Asmeninio archyvo nuotr.

Į „Bir­žie­čių žo­džio“ re­dak­ci­ją už­su­ku­si skai­ty­to­ja pra­ne­šė, kad krū­muo­se, Skra­tiš­kių gat­vė­je, iki šiol ga­no­si kar­vu­tė ir nuo­lat gai­liai mū­kia. Mo­te­ris bai­sė­jo­si: spau­džia šal­tu­kas, gy­vu­lys se­niai tu­ri bū­ti tvar­te.

„Bir­žie­čių žo­džio“ skai­ty­to­ja sa­kė, jog gy­vu­lys gai­liai mū­kia jau ke­lin­ta die­na. „Gy­ve­nu Kaš­to­nų gat­vė­je, to­lo­kai nuo tos vie­tos, kur ga­no­si kar­vu­tė, bet gai­lus mū­ki­mas gir­dė­ti to­li. Sa­vait­ga­lį bu­vo toks šal­tas oras, o gy­vu­lys bu­vo pa­lik­tas lau­ke. Pa­ti esu užau­gu­si kai­me, my­liu gy­vū­nus, to­dėl to­kio el­ge­sio su gy­vu­liu ne­sup­ran­tu. To­kiu ne­gai­les­tin­gu­mu bai­si­si ir ma­no kai­my­nai. Nu­ta­riau pra­neš­ti re­dak­ci­jai“, – kal­bė­jo­si mo­te­ris.

Bir­žie­tė iš­siaiš­ki­no ir tai, kam gy­vu­lys pri­klau­so. Pa­si­ro­do, jog kar­vės šei­mi­nin­kė gy­ve­na Šer­mukš­nių gat­vė­je. „Kam lai­ky­ti gy­vu­lį mies­te, jei nė­ra są­ly­gų jam tin­ka­mai pri­žiū­rė­ti? – svars­tė bir­žie­tė.

Ge­ro­kai paieš­ko­ju­sios, kar­vę ra­do­me pri­riš­tą krū­muo­se. Ša­lia ne­si­ma­tė in­do su van­de­niu, nors var­gu, ar tai bū­tų pa­dė­ję – van­duo ša­lia esan­čia­me grio­vy­je bu­vo už­ša­lęs.

Apie lau­ke pri­riš­tą gy­vu­lį pra­ne­šė­me Bir­žų vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos vir­ši­nin­kui Adol­fui Rin­kū­nui. Jis sa­kė, jog dėl lau­ke lai­ko­mo gy­vu­lio jau kaž­kas krei­pė­si ir į po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus. A. Rin­kū­nas pa­ža­dė­jo pa­ts nu­va­žiuo­ti į nu­ro­dy­tą vie­tą ir iš­siaiš­kin­ti.

Po po­ros va­lan­dų nu­vy­kęs į vie­tą, A. Rin­kū­nas gy­vu­lio lau­ke ne­be­ra­do. Šei­mi­nin­kė jį bu­vo par­ve­du­si į tvar­tą. Ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tai nu­vy­ko pas kar­vu­tės šei­mi­nin­kę ir įver­ti­no, ar gy­vu­lys lai­ko­mas tei­sin­gai. Anot A. Rin­kū­no, kar­vė – vi­du­ti­nio įmy­ti­mo, bu­vo už­da­ry­ta mo­li­nia­me tvar­te. Šei­mi­nin­kė pa­si­rū­pi­nu­si ir šie­nu gy­vu­liui šer­ti, ta­čiau pa­ti­ki­no, jog kar­vu­tę ke­ti­na par­duo­ti. A. Rin­kū­nas sa­kė, jog gy­vu­lį lai­ky­ti lau­ke kol kas dar ne­bu­vo la­bai blo­gai, jei jis tu­ri ką ės­ti. Ta­čiau A. Rin­kū­nas dė­ko­jo nea­be­jin­gai mo­te­riai, ku­ri su­si­rū­pi­no lau­ke pa­lik­tu gy­vu­liu.

logo,birzietis