Bendrovės nuotr.

 Paramos priemonių gausa, papildomai skirtos lėšos smulkiems ūkiams, jauniesiems ūkininkams, asmenims, norintiems pradėti verslą kaime – galbūt paskutinės galimybės gauti ES paramą. Kaip jųneprarasti?

Šį visapusiškai sudėtingą pavasarį ūkininkams nelengva priimti verslo plėtros sprendimus. Nors jau paskelbta apie galimybes teikti paraiškas paramai gauti, daugelis dar svarsto, neapsisprendžia, o sprendimus reikėtų priimti kuo greičiau.Jukdauguma paraiškų pagal iki šiol populiarias priemones „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“, „Parama smulkiesiems ūkiams“, „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“,„Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ priimamos per birželįir liepą.

Svarbu paminėti, kad šiuo etapu, skyrus papildomai lėšų, paraiškos pagal priemonę „Parama smulkiesiems ūkiams“bus renkamos net du kartus. Pirmas etapas – nuo birželio 1 d. iki birželio 30 d., antras – rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais. Tam skirta 12,5 mln. Eur.

Suskubti teikti paraiškas turi svarstantieji apie verslo pradžią kaimo vietovėse, nes gegužės 18 d. paskelbtas paraiškų rinkimas truks tik vieną mėnesį. Žemės ūkio ministerija šiai priemonei vietoje planuotų 7 mln. papildomai skyrė 25 mln. Eur, todėl paramos užtektų net 1330 pareiškėjų. Išlaidoms finansuoti galima prašyti didesnės paramos sumos – 18 800 Eur, kai sukuriama viena darbo vieta, arba 37 600 Eur, kai sukuriamos ne mažiau kaip dvi darbo vietos.

Paraiškos jaunųjų ūkininkų įsikūrimo paramai gauti pradedamos rinkti nuo birželio 1 d., todėl pateikusieji jas dar šiais metais gali spėti deklaruoti pasėlius. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta daugiau paramos lėšų, palyginti su 2019 m., tai yranet 16 866 963 Eur. Taigi paramą galėtų gauti maždaug 422 pareiškėjai.

Šalia populiariųjų,paraiškosrenkamos darir trumposioms grandinėms, miškininkystės technologijoms ir kt.

Priemonė Paraiškų rinkimo laikotarpis Paramos dydis Paramos intensyvumas, proc. Ką galima įsigyti / kas remiama?
Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu 05-07–06-04
06-12–07-10
120 000 Eur 60–100 % Pardavėjo darbo užmokestis, veiklai vykdyti reikalingos transporto priemonės, perdirbimo, pakavimo įranga, pastatų statybą, rekonstravimas, kapitalinis remontas, internetinės parduotuvės sukūrimas, bendradarbiavimo ir kt. išlaidos.
Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse

(kai verslo planui įgyvendinti mokama išmoka)

05-18–06-15 18 800 Eur

arba 37 600 Eur

100 % Visos išlaidos, būtinos verslo planui įgyvendinti. Paramos galima prašyti ir naujai, ir naudotai įrangai įsigyti.
Parama investicijoms į žemės ūkio valdas 04-01–06-30 50 000 Eur 40–70 proc. Žemės ūkio technika ir įranga, technologiniai įrengimai, pastatų statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas.
Parama smulkiesiems ūkiams 06-01–06-30
08-03–09-30
15 000 Eur 100 proc. Visos išlaidos, būtinos verslo planui įgyvendinti. Paramos galima prašyti ir naujai, ir naudotai technikai, įrangai įsigyti.
Investicijos į miškininkystės technologijas 04-01–06-31 100 000 Eur 50–65 proc. Miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technika ir įranga. Nelikvidinės medienos sutvarkymas, dirvos paruošimas, sodmenų įsigijimas, sodmenų transportavimas, sodmenų sodinimas, sodmenų apsaugos priemonės. Miškotvarkos projekto bei Miško želdinimo ir žėlimo projekto parengimas ar tikslinimas.
Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui 06-01–07-31 40 000 Eur 100 proc. Visos išlaidos, būtinos verslo planui įgyvendinti. Paramos galima prašyti ir naujai, ir naudotai technikai, įrangai įsigyti.
Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai 07-01–08-31 iki 200 000 Eur 50 proc. Technika, technologiniai įrengimai, pastatų statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas.

Pastaba. Paraiškų rinkimo grafikas dažnai keičiamas, todėl būtina sekti informaciją.

Abejojantieji gali konsultuotis

„Suprasdami paramos teikiamas galimybes, įsigilinę į KPP priemoniųįgyvendinimo taisykles, LŽŪKT ekonomines paslaugas teikiantys konsultantai kviečia ūkininkus ir kaimo verslininkus ryžtingiau naudotis jiems teikiamu šansu, o prireikustikrai daug patirties turinčių konsultantų patarimo, skambinti savo rajono ar savivaldybėskonsultantamsbei susitarti dėl susitikimo biure ir konsultacijų, kurių metu bus įvertinta projekto atitiktis keliamiems reikalavimams, parengta paraiškair verslo planas.Kalbant apie LŽŪKT ir jos darbuotojus, norisi akcentuoti, kad didelė įstaiga visada yra pranašesnė. Mūsų 46 biurai išsidėstę visoje Lietuvoje, dirbame su visos šaliesūkininkais ir kaimuose įsikūrusiomis verslo įmonėmis, žinome kiekvieno regiono specifiką, o tai suteikia įvairios neįkainojamos patirties“, – sakė Plėtros padalinio vadovas Rimtautas Petraitis.

Svarbu ir tai, kad LŽŪKT konsultantai ne tik parengia verslo projektus ir užpildo paraiškas. Jie administruoja projektus nuo paramos suteikimo momento iki galutinio atsiskaitymo jį įgyvendinus, padeda klientams atlikti pirkimus, teikti paaiškinimus, ataskaitas NMA ir kitoms susijusioms institucijoms.

Rajonų biurų konsultantų kontaktai nurodyti įstaigos interneto svetainėje www.lzukt.lt.

 

Jolanta Dalia Abarienė