www.alytausnaujienos.lt

Vai­kų mai­ti­ni­mą ver­ti­nan­ti ko­mi­si­ja, su­da­ry­ta iš Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos, Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos, Aly­taus vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro spe­cia­lis­tų bei tė­vų sam­bū­rio „Su­per­tė­vai“ at­sto­vų, tre­čia­die­nį ap­žiū­rė­jo Aly­taus ug­dy­mo įstai­gas – Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­ją ir Aly­taus „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­lą-dar­že­lį bei lop­še­lį-dar­že­lį „Du gai­de­liai“. Taip pat lan­kė­si Mi­ros­la­vo gim­na­zi­jo­je.

Pa­tik­ri­ni­mus ne tik li­go­ni­nė­se, bet ir ug­dy­mo įstai­go­se nu­spręs­ta or­ga­ni­zuo­ti po to, kai so­cia­li­nė­je erd­vė­je vis pa­si­ro­dy­da­vo įra­šų apie pras­tą mais­tą.

Tie­kia­mą mais­tą ko­mi­si­ja įver­ti­no pui­kiai ir la­bai ge­rai, bet iš­sa­kė ir pa­sta­bų. 

Di­de­lis dar­žo­vių ir miš­rai­nių asor­ti­men­tas

Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jo­je mo­ko­si 753 mo­ki­niai. Mai­ti­ni­mo pa­slau­gas čia tie­kia UAB „Ge­nu­tės so­dy­ba“, dir­ban­ti gim­na­zi­jos vir­tu­vė­je. Gim­na­zi­ja da­ly­vau­ja Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) fi­nan­suo­ja­mo­se pro­gra­mo­se „Pie­nas vai­kams“ ir „Vai­sių var­to­ji­mo ska­ti­ni­mas mo­kyk­lo­se“. Šio­je ug­dy­mo įstai­go­je mai­ti­ni­mas įver­tin­tas 10 ba­lų iš 10-ies.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros de­par­ta­men­to Mi­ty­bos ir fi­zi­nio ak­ty­vu­mo sky­riaus ve­dė­jas Al­man­tas Kra­naus­kas iš­va­do­je dėl Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos tei­gia, kad val­gyk­lo­je bu­vo daug mo­ki­nių, ta­čiau pra­di­nu­kams vie­tos pa­val­gy­ti pa­ka­ko. Tiek­to mais­to tem­pe­ra­tū­ra ati­ti­ko nor­mą, vir­tu­vė­je ir val­gyk­lo­je bu­vo šva­ru, per­so­na­lo hi­gie­na – ge­ra, pa­tie­ka­lai pa­tie­kia­mi es­te­tiš­kai. Vai­kai ga­lė­jo ne­mo­ka­mai at­si­ger­ti kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­ros ir karš­to van­dens. Į at­ski­rai pa­tiek­tą ge­ria­mą­jį van­de­nį bu­vo įdė­ta cit­ri­nos, to­dėl pa­tar­ta jos ne­dė­ti, sau­gant vai­kų dan­tų ema­lį. Ar­ba­ta pa­tie­kia­ma be cuk­raus, no­rin­tie­ji jo įsi­de­da.

A.Kra­naus­ko ti­ki­ni­mu, vai­kai pie­tau­da­mi ga­lė­jo pa­si­rink­ti dar­žo­vių ir miš­rai­nių iš di­de­lio asor­ti­men­to, ta­čiau ne vi­si vai­kai jas ėmė, da­lis jų dar­žo­ves taip ir pa­li­ko lėkš­tė­se.

Pie­nas gim­na­zi­jai dau­giau­sia bu­vo tie­kia­mas iš ES fi­nan­suo­ja­mų pro­gra­mų, bet bu­vo ir tam tik­ra sa­vų pie­no ga­mi­nių pa­siū­la bei ne­glais­ty­tų sū­re­lių. Vie­ną kar­tą per sa­vai­tę čia tie­kia­mi žu­vies pa­tie­ka­lai. Kas­dien vai­kai gau­na vi­so grū­do duo­nos bei ne­sal­džių ban­de­lių. Bu­fe­to asor­ti­men­te yra mi­ne­ra­li­nio van­dens ir ne­ga­zuo­tų gai­vių­jų gė­ri­mų, ku­riuo­se cuk­rų kie­kis ne­vir­ši­jo lei­džia­mo. „Ne­žiū­rint į tai, kad mais­tas val­gyk­lo­je, mo­ki­nių nuo­mo­ne, ska­nus, da­lis jų per­trau­kų me­tu iš­ei­na iš mo­kyk­los te­ri­to­ri­jos į prieš mo­kyk­los var­tus, pri­va­čio­je te­ri­to­ri­jo­je, sto­vin­tį bal­tą fur­go­nė­lį pirk­ti grei­tų­jų už­kan­džių. De­ja, mo­kyk­los vi­daus tai­syk­lės to ne­drau­džia“, – iš­va­do­se ra­šo Mi­ty­bos ir fi­zi­nio ak­ty­vu­mo sky­riaus ve­dė­jas A.Kra­naus­kas.

Jis gim­na­zis­tų mai­tin­to­jams pa­ta­ria kas­dien šiems pa­siū­ly­ti pie­no, jo pro­duk­tų – varš­kės, pa­su­kų, ne­sal­džių jo­gur­tų. Pri­ta­rus tė­vams, per per­trau­kas ne­leis­ti vai­kams iš­ei­ti iš mo­kyk­los te­ri­to­ri­jos.

Skel­bi­mų len­to­je, A.Kra­naus­ko tvir­ti­ni­mu, tė­vams pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja apie tos die­nos mai­ti­ni­mą, ta­čiau pri­va­lo­mų svei­ką mi­ty­bą ska­ti­nan­čių pla­ka­tų ma­žo­ka.

Bau­gi­na sta­to­mas grei­to­jo mais­to kios­kas

Aly­taus „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­la-dar­že­lis taip pat da­ly­vau­ja pro­gra­mo­se „Vai­sių var­to­ji­mo ska­ti­ni­mas vai­kų ug­dy­mo įstai­go­je“, „Pie­nas vai­kams“. Ug­dy­mo įstai­ga mais­tą ga­mi­na pa­ti, tu­ri sa­vo mai­ti­ni­mo or­ga­ni­za­vi­mo spe­cia­lis­tą.

Kaip iš­va­do­je pa­brė­žė tik­rin­to­jai, šio­je ug­dy­mo įstai­go­je daug dė­me­sio ski­ria­ma vai­kų svei­ka­tai stip­rin­ti. Yra spor­to sa­lė, ki­ne­zi­te­ra­pi­jos sa­lė su įvai­riais tre­ni­ruok­liais. Pra­di­nu­kai, kaip ir vi­so­se Aly­taus mo­kyk­lo­se, ga­li 2 mė­ne­sius per me­tus lan­ky­ti ba­sei­ną. Or­ga­ni­zuo­ja­mos tre­ni­ruo­tės ir ma­sa­žai vai­kams, tu­rin­tiems fi­zi­nės rai­dos pro­ble­mų ar trau­mų.

Vai­kai tei­gia, kad mai­ti­na­mi ska­niai ir prak­tiš­kai nie­ko lėkš­tė­se ne­pa­lie­ka. Kas no­ri, lei­džia­ma jiems mais­tą at­si­neš­ti iš na­mų.

Ben­dras val­gia­raš­tis pe­ri­odiš­kai to­bu­li­na­mas, kei­čiant pa­tie­ka­lus svei­ka­tai pa­lan­kes­niais, at­si­žvel­giant į vai­kų sko­nį. Val­gia­raš­tis skel­bia­mas in­ter­ne­te. Glais­ty­tų sū­re­lių vai­kams ne­tie­kia­ma, tik varš­kė ir jos pro­duk­tai. Deš­re­lė­mis ne­mai­ti­na­ma, sal­din­tų kom­po­tų ne­bū­na. Pie­no pro­duk­tų ga­lė­tų bū­ti daž­niau.

Tik­ri­ni­mo me­tu nu­sta­ty­ta ge­ra mais­to ruo­ši­mo hi­gie­nos būk­lė. Mais­tas pa­tie­kia­mas hi­gie­niš­kai ir es­te­tiš­kai su daug dar­žo­vių. „Kas­dien vai­kai gau­na vai­sių. Kar­tą per sa­vai­tę val­go žu­vies pa­tie­ka­lų. Vai­kams tie­kia­ma ne­sal­din­ta ir sal­din­ta ar­ba­ta at­ski­rų mai­ti­ni­mų me­tu. Kai ku­rio­se gru­pė­se ge­ria­ma­sis van­duo pa­tie­kia­mas su cit­ri­na, per­so­na­las įspė­tas, kad sau­go­tų vai­kų dan­tis ir cit­ri­nos ne­dė­tų“, – ra­šo­ma iš­va­do­je.

Skel­bi­mų len­to­je tė­ve­liams pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja apie tos die­nos mai­ti­ni­mą. Ta­čiau pri­va­lo­mų svei­ką mi­ty­bą ska­ti­nan­čių pla­ka­tų, kaip ir Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jo­je, be­veik ne­ma­tė­me. Jei bu­vo jie, tai ma­ži, iš­blu­kę ir pri­seg­ti ne­la­bai ma­to­mo­se vie­to­se. Pa­na­šu, kad vai­kai pa­gal juos neug­do­mi.

Ug­dy­mo įstai­gos ben­druo­me­nės ne­pa­si­ten­ki­ni­mą ke­lia prie įė­ji­mo sta­to­mas grei­to­jo mais­to kios­kas, ku­riam steig­tis tei­sę su­tei­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė. Pla­nuo­ja­ma su­rink­ti pa­ra­šus dėl šio kios­ko iš­kel­di­ni­mo.

Mai­ti­ni­mą „Dre­vi­nu­ke“ ko­mi­si­ja įver­ti­no 9 ba­lais iš 10-ies, pa­tei­kė ir re­ko­men­da­ci­jų: van­de­nį tiek­ti be cit­ri­nos, ar­ba­tos ne­sal­din­ti, ma­to­mo­se vie­to­se iš­ka­bin­ti svei­ką mi­ty­bą pro­pa­guo­jan­čius pla­ka­tus.

„Jau­tie­nos ku­ku­lis“ svė­rė 10 gra­mų ma­žiau

Tuo pat me­tu ki­tos su­dė­ties ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos ap­lan­ky­ta­me lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Du gai­de­liai“ ug­do­mi 232 vai­kai. Su­kom­plek­tuo­ta 12 gru­pių, vai­kai mai­ti­na­mi 4 kar­tus per die­ną. Mais­tą ug­dy­mo įstai­ga ga­mi­na pa­ti, vai­kai val­go gru­pė­se prie sta­liu­kų, 9 or­ga­ni­zuo­ja­mas pri­tai­ky­tas mai­ti­ni­mas. At­ski­rai skel­bia­mas val­gia­raš­tis aler­giš­kiems vai­kams. Ben­dra­sis to­bu­li­na­mas ke­lis mė­ne­sius, kei­čiant pa­tie­ka­lus svei­ka­tai pa­lan­kes­niais, at­si­žvel­giant į vai­kų sko­nį. Tik­ri­ni­mo me­tu tie­kia­mą mais­tą vai­kai val­gė no­riai, pa­tie­ka­lai pa­tie­kia­mi hi­gie­niš­kai ir es­te­tiš­kai, daug dar­žo­vių, vai­sių.

Kar­tą per sa­vai­tę čia vai­kai gau­na žu­vies pa­tie­ka­lų, ga­li pa­si­rink­ti ne­sal­din­tą ar sal­din­tą ar­ba­tą. Ge­ria­ma­sis van­duo, kaip ir ki­tur, su cit­ri­na, prieš pa­tie­ki­mą vi­ri­na­mas, nors van­duo ati­tin­ka HN24 rei­ka­la­vi­mus ir, pa­sak ad­mi­nist­ra­ci­jos, ska­nus. Vie­no­je gru­pė­je su­du­žus stik­li­niam ąso­čiui, van­duo lai­ko­mas plas­ti­ki­nia­me.

Tik­rin­to­jų tei­gi­mu, vai­kai sa­kė, kad mais­tas ska­nus ir daž­niau­siai su­val­gy­da­vo vi­są por­ci­ją.

Skel­bi­mų len­to­je tė­ve­liams pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja apie tos die­nos mai­ti­ni­mą. Pa­tal­pos ir įran­ga ge­ros būk­lės. Nu­sta­ty­tas pa­žei­di­mas – pa­tie­ka­las „Jau­tie­nos ku­ku­lis“ pa­ga­min­tas ne pa­gal re­cep­tū­rą, į por­ci­ją įdė­ta 10 gra­mų ma­žiau jau­tie­nos.

Mais­tą pa­tie­kia auk­lė­to­jų pa­dė­jė­jos, dė­vin­čios tam skir­tus cha­la­tus ir gal­vos ap­dan­ga­lus. Ta­čiau gal­vos ap­dan­ga­lus dė­vė­jo ne vi­sos.

Ši iki­mo­kyk­li­nė įstai­ga, be da­ly­va­vi­mo pro­gra­mo­se ,,Vai­sių var­to­ji­mo ska­ti­ni­mas vai­kų ug­dy­mo įstai­go­je“, ,,Pie­nas vai­kams“, vyk­do sa­vo dar­že­lio pie­no var­to­ji­mą ska­ti­nan­tį pro­jek­tą. Or­ga­ni­zuo­jant mai­ti­ni­mą nau­do­ja­si ini­cia­ty­vos ,,Svei­ka­tai pa­lan­kus“ re­ko­men­da­ci­jo­mis. 2016 me­tais pri­pa­žin­ta Svei­ka­tą stip­ri­nan­čia mo­kyk­la.

Tik­rin­to­jai re­ko­men­da­vo van­de­nį tiek­ti ne­vi­rin­tą ir be cit­ri­nos, ar­ba­to­je pa­laips­niui ma­žin­ti cuk­raus kie­kį, dau­giau dė­me­sio skir­ti es­te­ti­niam ug­dy­mui, vi­siems, dir­ban­tiems prie mais­to pro­duk­tų (pa­tie­ka­lų) bei pa­tie­kiant mais­tą vai­kams, dė­vė­ti ati­tin­ka­mus gal­vos ap­dan­ga­lus.

„Du gai­de­liai“ di­rek­to­rė Vi­ta­li­ja Vit­kaus­kie­nė tei­gė, kad jau ku­rį lai­ką val­gia­raš­tis yra pa­lan­kus vai­kų svei­ka­tai – ma­žiau cuk­raus, drus­kos, dau­giau dar­žo­vių, pie­no pro­duk­tų. Kas­kart vai­kai svei­kes­nį mais­tą val­go ge­riau. Įstai­gos va­do­vė ša­lies mas­tu pra­dė­tus tik­ri­ni­mus ver­ti­na ge­rai, nes spe­cia­lis­tų pa­teik­ti pa­siū­ly­mai, pa­sta­bos ve­da prie to­bu­lė­ji­mo, veik­los ge­rė­ji­mo. Ji ti­ki­na, kad to­se įstai­go­se, ku­rios pa­čios or­ga­ni­zuo­ja mai­ti­ni­mą, mais­tas bū­na ko­ky­biš­kes­nis, svei­kes­nis.

Mi­ros­la­vo gim­na­zi­jos mo­ki­niai ven­gia plau­ti ran­kų

Mais­tą Mi­ros­la­vo gim­na­zi­jo­je ga­mi­na VšĮ „Kre­tin­gos mais­tas“. Gim­na­zis­tai val­go gim­na­zi­jos val­gyk­lo­je, o iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kai mai­ti­na­mi at­ski­ro­se pa­tal­po­se. Į šias pa­tal­pas mais­tas ne­ša­mas ter­mo­suo­se. Mo­ki­niai sa­kė, kad mais­tas ska­nus. Mo­kyk­los ad­mi­nist­ra­ci­ja kaip trū­ku­mą mi­nė­jo švie­žių dar­žo­vių sty­gių ir tų pa­čių sa­lo­tų tie­ki­mą prie karš­tų­jų pa­tie­ka­lų. Gim­na­zi­jos val­gyk­lo­je skel­bia­mas tri­jų, o ne pen­kių die­nų val­gia­raš­tis. Tos die­nos val­gia­raš­ty­je iš nu­ro­dy­tų sep­ty­nių, tie­kia­mi tik du.

Tarp val­gy­mų hi­gie­niš­kai at­si­ger­ti kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­ros van­dens ga­li­ma kla­sė­se. Val­gyk­lo­je, pa­pra­šius, ne­mo­ka­mai ga­li­ma gau­ti karš­to van­dens.

Iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pės pa­tal­po­se, skel­bi­mų len­to­je tė­ve­liams pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja apie tos die­nos mai­ti­ni­mą, bet sa­vai­tės val­gia­raš­tis ne­skel­bia­mas. Vai­kų val­gy­mo pa­tal­po­je nė­ra in­for­ma­ci­jos apie svei­ką mi­ty­bą. Ge­ria­ma­sis van­duo tie­kia­mas vi­rin­tas.

„Pa­tik­ri­ni­mo die­nos pa­tie­ka­lai ati­ti­ko nu­ro­dy­tus val­gia­raš­ty­je, bet ne­bu­vo ga­li­my­bių pa­sver­ti ir pa­ma­tuo­ti pa­tie­ka­lų tem­pe­ra­tū­rą. Nu­sta­ty­ti pa­žei­di­mai: kryž­mi­nės tar­šos pa­vo­jus (iš­ka­bin­tas gra­fi­kas, pa­gal ku­rį mė­sa tu­ri bū­ti ap­do­ro­ja­ma iki 9 val., o vė­liau ap­do­ro­ja­mos dar­žo­vės, pa­tik­ri­ni­mo me­tu apie 11 val. bu­vo ap­do­ro­ja­ma mė­sa). Dar­žo­vių pir­mi­nio pa­ruo­ši­mo pa­tal­po­je tech­niš­kai ne­tvar­kin­ga plau­tu­vė – su­ju­di­nus ją su­si­da­ro tar­pas, per ku­rį ant že­mės bė­ga van­duo“, – ra­šo­ma iš­va­do­je.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos at­sto­vė pa­ste­bė­jo, kad Mi­ros­la­vo gim­na­zi­ja yra il­go­ji, vyk­dan­ti iki­mo­kyk­li­nio, prieš­mo­kyk­li­nio, pra­di­nio, pa­grin­di­nio ir vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­mas. Ben­dro­jo ug­dy­mo kla­sė­se mo­ko­si 222 mo­ki­niai: prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pė­je mo­ko­si 13 mo­ki­nių, pra­di­nė­se kla­sė­se – 59 mo­ki­niai, 5–8 kla­sė­se – 76, I–IV gim­na­zi­jos kla­sė­se – 74 mo­ki­niai, o 21 vai­kas ug­do­mas pa­gal iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pro­gra­mą. Iš vi­so yra 243 mo­ki­niai.

Sės­da­mi val­gy­ti gim­na­zis­tai ne­de­monst­ra­vo ran­kų hi­gie­nos lai­ky­mo­si įgū­džių, ran­kas plo­vė­si tik ke­li mo­ki­niai, nors prie val­gyk­los įreng­tos 6 kriauk­lės, pa­ka­bin­ta po­pie­ri­nių rank­šluosčių.

Prie įė­ji­mo į gim­na­zi­ją įreng­tos vaiz­do ka­me­ros. Ben­dru Mo­kyk­los ta­ry­bos bei vi­sų tė­vų su­ta­ri­mu mo­ki­niai pa­mo­kų ir per­trau­kų lai­ko­tar­piu iš mo­kyk­los te­ri­to­ri­jos ne­iš­lei­džia­mi, jei nė­ra pa­teik­tas tė­vų pra­šy­mas pa­gal di­rek­to­riaus pa­tvir­tin­tą for­mą bei tvar­ką.

Gim­na­zi­jai Aly­taus mies­to vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros biu­ras yra sky­ręs svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tą, ku­ris kar­tu su ki­tais biu­ro at­sto­vais lan­ko­si gim­na­zi­jo­je, ve­da svei­kos gy­ven­se­nos bei svei­ka­tai pa­lan­kios mi­ty­bos už­si­ė­mi­mus. Bu­vo or­ga­ni­zuo­tas ren­gi­nys vi­sai Mi­ros­la­vo ben­druo­me­nei „Pa­tie­ka­lai iš svei­kų mais­to pro­duk­tų“. Ki­tuo­se pro­jek­tuo­se bei pro­gra­mo­se gim­na­zi­ja ne­da­ly­vau­ja.

Ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja re­ko­men­da­vo pa­ša­lin­ti vir­tu­vė­je nu­sta­ty­tus hi­gie­nos pa­žei­di­mus, ma­žin­ti cuk­raus kie­kį gė­ri­muo­se, jei ge­ria­ma­sis van­duo ati­tin­ka rei­ka­la­vi­mus, tiek­ti jį ne­vi­rin­tą, per­žiū­rė­ti val­gia­raš­čius ir su­ma­žin­ti gy­vū­ni­nių rie­ba­lų kie­kį, da­lį jų pa­kei­čiant au­ga­li­niais rie­ba­lais. Pa­gal ga­li­my­bes ma­žin­ti pa­tie­kia­mo mais­to kai­nas, kad bū­tų pa­ska­tin­ti mai­tin­tis ir ki­ti gim­na­zi­jos mo­ki­niai bei įrašyti ei­na­mo­sios sa­vai­tės val­gia­raš­čius, o tos die­nos val­gia­raš­čiuo­se skelb­ti tik tą die­ną ga­mi­na­mus pa­tie­ka­lus.

 

Aldona KUDZIENĖ