VMVT nuotr.

Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos Tel­šių de­par­ta­men­to Plun­gės sky­riaus ve­dė­jas Vir­gi­ni­jus Gai­lius pra­ne­ša, kad sau­sio 8 die­ną iš Na­cio­na­li­nio mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos ri­zi­kos ver­ti­ni­mo ins­ti­tu­to (NMVRVI) ga­vo pra­ne­ši­mą, jog Plun­gės ra­jo­ne nu­sta­ty­tas af­ri­ki­nis kiau­lių ma­ras (AKM) su­me­džio­ta­me šer­ne. AKM nu­sta­ty­tas me­džio­to­jų klu­bo „Al­sė­džiai“ Jur­gai­ti­nės miš­ke (Al­sė­džių se­niū­ni­ja) su­me­džio­ta­me šer­ne (iš vi­so bu­vo su­me­džio­ti 6 šer­nai).

VMVT Tel­šių de­par­ta­men­to Plun­gės sky­riaus spe­cia­lis­tai, ga­vę pra­ne­ši­mą, nuvy­ko į me­džio­to­jų klu­bą „Al­sė­džiai“, kad sau­giai su­nai­kin­tų ten lai­ko­mas 6 šer­nų sker­de­nas, įskai­tant ir ne­už­krės­tas.
Pa­sak V. Gai­liaus, sker­de­nos bus su­dė­tos į spe­cia­lią už­ra­ki­na­mą tal­pą, ku­ri yra ap­tver­to­je ir ra­ki­na­mo­je te­ri­to­ri­jo­je. Sker­de­nos, įren­gi­mai ir pa­tal­pos bei kon­tak­tą su už­krės­tu šer­nu tu­rė­ju­si te­ri­to­ri­ja bu­vo ap­do­ro­ta bio­ci­dais, efek­ty­viai nu­kenks­mi­nan­čiais li­gos su­kė­lė­ją.
„Me­džio­to­jai įpa­rei­go­ti mė­ne­sį ste­bė­ti sa­vo me­džiok­lės plo­tus, ra­dę nu­gai­šu­sių šer­nų, in­for­muo­ti vals­ty­bi­nę mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bą, sau­giai su­nai­kin­ti gai­še­nas, o spe­cia­lis­tai paims mė­gi­nius la­bo­ra­to­ri­niams ty­ri­mams dėl AKM“, – sa­ko­ma VMVT Tel­šių de­par­ta­men­to Plun­gės sky­riaus ve­dė­jo pra­ne­ši­me.
Be to, Plun­gės ra­jo­ne nu­sta­čius AKM, bus su­griež­tin­ta bio­lo­gi­nės sau­gos rei­ka­la­vi­mų įgy­ven­di­ni­mo kon­tro­lė kiau­li­nin­kys­tės ūkiuo­se, sie­kiant, kad AKM li­gos su­kė­lė­jai (vi­ru­sai) ne­pa­tek­tų į kiau­lių lai­ky­mo vie­tas.
„Pir­miau­sia Al­sė­džių se­niū­ni­jo­je or­ga­ni­zuo­si­me su­si­ti­ki­mą su kiau­lių lai­ky­to­jais, po to – su ar­čiau esan­čių Že­mai­čių Kal­va­ri­jos ir Paukš­ta­kių se­niū­ni­jų kiau­lių lai­ky­to­jais. Tuo pa­čiu pra­dė­si­me tik­rin­ti mi­nė­tų se­niū­ni­jų kiau­li­nin­kys­tės ūkius, ypa­tin­gą dė­me­sį skir­si­me ko­mer­ci­niams ūkiams (kiau­les au­gi­nan­tiems par­da­vi­mui) bei ma­žiems kiau­li­nin­kys­tės ūkiams (kiau­les au­gi­nan­tiems sa­vo reik­mėms), esan­tiems ar­čiau ko­mer­ci­nių ūkių.
Tik­rin­da­mi ūkius, ins­pek­to­riai ver­tins bio­sau­gos reik­la­vi­mų įgy­ven­di­ni­mą, pvz., dez­in­fek­ci­nių ki­li­mė­lių efek­ty­vu­mą, ar jie kas­dien už­pil­do­mi dez­in­fek­ci­nė­mis me­džia­go­mis, taip pat tik­rins, ar nu­sta­ty­tu lai­ku de­kla­ruo­ja­mos kiau­lės, ar jos pa­žen­klin­tos, ar per­ka­mos su ve­te­ri­na­ri­jos pa­žy­mė­ji­mais ir važ­ta­raš­čiais, ar ne­lai­ko­mos lau­ke. Pri­va­lo­me kiau­lių lai­ky­to­jus įspė­ti, jog nu­sta­čius pa­žei­di­mų, gre­sia ad­mi­nist­ra­ci­nės nuo­bau­dos“, – sa­ko V. Gai­lius.

Trum­pa kiau­lių lai­ky­to­jų sta­tis­ti­ka

Iš vi­so Plun­gės ra­jo­ne 2020 m. sau­sio 1 d. yra de­kla­ruo­ti 187 kiau­li­nin­kys­tės ūkiai, lai­ko­mos 1026 kiau­lės. Ly­gi­nant su anks­tes­niais me­tais, kiau­lių ūkių skai­čius sta­bi­li­za­vo­si ir ne­žy­miai au­ga. Pa­ly­gi­ni­mui pa­tei­kiu anks­tes­nių me­tų duo­me­nis:
2019 m. – 168 ban­dos/2428 kiau­lės;
2018 m. – 171/3777;
2017 m. – 208/3947;
2016 m. – 296/4680;
2015 m. – 309/4721.
Ūki­nin­kas Ka­zi­mie­ras Ba­gins­kas vėl lai­ko kiau­les. Var­ka­lių fer­mo­je šian­dien pe­ni­ma apie 400 kiau­lių.
Pra­šo­me kiau­lių lai­ky­to­jų, įta­rus AKM, su­sir­gus ar kri­tus kiau­lei, ne­del­siant in­for­muo­ti VMVT Tel­šių de­par­ta­men­to Plun­gės sky­riaus spe­cia­lis­tus (8 448) 59 022), taip pat ga­li­ma skam­bin­ti į VMVT, ten yra vi­są pa­rą vei­kian­tis ne­mo­ka­mas te­le­fo­nas 8 800 40 403.
Ka­dan­gi di­džiau­sia AKM ri­zi­ka ky­la „iš miš­ko“, ar­ti­miau­siu me­tu bus or­ga­ni­zuo­tas pa­si­ta­ri­mas su Plun­gės ra­jo­no me­džio­to­jų bū­re­lių/klu­bų va­do­vais, bus kvie­čia­mi ir ap­lin­ko­sau­gos spe­cia­lis­tai, ap­tar­tos prie­mo­nės, kaip už­kirs­ti ke­lią AKM pli­ti­mą.