Ai­ri­jos po­li­ci­ja su­čiu­po dvi­ra­čių va­gių gaują iš Lie­tu­vos. Įta­ria­ma, kad ne vie­nus me­tus vei­ku­si gru­puotė pa­vogė dvi­ra­čių už mi­li­jo­nus eurų. Jie ga­liau­siai at­si­dur­da­vo Plungėje ir būda­vo re­a­li­zuo­ja­mi vi­so­je Lie­tu­vo­je.

Ai­ri­jos por­ta­lo „The Jour­nal“ duo­me­ni­mis, gru­puo­tė, ku­rios va­dai yra ki­lę iš Plun­gės ir Kau­no re­gio­nų, dau­gy­bę me­tų vo­gė dvi­ra­čius ir juos pluk­dė per vi­są Eu­ro­pą į Lie­tu­vą, kur par­duo­da­vo. To­kiu bū­du va­gys per me­tus ga­li­mai už­dirb­da­vo mi­li­jo­nus eu­rų.

Gru­puo­tė sie­ja­ma ir su pra­ėju­siais me­tais Dub­li­no po­li­ci­jos su­lai­ky­ta 250 tūkst. eu­rų ver­tės vog­tų dvi­ra­čių siun­ta. Rei­do me­tu bu­vo ras­ta 119 dvi­ra­čių, ku­rių dau­gu­ma bu­vo ver­ti dau­giau nei 1,5 tūkst. eu­rų. Pa­rei­gū­nai ban­do su­ras­ti pa­vog­to tur­to sa­vi­nin­kus.

Šiuos nu­si­kal­ti­mus ti­rian­ti po­li­ci­jos nuo­va­da ben­dra­dar­biau­ja su ko­le­go­mis Eu­ro­po­le, Ny­der­lan­duo­se, Vo­kie­ti­jo­je ir Lie­tu­vo­je, ban­dy­da­ma iš­ar­dy­ti šį kri­mi­na­li­nį su­si­vie­ni­ji­mą.

Vie­nu kon­kre­čiu at­ve­ju pra­ėju­siais me­tais Dub­li­ne iš vy­ro bu­vo pa­vog­tas 3 tūkst. eu­rų ver­tės elek­tri­nis dvi­ra­tis „VanMoof Elec­tri­fied S“. Dėl di­de­lės dvi­ra­čio ver­tės į jį bu­vo įmon­tuo­ta įman­tri se­ki­mo tech­ni­ka.
Su­pra­tęs, kad jo trans­por­to prie­mo­nės nė­ra, sa­vi­nin­kas per­spė­jo ga­min­to­ją per te­le­fo­ni­nę pro­gra­mė­lę. Šis įjun­gė se­ki­mo sis­te­mas ir per ėmė ste­bė­ti dvi­ra­čio ke­lio­nės marš­ru­tą.

Pir­miau­sia jis bu­vo nu­vež­tas į ūkį ne­to­li Dun­šau­li­no kai­mo, po to per nak­tį per­vež­tas į Ros­le­ro uos­tą ir iš­ga­ben­tas į Pran­cū­zi­ją. Vė­liau per­vež­tas į Ky­lio uos­tą Vo­kie­ti­jo­je, o iš ten kel­tu pa­sie­kė Klai­pė­dą.
Šiuo marš­ru­tu ju­dė­jo tiek mi­nė­ta lie­tu­vių gau­ja, tiek ir ki­tos nu­si­kals­ta­mos gru­puo­tės, ga­ben­da­mos ne­le­ga­lias pre­kes per že­my­ną.

Aukš­tos ko­ky­bės dvi­ra­čius daž­niau­siai va­gia Ry­tų Eu­ro­pos gru­puo­tės. Mi­nė­tu marš­ru­tu dar bū­na ga­be­na­ma kos­me­ti­ka ir elek­tro­ni­ka. Pa­vog­tus daik­tus kon­tei­ne­riuo­se per­ve­ža li­cen­ci­juo­ti ve­žė­jai, to­dėl juos ga­na su­dė­tin­ga su­sek­ti.
Mi­nė­ta lie­tu­vių nu­si­kals­ta­ma gru­puo­tė ga­liau­siai vog­tą kro­vi­nį par­si­ga­ben­da­vo į Plun­gę ir ten už­si­im­da­vo pre­ky­ba.