Simno klebonas Raimundas Žukauskas ir Gražulių kaimo gyventojos Ona Truncienė ir Aleksandra Telšinskienė. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.

Aly­taus ra­jo­no Sim­no se­niū­ni­jos Gra­žu­lių kai­mo kai ku­rie gy­ven­to­jai tik da­bar su­ži­no­jo apie jų kai­me prieš sep­ty­ne­rius me­tus baig­tą vyk­dy­ti eu­ro­pi­nėmis lė­šo­mis fi­nan­suo­tą pro­jek­tą ir rim­tai su­si­do­mė­jo, kas už šiuos pi­ni­gus su­kur­ta kai­mo žmo­nių ge­ro­vei.
Šį ant­ra­die­nį Sim­no se­niū­ni­jos pa­tal­po­se vy­ku­sia­me Gra­žu­lių kai­mo gy­ven­to­jų su­si­ti­ki­me su pro­jek­to ad­mi­nist­ra­to­rės  – Aly­taus ra­jo­no vie­tos veik­los gru­pės (VVG) ir jau iš­re­gist­ruo­tos Gra­žu­lių kai­mo ben­druo­me­nės at­sto­vais vie­ti­nių gy­ven­to­jų klau­si­mų bu­vo dau­giau nei at­sa­ky­mų. Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vęs Sim­no pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Rai­mun­das Žu­kaus­kas, iš­klau­sęs abie­jų pu­sių ir ban­dęs jas su­pras­ti, apie Gra­žu­lių kai­mo pro­jek­tą pa­reiš­kė: „Čia „biš­kį“ ko­me­di­ja“.

Ko­dėl tik da­bar su­ži­no­jo?

Eu­ro­pi­nė­mis lė­šo­mis fi­nan­suo­tas Gra­žu­lių kai­mo ben­druo­me­nės įkū­ri­mo ir ben­druo­me­niš­ku­mo ska­ti­ni­mo pro­jek­tas bu­vo vyk­do­mas me­tus lai­ko – 2011–2012 me­tais. Jo ver­tė – per 44 tūkst. 500 li­tų. Pro­jek­tui su­teik­ta eu­ro­pi­nė pa­ra­ma – 33 tūkst. li­tų, li­ku­sią da­lį pri­si­dė­jo pro­jek­to pa­reiš­kė­ja ar­ba jo tei­kė­ja eu­ro­pi­nei pa­ra­mai gau­ti – tuo­me­tė vie­šo­ji įstai­ga Aly­taus re­gio­no plėt­ros agen­tū­ra.

Pro­jek­tą ad­mi­nist­ra­vo Aly­taus ra­jo­no VVG, taip pat Na­cio­na­li­nė mo­kė­ji­mo agen­tū­ra prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos, per ku­rias ir bu­vo skir­tos lė­šos jam vyk­dy­ti.

Pro­jek­to kon­tro­lės lai­ko­tar­pis bai­gė­si beveik prieš tre­jus me­tus. Tad ko­dėl tik da­bar dėl šio pro­jek­to su­ju­do kai ku­rie Gra­žu­lių kai­mo gy­ven­to­jai?

Šį ant­ra­die­nį vy­ku­sia­me jų su­si­ti­ki­me su Aly­taus ra­jo­no VVG at­sto­vais pa­reikš­ta, kad tik da­bar, kai in­ter­ne­tas ta­po pri­ei­na­mas ir kai­mo žmo­nėms, ne­ti­kė­tai su­ži­no­ta apie to­kį pro­jek­tą, to­dėl no­ri­si iš­girs­ti, kas už tuos pi­ni­gus pa­da­ry­ta.

Kaip sa­kė Gra­žu­lių kai­mo gy­ven­to­ja Ida Vi­sel­gie­nė, tik da­bar iš­girs­ta ir apie su­kur­tą šio kai­mo ben­druo­me­nę, ku­ri, pa­si­ro­do, jau lik­vi­duo­ta: „Ko­dėl lik­vi­duo­ta? Gal mes no­rė­jo­me jo­je da­ly­vau­ti, bet nie­ko ne­ži­no­jo­me. Kaip gir­dė­jo­me, ją kū­rė lyg Ver­več­kai. Jie, kiek ži­no­me, ir va­do­vau­ja tai agen­tū­rai, ku­riai skir­ti pro­jek­to pi­ni­gai. Jų so­dy­bo­je Gra­žu­liuo­se re­gist­ruo­ta ir agen­tū­ra, ir jau bu­vu­si ben­druo­me­nė.“

Tam pri­ta­rė ir ki­tos su­si­ti­ki­me da­ly­va­vu­sios Gra­žu­lių kai­mo gy­ven­to­jos – Alek­san­dra Tel­šins­kie­nė, Ona Trun­cie­nė. Jų įsi­ti­ki­ni­mu, dėl to pro­jek­to daug ne­aiš­ku­mų: kas bu­vo da­ro­ma ir ko­dėl gy­ven­to­jai apie tai ne­ži­no­jo. O pa­si­tei­ra­vus, ko­dėl jos ne­ta­po ben­druo­me­nės na­rė­mis, mo­te­rys at­sa­kė apie kū­ri­mą nie­ko ne­ži­no­ju­sios. Įžvelg­ta, kad iš šio pro­jek­to kaž­kas ga­lė­jo tu­rė­ti nau­dos, gal­būt to­dėl ir dėl pro­jek­to vyk­dy­mo, ir dėl ben­druo­me­nės stei­gi­mo bu­vo ne­in­for­muo­ti kai­mo gy­ven­to­jai.

Gra­žu­lių kai­mas tik­rai ne­di­de­lis – apie pus­šim­tis gy­ven­to­jų su vai­kais, to­dėl, žmo­nių pa­ste­bė­ji­mu, tik­rai ne­bu­vo sun­ku vi­siems pra­neš­ti apie pro­jek­tą ir ku­ria­mą ben­druo­me­nę, o da­bar be­lie­ka aiš­kin­tis, kam skir­ti pi­ni­gai ir ko­dėl nė tre­jų me­tų ne­iš­gy­va­vu­si Gra­žu­lių kai­mo ben­druo­me­nė jau iš­re­gist­ruo­ta.

Ko­dėl tiek ne­daug kai­mo žmo­nių – tik ke­lios mo­te­rys at­vy­ko aiš­kin­tis dėl pro­jek­to ir ben­druo­me­nės kū­ri­mo? Su­si­ti­ki­mo da­ly­vės tei­gė, kad nė­ra kam va­žiuo­ti, – kai­me ne­ma­žai pen­si­nin­kų ir in­va­li­dų, ne­pa­jė­gian­čių iš­vyk­ti iš na­mų, čia gy­ve­na tik dvi dir­ban­čios šei­mos.

Pro­jek­tas įvar­dy­tas kaip mo­ty­va­ci­nis

Aly­taus ra­jo­no VVG pir­mi­nin­kė, Vie­tos plėt­ros stra­te­gi­jos ad­mi­nist­ra­vi­mo va­do­vė Vi­da Vrub­liaus­kie­nė Gra­žu­lių kai­mo ben­druo­me­nės įkū­ri­mo ir ben­druo­me­niš­ku­mo ska­ti­ni­mo pro­jek­tą įvar­di­jo kaip mo­ty­va­ci­nį: bu­vo ren­gia­mi mo­ky­mai, su­si­ti­ki­mai su ki­tų kai­mų ben­druo­me­nė­mis.

Pa­vyz­džiui, mo­ky­mai apie ben­druo­me­nės or­ga­ni­za­vi­mą, van­de­nį ir svei­ka­tą kai­me, kaip pra­dė­ti ver­slą. Tuo­se mo­ky­muo­se da­ly­va­vo ir ap­lin­ki­nių kai­mų gy­ven­to­jai.

V.Vrub­liaus­kie­nė tei­gė, kad yra mo­ky­mų da­ly­vių są­ra­šai. Ta­čiau Gra­žu­lių kai­mo gy­ven­to­jų pa­pra­šy­ta pa­sa­ky­ti, kas da­ly­va­vo iš jų kai­mo, tvir­ti­no tai ne­ga­lin­ti pa­da­ry­ti dėl as­me­nų duo­me­nų ap­sau­gos.

Kad vi­si vyk­dy­to va­di­na­mo­jo minkš­to­jo pro­jek­to do­ku­men­tai su­tvar­ky­ti be prie­kaiš­tų ir tei­siš­kai, liu­di­ja ir Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos Eko­no­mi­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo sky­riaus nu­ta­ri­mas atsisakyti pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą. Dėl to į po­li­ci­ją krei­pė­si taip pat Gra­žu­lių kai­mo gy­ven­to­jai.

Šį ant­ra­die­nį su­si­ti­ki­me su jais ir Aly­taus ra­jo­no VVG at­sto­vais da­ly­va­vęs Sim­no pa­ra­pi­jos kle­bo­nas R.Žu­kaus­kas, iš VVG pir­mi­nin­kės iš­gir­dęs apie pro­jek­to veik­las, sa­kė, kad tai bu­vo pro­jek­tas „ne bul­vėms au­gin­ti“, – mo­ky­mams bu­vo sam­do­mi lek­to­riai, da­ly­va­vo šio kraš­to žmo­nės.

Ta­da Gra­žu­lių kai­mo žmo­nės at­rė­žė: „Ko­dėl mes apie tai ne­ži­no­jo­me?“

Jau iš­re­gist­ruo­tos šios kai­mo ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas Aud­rius Ver­več­ka taip pat ne­at­sa­kė, kas iš kai­mo gy­ven­to­jų da­ly­va­vo mo­ky­muo­se ir kas bu­vo ben­druo­me­nės stei­gė­jai. Tik kle­bo­no pa­pra­šy­tas pa­sa­ky­ti bent skai­čių Gra­žu­lių kai­mo ben­druo­me­nės na­rių, pa­reiš­kė, kad tai bu­vo apie de­šimt, at­seit ini­cia­to­riai – se­ni žmo­nės, ku­rių jau nė­ra tarp gy­vų­jų.

A.Ver­več­ka tei­gė, kad apie ku­ria­mą ben­druo­me­nę bu­vo skel­bia­ma len­to­je prie kai­mo kryž­ke­lės. Ta­čiau gy­ven­to­jai tvir­ti­no to­kių skel­bi­mų ne­ma­tę ir tas sten­das ne­il­gai, gal tik ko­kį pus­me­tį bu­vo.

Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vu­sių kai­mo gy­ven­to­jų nuo­mo­ne, vi­so­je šio­je si­tu­a­ci­jo­je jie pa­si­ju­to pa­že­min­ti: „Kai su­ži­no­jo­me, kad ben­druo­me­nė re­gist­ruo­ta Ver­več­kų na­muo­se, vie­ną­kart pa­pra­šė­me pa­ro­dy­ti, kur tas mū­sų cen­tras. Pa­sa­ky­ta, kad tai pri­va­tus na­mus.“

Tuo­met jau ne­be­iš­lai­kė Sim­no kle­bo­nas ir pa­reiš­kė: „Čia „biš­kį“ ko­me­di­ja.“

„Ne­pa­si­tei­si­no lū­kes­čiai, kai­mas ne­su­re­a­ga­vo, ir ben­druo­me­nė bu­vo iš­re­gist­ruo­ta“, – Gra­žu­lių kai­mo ben­druo­me­nės veik­los pa­bai­gą api­bū­di­no A.Ver­več­ka.

Pa­si­bai­gus su­si­ti­ki­mui Sim­no se­niū­ni­jos pa­tal­po­se su Gra­žu­lių kai­mo gy­ven­to­jais ap­si­lan­kė­me ir jau bu­vu­sios kai­mo ben­druo­me­nės re­gist­ra­ci­jos vie­to­je – Dva­ro gat­vė­je, Ver­več­kų so­dy­bo­je. Bu­vęs jos pir­mi­nin­kas iš kie­mo ne­vi­jo, sa­kė žmo­nės čia ga­lė­ję ap­si­lan­ky­ti ir anks­čiau, kal­bė­tis, bet gir­di taip ne­at­si­ti­ko.

A.Ver­več­ka ka­te­go­riš­kai pa­nei­gė vie­tos gy­ven­to­jų ma­ny­mą, kad pro­jek­to lė­šų bu­vo pa­nau­do­ta ir so­dy­bai tvar­ky­ti: „Mes tai pa­da­rė­me sa­vo lė­šo­mis, ko­kios kal­bos?“

Šio­je so­dy­bo­je re­gist­ruo­ta ir bu­vu­si pro­jek­to pa­reiš­kė­ja – Plėt­ros pro­jek­tų agen­tū­ra, anks­čiau be­si­va­di­nu­si Aly­taus re­gio­no plėt­ros agen­tū­ra.

Vie­nos šei­mos są­sa­jos

Be­veik prieš de­šimt­me­tį, prieš pat ša­lies ap­skri­čių vir­ši­nin­kų ad­mi­nist­ra­ci­jų nai­ki­ni­mą, bu­vo įkur­ta vie­šo­ji įstai­ga Aly­taus re­gio­no plėt­ros agen­tū­ra. Tarp jos stei­gė­jų bu­vo bu­vęs Aly­taus ap­skri­ties vir­ši­nin­kas Eu­ge­ni­jus Pa­la­vins­kas ir bu­vu­si Aly­taus ap­skri­ties vir­ši­nin­ko ad­mi­nist­ra­ci­jos Re­gio­ni­nės plėt­ros de­par­ta­men­to va­do­vė Vi­li­ja Ver­več­kie­nė.

Kaip pri­si­mi­nė E.Pa­la­vins­kas, iš pra­džių va­do­va­vęs mi­nė­tai agen­tū­rai, ši įsteig­ta sie­kiant, kad ne­įstrig­tų vyk­dy­ti pro­jek­tai ap­skri­ty­je: „To­kia min­tis ki­lo Vi­li­jai Ver­več­kie­nei. Aš to­je veik­lo­je da­ly­va­vau tik for­ma­liai, vis­kam va­do­va­vo Vi­li­ja. Vė­liau jai per­da­viau ir da­li­nin­ko tei­ses.“

Bu­vęs Aly­taus re­gio­no plėt­ros agen­tū­ros va­do­vas apie Gra­žu­lių kai­mui skir­tą pro­jek­tą sa­kė, kad toks pro­jek­tas lyg ir bu­vo, ta­čiau do­ku­men­tų ne­tvar­kęs, o tik pa­si­ra­šęs kaip va­do­vas.

Tuo­met ši agen­tū­ra bu­vo re­gist­ruo­ta V.Ver­več­kie­nės so­dy­bo­je Gra­žu­lių kai­me.

Prieš ket­ve­rius me­tus, jau bai­gus vyk­dy­ti Gra­žu­lių kai­mo pro­jek­tą, pa­keis­tas Aly­taus re­gio­no plėt­ros agen­tū­ros pa­va­di­ni­mas į Plėt­ros pro­jek­tų agen­tū­rą. Jos di­rek­to­re dir­bu­si V.Ver­več­kie­nė pa­rei­gas per­lei­do vy­rui A.Ver­več­kai.

Prieš tre­jus me­tus bu­vo įkur­ta Gra­žu­lių kai­mo ben­druo­me­nė, ku­riai taip pat va­do­va­vo V.Ver­več­kie­nė, vė­liau šias pa­rei­gas vėl per­lei­du­si vy­rui. Šių me­tų ba­lan­džio pa­bai­go­je ji bu­vo lik­vi­duo­ta.

Pa­sak V.Ver­več­kie­nės, nuo šie­me­čio va­sa­rio pa­bai­gos dir­ban­čios Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos kanc­le­re – po­li­ti­nio as­me­ni­nio pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­bės tar­nau­to­ja, ji Plėt­ros pro­jek­tų agen­tū­ros veik­lo­je jau ne­da­ly­vau­jan­ti, o kai­mo ben­druo­me­nė iš­iro, nes žmo­nės ne­si­jun­gė: „Kaip žmo­nės ga­lė­jo ne­ži­no­ti apie pro­jek­tą, jei ant mū­sų na­mo ka­bo­jo sten­das, vi­si ga­lė­jo ma­ty­ti.“

Da­bar vėl vals­ty­bės tar­nau­to­ja ta­pu­si ir aukš­tas pa­rei­gas Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jo­je ga­vu­si V.Ver­več­kie­nė Gra­žu­lių kai­mo žmo­nių su­si­do­mė­ji­mą prieš sep­ty­ne­rius me­tus baig­tu vyk­dy­tu pro­jek­tu įvar­di­jo ne­at­si­tik­ti­niu: „Tai vis­kas dėl mi­nis­te­ri­jo­je vyks­tan­čių po­ky­čių – per­kė­li­mo į Kau­ną. Kai tik pra­de­da­me kaž­ką da­ry­ti, kaž­kas iš­len­da.“

Pa­si­tei­ra­vus, ar Gra­žu­lių kai­me kaž­kas iš mi­nis­te­ri­jos dar­buo­to­jų ga­lė­tų tu­rė­ti pa­žįs­ta­mų ir per juos kel­ti klau­si­mus dėl mi­nė­to pro­jek­to ir ben­druo­me­nės, kanc­le­rė ne­at­me­tė to­kios ga­li­my­bės.

„Mes tik pra­dė­ję do­mė­tis pro­jek­tui skir­to­mis lė­šo­mis su­ži­no­jo­me, kad Ver­več­kie­nė dir­ba Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jo­je, iki tol nie­ko ne­ži­no­jo­me“, – sa­kė Gra­žu­lių kai­mo gy­ven­to­ja I.Vi­sel­gie­nė, pa­klaus­ta, ar žmo­nės nė­ra kurs­to­mi kai ku­rių mi­nis­te­ri­jos dar­buo­to­jų.

Ir po šį ant­ra­die­nį vy­ku­sio Gra­žu­lių kai­mo pro­jek­to aiš­ki­ni­mo­si vie­tos žmo­nėms li­ko daug ne­aiš­ku – nei mo­ky­mų or­ga­ni­za­vi­mas, nei ben­druo­me­nės kū­ri­mas, nei jos lik­vi­da­vi­mas. Vis­kas vy­ko do­ku­men­ta­liai lyg ir tei­sė­tai, ta­čiau kai­mo gy­ven­to­jų at­žvil­giu ka­žin ar tei­sin­gai.

 

Alma MOSTEIKAITĖ