Par­duo­tu­vės "Ža­lia sto­te­lė" ve­dė­ja Da­lia Sa­vic­kai­tė (de­ši­nė­je) ir par­da­vė­ja Vir­gi­ni­ja Ba­niu­lie­nė pa­če­riaukš­tie­tei Ire­nai Ge­nu­tie­nei (pir­mo­ji iš kai­rės) pa­de­da iš­si­rink­ti kar­de­lių svo­gū­nė­lius.

Re­ti sau­lės spin­du­liai šilt­na­miuo­se glos­to pir­muo­sius glež­nus gė­lių ir dar­žo­vių dai­ge­lius. Šil­ta žie­ma šie­met ma­lo­ni­na ir dar­ži­nin­kus. Šilt­na­miai kū­re­na­mi ma­žiau, su­tau­po­ma mal­kų. Ūki­nin­kai gal­vo­ja ne vien tik apie pir­kė­jus, bet ir apie sa­ve. Bir­žie­čiai vis daž­niau vars­to ir par­duo­tu­vės „Ža­lia sto­te­lė“ du­ris. Ko­kių sėk­lų jie šiuo me­tu ieš­ko?..

Bū­gi­niuo­se – sta­ty­bos

Bū­gi­nie­čių dar­ži­nin­kų Va­li­dos ir Sta­sio Stry­rų plan­ta­ci­jo­se ky­la dar du nau­ji mo­der­nūs šilt­na­miai. „Bir­žie­čių žo­džiui“ Va­li­da Sty­rie­nė pa­sa­ko­ja: pir­muo­sius mo­der­nius šilt­na­mius pra­dė­jo sta­ty­ti praė­ju­sių me­tų pa­va­sa­rį.

– Šie šilt­na­miai sta­bi­les­ni, ge­res­nė plė­ve­lė. Me­ta­li­nės konst­ruk­ci­jos. Mums bus leng­viau. Su se­nai­siais šilt­na­miais daug triū­so. Vė­jas juos su­nio­ko­ja, kas­met rei­kia šilt­na­mius at­sta­ty­ti. Praė­ju­siais me­tais sta­ty­ti šilt­na­miai ir šių­me­čiai bus skir­ti agur­kams, – kal­bė­jo dar­ži­nin­kė Va­li­da.

Sty­ros nau­ja­jam der­liui au­gi­na dvie­jų veis­lių agur­kus. Po­mi­do­rų kur kas dau­giau ir įvai­res­nių veis­lių. Gau­su įvai­riau­sių prie­sko­ni­nių au­ga­lų rū­šių.

– Eg­zo­tiš­kais prie­sko­niais pir­kė­jus sun­ku su­vi­lio­ti. Pa­vyz­džiui, tik vie­nas pir­kė­jas praė­ju­siais me­tais do­mė­jo­si smid­rais. Smid­rų dai­ge­lių par­da­vi­mui ne­beau­gin­si­me. Ba­ta­tus, sal­džią­sias bul­ves, tik­rai pirk­tų, bet jų par­da­vi­nė­ti dy­kai neap­si­mo­ka, – nu­spren­du­si V. Sty­rie­nė.

Ji džiau­gia­si: šiuo me­tu la­bai pa­lan­kūs orai. Dar­žo­vės gau­na ir sau­lės. Dar­ži­nin­kai būgš­tau­ja tik dėl čes­na­kų. 70 arų čes­na­kų lau­ke iš­si­ka­lę di­džiau­si jų dai­gai. Jei­gu užeis šal­čiai, dai­gus nu­šal­dys.

Dai­gy­nas šil­do­mas nuo va­sa­rio pra­džios. Ūki­nin­kai jau ska­nau­ja sa­vo užau­gin­tus svo­gū­nų laiš­kus. Kaip vi­suo­met tri­jų Sty­rų šei­mos mo­te­rų džiaugs­mui šilt­na­miuo­se pa­so­din­ta ir tul­pių. Vi­lia­ma­si: Mo­ters die­nai gal koks nors žie­de­lis su­žys.

Ūki­nin­kai Sty­ros Bir­žų tur­gu­je ne­bep­re­kiau­ja, bet prii­mi­nė­ja už­sa­ky­mus ir pri­sta­to pir­kė­jams į na­mus praė­ju­sio se­zo­no dar­žo­ves. Aruo­duo­se – bul­vės, mor­kos, bu­ro­kė­liai, ko­pūs­tai. Ko­pūs­tų šio­mis die­no­mis spar­čiai ma­žė­ja.

Anks­ty­va sė­ja

Bū­gi­nių kai­me ūki­nin­kau­jan­ti Va­li­dos se­suo Ro­ma su vy­ru Vid­man­tu Pugž­liu Bir­žų tur­gu­je ir­gi ne­bep­re­kiau­ja du mė­ne­siai. Vie­ną mė­ne­sį šei­ma sky­rė ato­sto­goms. Pail­sė­jo. Nuo va­sa­rio – dar­by­me­tis.

– Sep­ty­nio­li­ka me­tų ver­čia­mės dar­ži­nin­kys­te ir ne­pa­me­na­me to­kios šil­tos žie­mos. Dar­žo­ves sė­da­vo­me va­sa­rio pa­bai­go­je, o šie­met – va­sa­rio pra­džio­je. Sa­lo­tų ir ki­tų dar­žo­vių dai­ge­liai jau iš­pi­kiuo­ti. Tu­ri­me 4 šilt­na­mius. Jie uži­ma 14 arų, – pa­sa­ko­ja Ro­ma Pugž­lie­nė.

Ro­ma ko­vo mė­ne­sį ža­da svo­gū­nų laiš­kais pra­džiu­gin­ti Bir­žų tur­gaus lan­ky­to­jus. Dar­ži­nin­kės pa­ste­bė­ji­mais, sėk­los šiek tiek brangs­ta. Dau­giau­siai – agur­kų sėk­los.

Bū­gi­nių kai­mo dar­ži­nin­kei Ro­mai Pugž­lie­nei – dar­by­me­tis. Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr.

Bū­gi­nių kai­mo dar­ži­nin­kei Ro­mai Pugž­lie­nei – dar­by­me­tis.
Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr.

Virš­ku­pė­nuo­se – gė­lių įvai­ro­vė

Virš­ku­pė­nų dar­ži­nin­kų Sau­liaus ir Lo­re­tos Va­ria­ko­jų šilt­na­miuo­se – gė­lių dai­gų įvai­ro­vė. Dar­by­me­tis ir pra­si­dė­jo nuo gė­lių. Jau iš­pi­kiuo­ti ir agur­kų, po­mi­do­rų dai­gai. Tur­gaus lan­ky­to­jų lau­kia gau­si pa­siū­la. Agur­kų – ke­tu­rios veis­lės, o po­mi­do­rų apie 20 veis­lių. Pla­tus ir ko­pūs­tų dai­gų pa­si­rin­ki­mas: anks­ty­vie­ji, vė­ly­vie­ji, žie­di­niai. Dar­ži­nin­kai pla­nuo­ja: ba­lan­džio vi­du­ry­je jie jau par­da­vi­nės dar­žo­vių dai­gus. Ba­lan­džio vi­du­ry­je, tik­riau­siai, iš Virš­ku­pė­nų šilt­na­mių ska­nau­si­me ir švie­žias sa­lo­tas, svo­gū­nų laiš­kus, ri­di­kė­lius.

– Praė­ju­siais me­tais pir­mą­sias naš­lai­tes pir­kė­jai iš mū­sų pir­ko ba­lan­džio vi­du­ry­je, šie­met gal ir­gi gė­lės ne­vė­luos. Kaip ir pas vi­sus, – kal­bė­jo Lo­re­ta Va­ria­ko­jie­nė.

„Bir­žie­čių žo­džio“ kal­bin­ti dar­ži­nin­kai pa­sa­ko­jo: jų klien­tai jau ne­kant­rau­ja ir klau­si­nė­ja, ka­da Bir­žų tur­gu­je pa­si­ro­dys pir­mo­sios dar­žo­vės, gė­lės.

Nau­jo­jo se­zo­no der­lius. Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr.

Nau­jo­jo se­zo­no der­lius.
Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr.

„Ža­lioj sto­te­lėj“ – įkarš­tis

Bir­žuo­se prie tur­gaus spe­cia­li­zuo­to­je par­duo­tu­vė­je – di­džiu­lis dar­žo­vių, sėk­lų pa­si­rin­ki­mas. Čia gau­su ir įvai­raus so­do, dar­žo in­ven­to­riaus, že­mių, gė­lių va­zo­nų, pa­dėk­lų ir t. t. Vyks­ta įvai­rios ak­ci­jos. Ve­dė­ja Da­lia Sa­vic­kai­tė su par­da­vė­ja Vir­gi­ni­ja Ba­niu­lie­ne la­bai ma­lo­niai pa­si­tin­ka kiek­vie­ną pir­kė­ją, da­li­na pa­ta­ri­mus. Dau­gu­ma pir­kė­jų – se­ni pa­žįs­ta­mi. Kai ku­rie iš jų – aist­rin­gų so­di­nin­kų klu­bo na­riai. Aist­rin­gų so­di­nin­kų klu­bo na­riams – dar dau­giau nuo­lai­dų. Klu­bo na­riu tap­ti ga­li kiek­vie­nas pir­kė­jas, čia pat už­pil­dęs an­ke­tą. Ver­tin­gu pa­siū­ly­mu žmo­nės su­si­do­mi. Ve­dė­ja Da­lia pa­si­džiau­gia: bū­na die­nų, kai ji „už­ver­buo­ja“ net po 10 nau­jų na­rių.

– Jau­ni­mas krei­pia­si įvai­riau­sių pa­ta­ri­mų, bet tu­ri­me ir to­kių pir­kė­jų pro­fe­sio­na­lų, ku­rie ir mus pa­mo­ki­na. Ge­rą­ja pra­sme, – džiau­gė­si ve­dė­ja Da­lia Sa­vic­kai­tė.

Ve­dė­ja pa­ste­bi: šil­ta žie­ma šie­met la­bai anks­ti pra­dė­jo gin­ti pir­kė­jus į par­duo­tu­vę sėk­lų. Ly­gi­nant su praė­ju­sių me­tų va­sa­riu, pir­kė­jų dvi­gu­bai dau­giau. Ypač daug jų tur­gaus die­no­mis. Ko­vą ir ba­lan­dį par­duo­tu­vė­je nu­si­drieks ei­lė iki du­rų… Tarp pir­kė­jų daug Lat­vi­jos pi­lie­čių. Pa­vyz­džiui, vie­nas dva­si­nin­kas iš Skaist­kal­nės iš par­duo­tu­vės kas­met per­ka tul­pių svo­gū­nė­lius. O štai pa­če­riaukš­tie­tė Ire­na Ge­nu­tie­nė daug me­tų ne­ga­li at­si­spir­ti kar­de­lių ža­ve­siui. Šie­met Ire­na vėl pa­pil­dys sa­vo ko­lek­ci­ją. Ve­dė­ja Da­lia su­pa­žin­di­no Ire­ną su nau­jo­mis kar­de­lių veis­lė­mis.

– Vie­ni per­ka sėk­lų tik už vie­ną eu­rą. O vie­nas pir­kė­jas ne­se­niai pas mus iš­lei­do 60 eu­rų, bet se­zo­no įkarš­ty­je ne vie­nas pas mus pa­liks ir po šim­tą eu­rų. Au­ga eko­lo­giš­kų sėk­lų pa­klau­sa, – pa­ste­bi ve­dė­ja.

Ji at­sa­ki­nė­ja į pir­kė­jų klau­si­mus. Da­bar pa­ts me­tas sė­ti pa­pri­kas, sa­lo­tas, kra­pus, špi­na­tus, ri­di­kė­lius. Dar­ži­nin­kau­jan­tiems ant pa­lan­gės ar bal­ko­ne par­duo­tu­vės ve­dė­ja Da­lia Sa­vic­kai­tė pa­ta­ria ne­sku­bė­ti ir po­mi­do­rus sė­ti nuo ko­vo 15 die­nos, o agur­kus – dar vė­liau.

 

Regina VAIČEKONIENĖ

www.birzietis.lt