Kol kas soduose kelio ženklų nepadaugės, tačiau aktyvūs gyventojai žada fiksuoti lakstančius automobilių valstybinius numerius ir skųsti policijai.

Ne­sau­gu da­ro­si so­dų ben­dri­jų gy­ven­to­jams – gat­vės siau­ros, ša­li­gat­vių nė­ra, vai­kai laks­to, o kai ku­rie vai­ruo­to­jai su sa­vo au­to­mo­bi­liais tie­siog „pra­skren­da“… To­dėl še­šių so­dų ben­dri­jų pir­mi­nin­kai pa­si­ra­šė raš­tą ir įtei­kė Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­jai, pra­šy­da­mi im­tis ko­kių nors prie­mo­nių. Svars­ty­ta ir ga­li­my­bė sta­ty­ti ke­lio žen­klą, žy­min­tį gy­ve­na­mą­ją zo­ną. Bet tai reikš­tų, jog bū­tų ga­li­ma va­žiuo­ti tik „ant dvi­de­šimt“…

So­dų ben­dri­jų „Pa­sa­ka“, „Sau­lu­tė“, „Svei­ka­ta“, „Lie­pa“, „Do­bi­las“ ir „Se­na­sis van­de­nis“ pir­mi­nin­kai vie­ną iš va­rian­tų, kaip pri­stab­dy­ti laks­tan­čius, pa­siū­lė sta­ty­ti ke­lio žen­klus J. Pa­brė­žos ir Bab­run­go gat­vių pra­džio­se, t. y. pa­grin­di­niuo­se įsu­ki­muo­se į so­dų ben­dri­jas nuo Bi­ru­tės gat­vės. Ke­lio žen­klai esą ga­lė­tų bū­ti nu­ro­dan­tys gy­ven­vie­tės pra­džią, ku­rie vai­ruo­to­jams reiš­kia ne di­des­nį grei­tį kaip 50 km/h.
Ši­toks siū­ly­mas iš­kart bu­vo at­mes­tas. Mies­to se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas in­for­ma­vo, jog J. Pa­brė­žos gat­vė pra­si­de­da dar Plun­gės mies­to ri­bo­se, tad jai ga­lio­ja mies­to zo­ną žy­min­tis ke­lio žen­klas. Va­di­na­si, grei­tis čia ir taip yra iki 50 km/h.

Ki­ta iš­sa­ky­ta min­tis, jog bū­tų ga­li­ma to­je ir Bab­run­go gat­vė­se pa­sta­ty­ti ke­lio žen­klus, ri­bo­jan­čius grei­tį iki 30 km/h, taip pat ne­su­lau­kė pri­ta­ri­mų. Su­abe­jo­ta, ar tai bus veiks­min­ga. Be to, įva­žia­vus į so­dus, įvai­rios gat­ve­lės ša­ko­ja­si vi­sur į šo­nus, jų pri­skai­čiuo­ta per dvi­de­šimt, tai ne­gi tiek žen­klų vi­sur pri­sta­ty­si? „Ta­da so­duo­se bus dau­giau žen­klų, o ne vais­me­džių“, – pa­juo­ka­vo ko­mi­si­jos na­rys Al­gir­das Pe­čiu­lis.
Siū­ly­mas sta­ty­ti ke­lio žen­klą, žy­min­tį gy­ve­na­mą­ją zo­ną, reiš­kian­tį grei­tį iki 20 km/h, iš­šau­kė di­des­nes dis­ku­si­jas. So­dų ben­dri­jų at­sto­vai, da­ly­va­vę po­sė­dy­je, tam lyg ir bu­vo lin­kę pri­tar­ti. Mi­nė­jo, jog so­duo­se yra per 700 skly­pų, žmo­nės vis sta­to­si, vai­kų daug, tad mi­nė­tas žen­klas kaip ir tik­tų…

Pa­rei­gū­nas Vai­das Kur­mis at­krei­pė dė­me­sį, jog gy­ve­na­mo­jo­je zo­no­je pės­tie­ji ei­na kur no­ri – vai­ruo­to­jai tu­ri sau­go­ti pės­čiuo­sius. To­kių žen­klų vėl­gi rei­kė­tų ne­ma­žai – prie kiek­vie­no įva­žia­vi­mo į so­dus, iš vi­sų pu­sių. Se­niū­nas G. Do­mar­kas su­abe­jo­jo, ar bus pa­to­gu pa­tiems gy­ven­to­jams taip lė­tai va­ži­nė­ti… Pir­mi­nin­kau­jan­tis Ro­ber­tas En­dri­kas svars­tė, gal at­ei­ty­je rei­kė­tų ge­riau ko­kį kal­ne­lį įreng­ti vie­no­je ar ki­to­je gat­vė­je, kur la­biau­siai laks­to­ma. Bet čia jau tik ki­tą­met – šie­met pi­ni­gų tam ne­bus.

Iš­klau­sę Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos na­rių pa­si­sa­ky­mus, so­dų ben­dri­jų at­sto­vai nie­ko dau­giau ne­be­su­gal­vo­jo, kaip skųs­tis po­li­ci­jai. „O jei mes tuos „lio­či­kus“ už­fik­suo­tu­me ir vals­ty­bi­nius nu­me­rius per­duo­tu­me po­li­ci­jai?“ – klau­sė vie­nas iš pir­mi­nin­kų. „Tą vai­ruo­to­ją tik­rai pa­si­kvie­si­me į po­li­ci­ją rim­tam po­kal­biui“, – pa­ža­dė­jo pa­rei­gū­nas V. Kur­mis.

 

Li­na MOTUŽIENĖ