Pakartotinio naudojimo padalinio vadovė Agnė Jučienė sako, kad didžiausias mainų punktų tikslas – kad kuo daugiau daiktų iš naujo būtų panaudojami. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.

Ra­cio­na­les­nį daik­tų nau­do­ji­mą ska­ti­na jau pus­me­tį vei­kian­tys nau­do­tų daik­tų kei­ti­mo pa­vil­jo­nai. Jų Aly­taus mies­te įreng­ti du, o iš vi­so Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras 7 sa­vi­val­dy­bių stam­bių­jų at­lie­kų aikš­te­lė­se yra įruo­šęs jau de­vy­nio­li­ka. Aly­tiš­kiai pir­mie­ji ša­ly­je įren­gė to­kios pa­skir­ties pa­vil­jo­nus.

Alo­vės gat­vės aikš­te­lė­je vei­kian­čia­me mai­nų punk­te va­kar bu­vo ga­li­ma ras­ti tin­ka­mų nau­do­ti minkš­tų­jų bal­dų, bui­ties įran­gos, sli­džių, au­to­mo­bi­lių pa­dan­gų, ne­įga­lio­jo ve­ži­mė­lį, kriauk­lę, veid­ro­dį, pa­veiks­lą, žais­lų, striu­kę ir dar daug ki­tų žmo­nėms at­si­bo­du­sių ar jau ne­rei­ka­lin­gų daik­tų. Ne­ky­la abe­jo­nių, kad dau­ge­lis jų ras vie­tą ki­tų žmo­nių bui­ty­je. Vi­sa tai tvar­kin­gai iš­dės­ty­ta ant pa­vil­jo­no dan­gos, ku­ri pa­ga­min­ta iš per­dirb­tų pa­dan­gų.

Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro Pa­kar­to­ti­nio nau­do­ji­mo pa­da­li­nio va­do­vė Ag­nė Ju­čie­nė tei­gia, kad di­de­lių ga­ba­ri­tų at­lie­kų aikš­te­lė­se mai­nų punk­tai tam ir įreng­ti, kad gy­ven­to­jai ga­lė­tų pri­sta­ty­ti ne­nau­do­ja­mus daik­tus, o ki­ti ga­lė­tų juos pa­si­im­ti, kad daik­tai kuo il­giau iš nau­jo bū­tų nau­do­ja­mi, ne­bū­tų per­dir­ba­mi. Tai la­bai svar­bu eko­lo­gi­niu ir so­cia­li­niu po­žiū­riu. Daik­tų to­les­nis pa­nau­do­ji­mas mus su­pan­čiai ap­lin­kai yra drau­giš­kiau­sias bū­das.

Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.

Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.

Ne­tin­ka­mi nau­do­ti, ne­funk­cio­nuo­jan­tys daik­tai, pa­da­li­nio va­do­vės tei­gi­mu, ve­ža­mi į Aly­taus ra­jo­ne Tak­niš­kių kai­me esan­tį re­gio­ni­nį at­lie­kų tvar­ky­mo mies­te­lį, kur re­mon­tuo­ja­mi ir vėl pa­da­ro­mi tin­ka­mais nau­do­ti. Daik­tai, ku­rie ne­tin­ka­mi nau­do­ti, ar­do­mi da­li­mis ar­ba ruo­šia­ma tin­ka­ma ža­lia­va per­dir­bi­mui.

Per­dir­bi­mas rei­ka­lau­ja dau­giau re­sur­sų, ga­myk­lų. Ar­dy­mui rei­kia ma­žiau re­sur­sų, ta­čiau ir vie­nu, ir ki­tu at­ve­ju yra ku­ria­mos pa­pil­do­mos dar­bo vie­tos.

„Gal mes at­ei­ty­je ben­dra­dar­biau­si­me su meist­rais, siu­vyk­lo­mis, įkur­si­me par­duo­tu­vę. Vis­kas pri­klau­sys nuo to, ko­kių daik­tų gau­si­me iš gy­ven­to­jų“, – apie at­ei­tį kal­ba A.Ju­čie­nė.

Į daik­tų kei­ti­mo pa­vil­jo­ną už­su­ka ir ko­lek­ci­nin­kų, mėgs­tan­čių sa­vo dirb­tu­vė­lė­se krapš­ti­nė­tis meist­rų. Ma­no­ma, kad čia il­gai neuž­si­sto­vės ir kla­vi­ši­nis in­stru­men­tas, va­di­na­mo­ji jo­ni­ka.

Iš pir­mo žvilgs­nio at­ro­do, kad pa­vil­jo­ne dau­giau­sia – bal­dų, bet kaip sa­ko A.Ju­čie­nė, ypač minkš­tie­ji bal­dai yra di­de­li, tad at­ro­do, jog jų yra dau­giau­sia. Vi­suo­met vy­rau­ja smul­kūs na­mų apy­vo­kos daik­tai, elek­tro­ni­ka, in­dai, te­le­vi­zo­riai. „Bet ko­kiu at­ve­ju mes pri­ima­me vis­ką. Dra­bu­žių, ava­ly­nės re­to­kai ge­ros ko­ky­bės su­lau­kia­me, bet yra kon­tei­ne­ris, kur su­de­da­mi ne­tin­ka­mi nau­do­ti daik­tai ir iš­ve­ža­mi į Tak­niš­kes“, – sa­ko Pa­kar­to­ti­nio nau­do­ji­mo pa­da­li­nio va­do­vė.

Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.

Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.

Ir no­rin­tie­siems daik­tus pa­lik­ti, ir pa­si­im­ti nie­ko ne­kai­nuo­ja, tik žmo­nės tu­ri pa­tys at­vež­ti, o iš­si­rink­tus daik­tus par­si­vež­ti. Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro di­rek­to­rius Al­gir­das Rei­pas kvie­čia žmo­nes ne­lai­ky­ti na­muo­se daik­tų tik tam, kad gal jų dar ka­da nors pri­reiks, o pa­si­da­ly­ti. Per­lai­ky­ti daik­tai pra­ran­da sa­vo ver­tę, tam­pa ne­nau­din­gi. A.Ju­čie­nė pri­si­mi­nė at­ve­jus, ko­kie lai­min­gi pa­si­ju­to žmo­nės, kad jų at­vež­ti daik­tai la­bai grei­tai bu­vo iš­si­vež­ti nau­jų šei­mi­nin­kų.

Aly­tu­je ki­tas nau­do­tų daik­tų mai­nų pa­vil­jo­nas vei­kia Pu­ti­nų gat­vės 3A ad­re­su esan­čio­je stam­bių ga­ba­ri­tų aikš­te­lė­je. Aly­taus ra­jo­ne įreng­tas punk­tas ša­lia Dau­gų, Sim­ne, vei­kia Prie­nuo­se, Birš­to­ne, iš vi­so 19 vie­tų. Jų dar­bo lai­kas kaip ir stam­bia­ga­ba­ri­čių aikš­te­lių.

 

Aldona KUDZIENĖ