Roberto Patronaičio nuotr.

Nuo gegužės 4 d. ūkininkai gali teikti paraiškas gauti Europos sąjungos (toliau – ES) paramą melioracijos darbams. Prašymai teikiami Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos. Agentūrai paraiškas reikia pateikti iki birželio 30 d. Paramos suma projektui – iki 300 tūkst. Eur. Paramos intensyvumas 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, o paramos gavėjas turi sumokėti 20 proc. išlaidų.

Paraiškas gali teikti melioracijos sistemų naudotojų asociacijos arba fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, kurių nuosavybės teise priklausančios žemės ribos sutampa su konkrečios (rekonstruojamos) sausinimo sistemos ribomis.

Projekto įgyvendinimo trukmė negali viršyti 24 mėnesių nuo paramos sutarties pasirašymo.

Pagal šią ES programą finansavimą gali gauti šie projektai:

lauko drenažo inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas;

lauko drenažo sistemų pritaikymas pagal keliamus aplinkosaugos reikalavimus;

vietinės reikšmės vidaus kelių rekonstravimas bei įrengimas ir ariamos žemės kalkinimas pagal projektą.

Pareiškėjai Nacionalinei mokėjimo agentūrai turi pateikti šiuos dokumentus.