Mon­ke­vi­čius.

Ge­rų žo­džių jis ne­gai­lė­jo ir Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos ben­druo­me­nei, šią įstai­gą pa­va­di­no vie­na ge­riau­sių Lie­tu­vo­je. A.Mon­kev­čius pa­ste­bė­jo, kad tik­rai leng­viau siek­ti aukš­tų re­zul­ta­tų sos­ti­nės mo­kyk­loms, tu­rin­čioms ga­li­my­bę pri­im­ti mo­ty­vuo­tus mo­ki­nius, ge­res­nį mo­ky­to­jų pa­siū­los po­ten­cia­lą. Re­gio­ne – vis­kas kur kas su­dė­tin­giau, nes yra dau­giau įvai­rių iš­šū­kių.

„Man rū­pi Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos pa­tir­tis įvai­rio­se sri­ty­se, ši mo­kyk­la yra gy­vas pa­vyz­dys vi­soms Lie­tu­vos mo­kyk­loms. Ji tu­ri tei­sin­gą stra­te­gi­ją, ku­rio­je svar­biau­sia – ma­ty­ti kiek­vie­ną vai­ką“, – kal­bė­jo mi­nist­ras.

Gim­na­zi­jo­je jis su­si­ti­ko su mo­ki­nių ta­ry­ba. Apie švie­ti­mo ak­tu­a­li­jas mi­nist­ras gim­na­zis­tams pra­bi­lo per fi­lo­so­fi­nę priz­mę – apie be­ri­bes žmo­gaus ga­li­my­bes, o ge­ra mo­kyk­la pa­va­di­no to­kią, ku­ri pa­ste­bi kiek­vie­no ta­len­tus, ne­at­ima no­ro iš­ban­dy­ti sa­ve ir aug­ti.

Į Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­ją ir Dzū­ki­jos pa­grin­di­nę mo­kyk­lą mi­nist­ro ne­ly­dė­jo po­li­ti­kai – toks bu­vo sve­čio no­ras, ta­čiau po ry­ti­nio su­si­ti­ki­mo su mies­to va­do­vais jis dė­ko­jo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei, ski­rian­čiai de­ra­mą dė­me­sį švie­ti­mui ir sėk­min­gai su­si­do­ro­jan­čiai su iš­šū­kiais.

Bū­si­mą Aly­taus švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­ką mi­nist­ras pa­va­di­no su­dė­tin­ga ir skaus­min­ga pro­ble­ma, ku­riai spręs­ti rei­kia ryž­to, o vie­nin­te­lis tei­sin­gas bū­das tai pa­da­ry­ti – dia­lo­gas, kad spren­di­mus įgy­ven­din­ti pa­dė­tų ir švie­ti­mo ben­druo­me­nė. Mi­nist­ras mi­nė­jo, kad ga­li kil­ti ne­pa­to­gu­mų, nes kaž­kam teks per­si­kva­li­fi­kuo­ti ar pa­keis­ti dar­bo vie­tą, ta­čiau mak­si­ma­liai pri­va­lo­ma pa­si­rū­pin­ti švie­ti­mo sis­te­mos dar­buo­to­jų so­cia­li­niu sau­gu­mu.

Saulė Pinkevičienė