P. Lileikio nuotr.

Plun­gės sa­vi­val­dy­bė ap­si­spren­dė sa­vo kaš­tais at­lik­ti ty­ri­mus, kad iš­si­aiš­kin­tų, ko­kią ap­lin­kos tar­šą iš tie­sų sklei­džia Var­ka­liuo­se esan­ti kiau­lių fer­ma. Tik šį kar­tą nu­spręs­ta ne­ap­si­ri­bo­ti vien ne­ma­lo­nių no­siai kva­pų ty­ri­mu. Sie­kia­ma iš­si­aiš­kin­ti, ko­kie kie­kiai azo­to ir fos­fo­ro jun­gi­nių iš fer­mos ga­lė­jo pa­tek­ti į po­že­mi­nius van­de­nis.

Ta­čiau ūki­nin­kas K. Ba­gins­kas pa­ša­li­nių as­me­nų į sa­vo te­ri­to­ri­ją ne­įsi­lei­džia, mo­ty­vuo­da­mas, kad ga­li bū­ti už­neš­tas kiau­lėms pa­vo­jin­gos li­gos už­kra­tas. Sa­vi­val­dy­bė taip pat ne­nu­si­tei­ku­si nu­si­leis­ti, to­dėl nu­spręs­ta, jog mė­gi­niai hid­ro­ge­o­lo­gi­niams ty­ri­mams bus pa­im­ti prie kiau­lių fer­mas juo­sian­čios tvo­ros.

Apie tai dar kar­tą kal­bė­ta per lap­kri­čio 21 die­ną vy­ku­sį Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­dį. Sa­vi­val­dy­bės eko­lo­gė Edi­ta Ly­die­nė in­for­ma­vo, kad aiš­ki­no­si tei­si­nius bū­dus, kaip, kiau­lių fer­mos sa­vi­nin­kui ne­įlei­džiant į te­ri­to­ri­ją, iš­tir­ti ap­lin­kos tar­šos mas­tą.

Po­sė­dy­je kal­bė­ta, jog grun­tas fer­mos te­ri­to­ri­jo­je daug me­tų ge­ro­kai pa­žliu­gęs ir įmir­kęs, to­dėl ne­ga­li­ma at­mes­ti prie­lai­dos, jog azo­to ir fos­fo­ro jun­gi­niais ga­li bū­ti už­terš­tas ir po­že­mi­nis van­duo.