Meldinė nendrinukė

Į Lietuvos raudonąją knygą įrašyta meldinė nendrinukė peri šlapiose pievose vos keturiose pasaulio šalyse, tarp jų ir Lietuva. Ūkininkai kviečiami saugoti šiuos rečiausius giesmininkus – už paukštelių buveinių išsaugojimą teikiama parama. Paraiškos renkamos nuo vasario 15 d. iki kovo 31 d.

Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“ priimamos Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Paramos paraiškas galima teikti vienu iš šių būdų: spausdintine arba elektronine forma.

Karantino ar ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu sudaryta galimybė teikti paraiškas per „paraiškų dėžutes“, kurios yra įrengtos kiekviename NMA teritoriniame padalinyje. Paminėtina, kad per „paraiškų dėžutes“ paraiškos gali būti teikiamos dviem darbo dienomis trumpiau nei nustatyta paramos paraiškų priėmimo pabaiga. Išsamesnė informacija apie reikalavimus teikiant paraiškas bei jų teikimo būdus kvietime.

Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 618 650 Eur paramos lėšų. Didžiausia paramos suma vienam pareiškėjui – 85 000 Eur. Finansuojama 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Dėl paramos kviečiame kreiptis ūkininkus (tiek fizinius, tiek juridinius asmenis), VĮ Valstybinių miškų urėdiją ir saugomų teritorijų direkcijas.

Veikloje „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“ gali dalyvauti fiziniai ir juridiniai asmenys, kurių valdomi natūralių, pusiau natūralių pievų ir (arba) ekstensyviai naudojamų šlapynių plotai patenka į Aplinkos ministerijos nurodytas teritorijas.

Šie plotai yra Ignalinos, Visagino, Alytaus, Šilutės, Klaipėdos, Pagėgių ir Marijampolės savivaldybėse.

Pareiškėjas, siekiantis paramos pagal veiklą „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“, turi prisiimti įsipareigojimus sutvarkyti ne mažesnį kaip 0,5 ha natūralių, pusiau natūralių pievų ir (arba) ekstensyviai naudojamų šlapynių plotą pagal sąmatą. Tvarkymo darbus būtina pradėti einamaisiais metais nuo NMA sprendimo finansuoti projekte išvardytus darbus ir užbaigti ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 1 d.