Asociatyvi nuotr.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę į re­dak­ci­ją už­ėju­si plun­giš­kė Jad­vy­ga S. skun­dė­si, jog su su­tuok­ti­niu prieš sa­vo no­rą yra at­si­dū­rę tar­si tam­sia­me tu­ne­ly­je. V. Ma­čer­nio gat­vės 13-ojo na­mo pir­ma­me aukš­te gy­ve­nan­tys pen­si­nin­kai net die­nos me­tu tu­ri jung­ti ap­švie­ti­mą, nes ša­lia bal­ko­nų au­gan­tys še­ši di­džiu­liai ber­žai nu­tį­su­sio­mis ša­ko­mis vi­siš­kai už­go­žia jų bu­to lan­gus.

„Ne­be­ga­li­me taip bū­ti. Gy­ve­na­me kaip tu­ne­ly­je“, – bė­do­jo mo­te­ris. Plun­giš­kė pa­sa­ko­jo, jog abu su vy­ru yra pen­si­nin­kai, abu ne­įga­lūs, tad ma­žai kur iš­ei­na, o bu­vi­mas tam­siuo­se na­muo­se dar la­biau liū­di­na. Ji pa­ti dar šen ten nu­pė­di­na, o jos vy­ras iš bu­to vi­siš­kai ne­iš­ei­nan­tis – ne­tu­ri svei­ka­tos.

Še­ši di­džiu­liai ber­žai, anot pa­šne­ko­vės, jau se­niai yra per­au­gę jų dau­gia­bu­tį. Už­au­go to­kie mil­ži­nai, kad jau virš pen­kia­aukš­čio sto­go ma­to­si. Jų bu­tas – pir­ma­me aukš­te, o vi­si še­ši ber­žai – tie­siai prie lan­gų, to­je pu­sė­je, kur du jų bal­ko­nai. Ša­kos tiek nu­svi­ru­sios, kad švie­sos bu­to vi­dun ma­žai be­pa­ten­ka. To­dėl du jų kam­ba­riai yra la­bai tam­sūs ir niū­rūs, die­nos me­tu rei­kia jung­ti švies­tu­vus ir nau­do­ti elek­trą.

Mo­te­ris sa­kė ne­ži­nan­ti, į ką rei­kia kreip­tis pa­gal­bos, to­dėl at­ėjo tie­siai į laik­raš­čio re­dak­ci­ją. Dar pri­dū­rė, jog ki­ti to­kie pat še­ši ber­žai ša­lia na­mo au­ga ir iš ki­tos pu­sės, kur yra lop­še­lis-dar­že­lis „Pa­sa­ka“, tad svars­tė, kad per ar­ti esan­čių vi­sų šių me­džių šak­nys ga­li bū­ti pa­ga­di­nu­sios ir dau­gia­bu­čio pa­ma­tus.
Pa­šne­ko­vės Jad­vy­gos S. nuo­mo­ne, rei­kė­tų tuos ber­žus nu­pjau­ti. Bent jau esan­čius jai po lan­gais. Vie­toj jų bū­tų ga­li­ma pa­so­din­ti kad ir aly­vų krū­me­lių. Jei val­di­nin­kai nu­spręs­tų ber­žus pa­lik­ti, plun­giš­kė pra­šė juos bent ge­ro­kai ap­ge­nė­ti.
Plun­gės mies­to se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas sa­kė, jog ber­žų ge­nė­ji­mas nė­ra tin­ka­miau­sias va­rian­tas. Nu­kir­tus ša­kas, šie me­džiai ne ka­žin kaip be­at­ro­do. Jei žmo­nės skun­džia­si, rei­kė­tų ber­žus ša­lin­ti. Ta­čiau tai spręs ne se­niū­ni­ja. Pa­sak se­niū­no, V. Ma­čer­nio gat­vės 13-ąjį na­mą ad­mi­nist­ruo­ja Sa­vi­val­dy­bės įstai­ga „Plun­gės būs­tas“, tad rei­kia teik­ti pra­šy­mą šiai įstai­gai. Ta­da ad­mi­nist­ra­to­rius tu­rės teik­ti pa­siū­ly­mą Sa­vi­val­dy­bės Žel­dy­nų ir žel­di­nių ap­sau­gos bei prie­žiū­ros ko­mi­si­jai, ši nu­va­žiuos į vie­tą ir spręs, ką da­ry­ti.

Ka­dan­gi žmo­nės ne­įga­lūs, se­niū­nas pa­ža­dė­jo ge­ra­no­riš­kai pa­tar­pi­nin­kau­ti – sa­kė pats pa­skam­bin­sian­tis į „Plun­gės būs­tą“, kad at­sto­vas nu­va­žiuo­tų pas Jad­vy­gą S. į na­mus, pa­im­tų pra­šy­mą ir pa­dė­tų iš­spręs­ti pro­ble­mą.

Li­na MOTUŽIENĖ