Asociatyvi nuotr.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vai ini­ci­ja­vo su­si­ti­ki­mą su kai­my­ni­nės Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vais ap­tar­ti Dzū­ki­jos sos­ti­nės švie­ti­mo įstai­gas lan­kan­čių vai­kų klau­si­mą. Nors kiek­vie­na sa­vi­val­dy­bė tu­rė­tų rū­pin­tis sa­vo vai­kų ug­dy­mu, ta­čiau jau daug me­tų mies­to sa­vi­val­dy­bei ten­ka vi­sa fi­nan­si­nė naš­ta už švie­ti­mo po­rei­kiams nau­do­ja­mų pa­sta­tų iš­lai­ky­mą, ski­ria­mas leng­va­tas iki­mo­kyk­li­nu­kams ir prieš­mo­kyk­li­nu­kams iš so­cia­liai rem­ti­nų ra­jo­no šei­mų. Mies­to ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­las ir iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gas šiais moks­lo me­tais lan­ko per 1,7 tūkst. vai­kų iš ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės.

Kol kas nie­ko kon­kre­taus ne­su­tar­ta

Šiais moks­lo me­tais sep­ty­nio­li­ka Aly­taus mies­to ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų lan­ko 6 tūkst. 787 mo­ki­niai. Iš jų 1 tūkst. 294 – iš ki­tų sa­vi­val­dy­bių. Dau­gu­ma jų – 1 tūkst. 254 – iš kai­my­ni­nės Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės.

Mo­ki­nių skai­čius ben­dro­jo ug­dy­mo įstai­go­se pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais moks­lo me­tais su­ma­žė­jo 45-iais.

Try­li­ka iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų – lop­še­liai-dar­že­liai ir dvi mo­kyk­los-dar­že­liai – su­lau­kė 2 tūkst. 645 ug­dy­ti­nių: 2 tūkst. 189 iki­mo­kyk­li­nu­kų bei 456 prieš­mo­kyk­li­nu­kų. Iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pes lan­ko 669 vai­kai iš ki­tų sa­vi­val­dy­bių, dau­gu­ma jų – 479 – vėl­gi iš Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės.

Pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais moks­lo me­tais pas­ta­rų­jų ug­dy­ti­nių mies­to švie­ti­mo įstai­go­se su­ma­žė­jo 61.

Kaip pa­ste­bi mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus spe­cia­lis­tai, jau ke­le­rius me­tus vai­kų su­ma­žė­ji­mas ben­dro­jo ug­dy­mo ir iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­go­se svy­ruo­ja apie 100, anks­čiau jų ma­žė­jo dau­giau.

Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jos Rim­vy­dos Ali­šaus­kie­nės tei­gi­mu, tai nu­lė­mė aly­tiš­kių grį­ži­mas gy­ven­ti į mies­tą, kai ku­riais lai­ko­tar­piais pa­di­dė­jęs vai­kų gims­ta­mu­mas: „Kai ku­riuo­se lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se jau at­si­ran­da pro­ble­mų dėl lais­vų vie­tų for­muo­jant gru­pes. Įstai­gų va­do­vai pa­gal ga­lio­jan­čias vai­kų pri­ėmi­mo tvar­kas tei­kia pir­mu­mą mies­to vai­kams.“

Kaip tik ši pro­ble­ma ap­tar­ta mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vų ini­cia­ty­va su­reng­ta­me su­si­ti­ki­me su Aly­taus ra­jo­no va­do­vais. Taip pat dis­ku­tuo­ta apie kiek­vie­nos sa­vi­val­dy­bės pa­rei­gą rū­pin­tis sa­vo vai­kų ug­dy­mu, o da­bar­ti­nė si­tu­a­ci­ja liu­di­ja, kad 1 tūkst. 733 vai­kai iš ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės lan­ko miesto ben­dro­jo ir iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gas.

„Pas­ta­ruo­ju me­tu iš tie­sų pa­ste­bi­me, kad lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se ima trūk­ti lais­vų vie­tų, iki­mo­kyk­li­nių įstai­gų va­do­vai pra­šo steig­ti nau­jas gru­pes, ka­dan­gi yra lan­kan­čių­jų ir lau­kian­čių­jų jas lan­ky­ti vaikų iš ra­jo­no. Mes sa­vo biu­dže­to są­skai­ta tei­kia­me leng­va­tas už iki­mo­kyk­li­nį ir prieš­mo­kyk­li­nį ug­dy­mą vai­kams iš so­cia­liai rem­ti­nų rajono šei­mų. Anks­čiau mo­ki­nio krep­še­lio, da­bar mo­ky­mo lė­šas, ski­ria­mas iš vals­ty­bės biu­dže­to, už vai­kų ug­dy­mą iš ki­tų sa­vi­val­dy­bių gau­na­me, ta­čiau dar yra švie­ti­mo įstai­gų pa­sta­tų iš­lai­ky­mo, va­di­na­mo­sios ūki­nės lė­šos, ski­ria­mos iš mies­to biu­dže­to. Apie tai dis­ku­tuo­ta su­si­ti­ki­me su ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vais. Kol kas nie­ko kon­kre­taus ne­su­tar­ta, tai bu­vo pir­mas su­si­ti­ki­mas šiuo klau­si­mu, at­ei­ty­je apie tai dar dis­ku­tuo­si­me“, – sa­kė Aly­taus mies­to me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė, ku­ruo­jan­ti švie­ti­mo klau­si­mus.

Aly­taus ra­jo­no me­ro Al­gir­do Vrub­liaus­ko tvir­ti­ni­mu, su­tar­ta ana­li­zuo­ti ra­jo­no vai­kų skai­čių mies­to švie­ti­mo įstai­go­se, svars­tant švie­ti­mo klau­si­mus pri­si­min­ti ir so­dų ben­dri­jų rei­ka­lai, – čia so­dus tu­ri apie 4 tūkst. aly­tiš­kių, o so­dų ben­dri­jų in­fra­struk­tū­ra, dau­giau­sia – ke­liais, rū­pi­na­si ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.

„Bu­vo me­tas, kai Aly­taus ra­jo­no ir ki­tos ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bės Aly­taus re­gio­no plėt­ros ta­ry­bos po­sė­dy­je mies­to sa­vi­val­dy­bės nau­dai at­si­sa­kė 40 mi­li­jo­nų li­tų, mies­tas už šiuos pi­ni­gus tvar­kė sa­vo in­fra­struk­tū­rą. Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad mies­to gy­ven­to­jai nau­do­ja­si mū­sų bib­lio­te­kos, esan­čios po­li­kli­ni­kos pa­sta­te, skai­tyk­la, taip pat pa­gal pa­nau­dą su­tei­kę pa­tal­pas mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­val­džiai po­li­kli­ni­kai. Mus sie­ja daug ben­drų klau­si­mų, to­li gra­žu ne vien ra­jo­no vai­kų mo­ky­ma­sis mies­to švie­ti­mo įstai­go­se. Tu­rė­tu­me dau­giau kal­bė­ti apie tai, kaip at­ei­ty­je Aly­taus re­gio­nas kon­ku­ruos su ki­tais ša­lies re­gio­nais dėl eu­ro­pi­nių fon­dų lė­šų, in­ves­tuo­to­jų pri­trau­ki­mo, Pra­mo­nės par­ko pra­plė­ti­mo, o ne už­si­im­ti tam tik­ru se­pa­ra­tiz­mu“, – mintimis dalijosi rajono meras.

Vai­kų da­ly­bos tarp mies­to ir ra­jo­no yra žie­di­nių sa­vi­val­dy­bių bė­da. Pa­na­šu, kad ji bus tol, kol gy­vuos to­kios sa­vi­val­dy­bės. Kas šio­se da­ly­bo­se lai­mi, o kas pra­lai­mi? Re­gis, di­des­nė sa­vi­val­dy­bė, su­lau­ku­si vai­kų iš ma­žes­nės sa­vi­val­dy­bės, tu­rė­tų džiaug­tis, bet kai iš­ky­la grės­mė aly­tiš­kių vai­kams ne­be­pa­tek­ti į kaž­ku­rį lop­še­lį-dar­že­lį dėl to, jog bus pri­im­ti ra­jo­no vai­kai, džiaugs­mas ima blės­ti.

Bent kol kas šio­je si­tu­a­ci­jo­je lai­mi vai­kų tė­vai, ku­rie sa­vo at­ža­loms ga­li rink­tis mies­to ar ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gą. Tik ne­aiš­ku, ar taip bus po pla­nuo­ja­mos mies­to švie­ti­mo įstai­gų per­tvar­kos.

Ra­jo­no mo­kyk­los ve­ža­si ir mies­tie­čių vai­kus

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo įstai­gos, ku­rių čia yra še­šios gim­na­zi­jos ir vie­na spe­cia­lio­ji mo­kyk­la, šiuos moks­lo me­tus pa­si­ti­ko su 1 tūkst. 396 mo­ki­niais. Gim­na­zi­jų še­ši iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo sky­riai su­lau­kė 229 iki­mo­kyk­li­nu­kų ir 83 prieš­mo­kyk­li­nu­kų.

Pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais moks­lo me­tais ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­se mo­ki­nių ir prieš­mo­kyk­li­nu­kų su­ma­žė­jo 118.

Už­per­nai mo­ki­nių skai­čius su­si­trau­kė de­vy­nias­de­šim­čia. Ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Jo­nas Že­mai­tis pa­ste­bi, kad jau ke­le­rius me­tus švie­ti­mo įstai­go­se vai­kų ma­žė­ja maž­daug 100, anks­čiau jų su­ma­žė­da­vo ir 150, ir dar dau­giau.

Šiais moks­lo me­tais dvi ra­jo­no gim­na­zi­jos – Mi­ros­la­vo ir Pi­va­šiū­nų – mo­kyk­li­niais au­to­bu­sais at­si­ve­ža 24 aly­tiš­kių vai­kus. Pas­ta­ro­sios gim­na­zi­jos ug­dy­ti mies­tie­čių vai­kus vež­da­vo­si ir anks­tes­niais moks­lo me­tais.

Ve­dė­jo pa­si­tei­ra­vus, dėl ko­kių prie­žas­čių ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­se mo­ko­mi aly­tiš­kių vai­kai, at­sa­kė: „Dau­gu­ma to­kių mo­ki­nių tu­ri el­ge­sio su­tri­ki­mų, stokoja mo­ky­mo­si mo­ty­va­ci­jos ir mies­to mo­kyk­lo­se ne­pri­tam­pa.“