Pelėdos namelis S. Nėries gatvėje.

Ant­ra­die­nio ry­tą į dar­bą ki­bo so­dy­bų ap­žiū­ros ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja, ku­ri va­ži­nė­jo po Rie­ta­vo mies­tą, ap­žiū­rė­jo gra­žiau­siai tvar­ko­mas so­dy­bas, įstai­gų, dau­gia­bu­čių ap­lin­kas. Be­vaikš­čio­da­mas po so­dy­bas, mies­to se­niū­nas Pet­ras Leng­ve­nis su­lau­kė ir ne vie­no pra­šy­mo. Vie­no­je gat­vė­je žmo­nės pra­šė as­fal­tuo­to ke­lio, ki­tur pa­si­ge­do ša­li­gat­vio, tre­tiems trūks­ta šiukš­li­nių.

Ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos su­dė­ty­je, be P. Leng­ve­nio, bu­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jaus vyr. fon­dų sau­go­to­ja Oti­li­ja Gri­cie­nė, mies­to se­niū­ni­jos ap­lin­kos tvar­ky­to­ja El­vy­ra Bars­tei­gie­nė, sa­vi­val­dy­bės Ar­chi­tek­tū­ros sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas (ar­chi­tek­tas) Li­nas Jur­gai­tis ir Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tro vy­res­nių­jų žmo­nių šo­kių ko­lek­ty­vo „Trep­sis“ va­do­vė Ri­ma Pleš­kie­nė.

Marš­ru­tas pra­si­dė­jo nuo Vin­gio g. Vie­no­je iš gat­vė­je esan­čių so­dy­bų nu­ste­bi­no au­ga­lų įvai­ro­vė ir kruopš­čiai su­tvar­ky­ta ap­lin­ka. To­liau bu­vo ke­liau­ja­ma į Pie­vų gat­vę, kur už­suk­ta į itin jau­kiai su­tvar­ky­tą so­dy­bą, ku­rio­je ras­ta ir ma­žo­sios ar­chi­tek­tū­ros sta­ti­nių. Ko­mi­si­jos na­riams svar­bu, kad bū­tų kuo ma­žiau ki­či­nių sta­tu­lė­lių, o vy­rau­tų na­tū­ra­lu­mas ir pa­pras­tu­mas. To­liau rie­dant Va­tu­šių gat­ve, ben­drą vaiz­dą kiek ga­di­no ne­nu­šie­nau­tos pa­ke­lės ir ap­griu­vęs ap­leis­tas pa­sta­tas ne­to­li ke­lio. Su­sto­jus Va­tu­šių g., vie­no­je so­dy­bo­je akį trau­kė ne tik įvai­rūs me­džio dir­bi­niai, sū­py­nės, ma­lū­nas, bet ir sko­nin­gai į ben­drą ap­lin­ką įkom­po­nuo­tas dar­žas. Ki­to na­mo sa­vi­nin­kai taip pat sa­vo so­dy­bą yra pa­puo­šę aug­me­ni­jos gau­sa, gė­lė­mis. Vi­sai ša­lia esan­ti dar vie­na so­dy­ba, anot ko­mi­si­jos, ir­gi la­bai sko­nin­gai su­tvar­ky­ta. Dar­žas sub­ti­liai „pa­slėp­tas“, tie­sa, vaiz­dą kiek ga­di­no plas­ti­ki­nių sta­tu­lė­lių gau­sa.

Pa­su­kus į Lau­ku­vos gat­vę, su­ža­vė­jo so­dy­ba, ku­rio­je akį trau­kia di­džiu­lis kal­nas, ap­so­din­tas gė­lė­mis ir ki­tais au­ga­lais. Kaip sa­kė vie­na ko­mi­si­jos na­rė, tai – lyg au­ga­lų ki­li­mas. So­dy­bos ap­lin­ka itin tvar­kin­ga – žo­lė nu­pjau­ta, dar­žas nuo­ša­liau, vi­sur įkom­po­nuo­ti me­de­liai, jo­kių ne­rei­ka­lin­gų „ra­kan­dų“. Dar vie­na gra­ži so­dy­ba ras­ta Va­tu­šių skers­gat­vy­je.

Dė­me­sį pri­kaus­tė di­džiu­lė ra­ga­nė. Anot šei­mi­nin­ko, so­dy­bos ben­drą vaiz­dą ga­di­na kai­my­nys­tė­je esan­tis ap­leis­tas ūki­nis pa­sta­tas. Va­žiuo­jant to­liau, ap­si­lan­ky­ta Nau­jo­jo­je g. Vie­na iš ten esan­čių so­dy­bų la­bai šiuo­lai­kiš­ka ir tvar­kin­ga. Di­de­lis kie­mas, so­dy­bos ap­lin­ka mi­ni­ma­lis­ti­nė, įkom­po­nuo­ti me­de­liai ir vos vie­nas gė­ly­nas tei­kia so­dy­bai darnos įspū­dį. Šei­mi­nin­kai tu­ri daug erd­vės, ta­čiau jo­je vis­kas itin tvar­kin­ga ir gra­žu, nie­ko ne­trūks­ta. Ap­žiū­ros me­tu sa­vi­nin­kas ap­tik­tas be­si­dar­buo­jan­tis prie pir­te­lės. S. Nė­ries g. su­ža­vė­jo di­džiu­lis skly­pas. Įspū­dį pa­li­ko ir Pe­lė­dos na­me­lis, ku­rį su­meist­ra­vo šei­mi­nin­kai. Mo­te­ris pa­sa­ko­jo, kad so­dy­bos ga­le yra drėg­na vie­ta, tad ten įreng­tas tven­ki­nu­kas. Šie­met su­žy­do ir ryš­kias­pal­viai bi­jū­nai, ku­rių anks­čiau ne­bu­vo.

Su­sto­ta ap­žiū­rė­ti ir dau­gia­bu­čių kie­mus. Pir­ma­sis kom­plek­sas – Par­ko ir Plun­gės gat­vė­se. Į akis kri­to ant kiek­vie­nos pa­lan­gės su­dė­ti gė­lių va­zo­nai, nu­pjau­ta žo­lė, vie­no­je vie­to­je pa­da­ry­ti krės­lai at­si­pūs­ti nuo kait­ros. Dar vie­nas dau­gia­bu­čių kvar­ta­las ap­žiū­rė­tas Dar­žų gat­vė­je. Ten gy­ve­nan­tys dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai yra įsi­ren­gę vai­kų žai­di­mų aikš­te­lę.

Ke­lio­se so­dy­bo­se ko­mi­si­jos na­riai pa­ste­bė­jo ir di­džiu­lį pa­si­kei­ti­mą nuo pra­ėju­sių me­tų. Ku­lių ir Že­mai­čių g. so­dy­bų šei­mi­nin­kai per me­tus ge­ro­kai pa­si­stū­mė­jo į prie­kį tvar­ky­da­mi ap­lin­ką, tad tam­pa rim­tais pre­ten­den­tais į gra­žiau­siai tvar­ko­mų so­dy­bų kon­kur­są.

Ap­žiū­rė­tos ir įstai­gų tvar­ko­mos ap­lin­kos – ap­si­lan­ky­ta UAB „Ba­te­ris“ te­ri­to­ri­jo­je, ka­vi­nė­je „Jū­ra“, Rie­ta­vo pa­ra­pi­jos se­ne­lių glo­bos na­muo­se.

Po ap­žiū­ros nu­spręs­ta, kad gra­žiau­siai tvar­ko­mos so­dy­bos Rie­ta­vo mies­te yra šios: San­dros ir Rai­mon­do Vai­nių (Nau­jo­ji g.), Jad­vy­gos ir Vy­tau­to Kon­čių (Lau­ku­vos g.), Zi­tos Bai­tie­nės ir Vy­tau­to Pet­ri­kaus­ko (Ku­lių g.), Re­na­tos Ma­ce­nie­nės (Va­tu­šių g.). Sen­jo­rų gra­žiau­sia so­dy­ba iš­rink­ta Al­vi­nos Ani­ce­tos ir Vy­tau­to Dir­mon­tų (Kvė­dar­nos g.). Gra­žiau­siai tvar­ko­ma įstai­ga, anot ko­mi­si­jos, yra Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­ja, o dau­gia­bu­tis – Plun­gės g. 16 na­mas. Gra­žiau­siai tvar­ko­mas so­dy­bas ren­ka ir ki­tos se­niū­ni­jos, kiek vė­liau pa­grin­di­nė ko­mi­si­ja žval­gy­sis po vi­sas iš­skir­tas so­dy­bas ir iš­rinks gra­žiau­sias vi­so­je Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je. So­dy­bų kon­kur­so ap­žiū­ros re­zul­ta­tai bus skel­bia­mi ru­de­nį, per tra­di­ci­nę My­ko­li­nių šven­tę.