Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos direktorė A. Lengvenienė pritarė, kad, Mykolinių šventėje reikėtų prekiauti nestipriu alkoholiniu alumi.

Tre­čia­die­nį vy­ku­sia­me Rietavo savivaldybės me­ro An­ta­no Čer­nec­kio pa­si­ta­ri­me su se­niū­nais diskutuota apie ru­de­nį vyk­sian­čią My­ko­li­nių šven­tę. Per­nai joje ne­bu­vo par­da­vi­nė­ja­mas alus, kaip bū­da­vo da­ro­ma se­niau. Dėl šio spren­di­mo buvo ne tik sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jų pa­si­pik­ti­ni­mų, bet ir to­kių, ku­rie šven­tės me­tu „slap­tai“ var­to­jo kur kas stip­res­nius al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus.

Pra­kal­bus apie bū­si­mo met­tur­gio mais­to pa­siū­lą, mies­to se­niū­nas Pet­ras Leng­ve­nis sa­kė, kad šven­tė be alaus – pro­ble­miš­ka. Tam pri­ta­rė ir Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Al­ma Leng­ve­nie­nė, sa­ky­da­ma, kad alus šven­tė­je tu­rė­tų bū­ti dėl pri­si­gė­ri­mo ten­den­ci­jos ma­ži­ni­mo. „Ste­bė­jau per­nykš­tes My­ko­li­nes ir ma­čiau žmo­nių, ku­rie ne­šio­jo­si „Co­ca co­la“ bu­te­lius, o juo­se skys­tis bu­vo to­li gra­žu ne juo­dos spal­vos. Ša­lia aikš­tės yra du pre­ky­bos cen­trai, tad ne­ma­žai as­me­nų ge­ria stip­rų­jį al­ko­ho­lį. Jei šven­tė­je bū­tų par­da­vi­nė­ja­mas alaus, tiek ne­pri­si­ger­tų. Sil­pnas al­ko­ho­lis yra šio­kia to­kia pre­ven­ci­ja. Ži­no­ma, pre­ky­bo­je tu­rė­tų bū­ti ir ne­al­ko­ho­li­nio alaus“, – kal­bė­jo ug­dy­mo įstai­gos di­rek­to­rė.
Mies­to se­niū­nas sa­kė, kad po šių­me­ti­nių Jo­ni­nių šven­tės, ku­rio­je bu­vo pre­kiau­ja­ma alu­mi, tei­ra­vo­si po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų, ar daug pa­si­tai­kė gir­tų as­me­nų. Po­li­ci­jos duo­me­ni­mis, bu­vo iš­vež­ti trys ne­blai­vūs gy­ven­to­jai, ta­čiau rim­tes­nių in­ci­den­tų ne­pa­si­tai­kė. „Ug­dy­ti žmo­nes rei­kia, bet kol ša­lia yra du pre­ky­bos cen­trai, tol nie­ko ne­bus. Ne­si­no­ri liau­dies gir­dy­ti, bet šven­tė be alaus yra blo­ges­nis va­rian­tas. Siū­lau leis­ti alaus pre­ky­bą, o jei ne, ta­da ap­ri­bo­ti al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų pre­ky­bą par­duo­tu­vė­se apie 1 km spin­du­liu“, – siū­lė se­niū­nas. Kal­bė­ta, kad ir ap­ri­bo­jus pre­ky­ba svai­giai­siais gė­ri­mais, bus to­kių, ku­rie at­eis į šven­tę jau iš­gė­rę ar­ba at­si­neš jau anks­čiau pa­tai­sy­tus kok­tei­lius, tad si­tu­a­ci­jos tai ne­iš­spręs.
Me­ro An­ta­no Čer­nec­kio nuo­mo­ne, ge­rian­čius ne­pil­na­me­čius tu­rė­tų su­val­dy­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, tė­vai ir pi­lie­tiš­ki žmo­nės. Anot jo, žvel­giant į ne­se­niai vy­ku­sią Jo­ni­nių šven­tę, ma­tė­si ke­le­tas gir­tų as­me­nų, ta­čiau jie jau pa­si­ro­dė šven­tė­je iš­gė­rę, jiems alus nė­ra rei­ka­lin­gas. „Alus tik­rai nė­ra gė­ry­bė, bet ge­riau nei stip­rių­jų al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų var­to­ji­mas. Pa­si­kal­bė­jus su ki­tų ša­lių žmo­nė­mis, jie ne­su­pran­ta, kaip šven­tė­je ga­li ne­bū­ti alaus, ta­čiau jų vi­sai ki­to­kia kul­tū­ra tuo klau­si­mu. Jei pri­ta­ria­me, kad šven­tė­je bus pre­kiau­ja­ma alu­mi, rei­kia ap­ri­bo­ti jo stip­ru­mą“, – sa­vo nuo­mo­nę dės­tė sa­vi­val­dy­bės va­do­vas.
Sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Li­di­ja Rė­ka­šie­nė ak­cen­ta­vo, kad te­ri­to­ri­jos, ku­rio­je vyks šven­tė, ne­ap­tver­si ir ne­su­kon­tro­liuo­si, kad žmo­nės ne­ger­tų al­ko­ho­lio. Svars­ty­ta, kad pa­si­tei­si­nus Jo­ni­nių šven­tei, ga­li­ma tą prak­ti­ką ban­dy­ti tai­ky­ti ir per šių­me­ti­nę My­ko­li­nių šven­tę. Rie­ta­vo pa­ra­pi­jos kle­bo­nas An­ta­nas Gut­kaus­kas pa­ra­gi­no tą­dien dis­ku­si­ją šiuo klau­si­mu baig­ti. Ne­ra­dus ben­dro spren­di­mo, nu­spręs­ta klau­si­mą nu­kel­ti į ki­tos die­nos Ta­ry­bos po­sė­dį.
Ta­ry­bos na­rių nuo­mo­nė bu­vo to­kia pat – prieš­ta­rau­jan­čių ne­at­si­ra­do, ir vie­nin­gai nu­tar­ta, kad ne­stip­riu alu­mi per My­ko­li­nių šven­tę pre­kiau­ti bus lei­džia­ma. Ta­ry­bos na­rys Po­vi­las Ba­ta­vi­čius sa­kė, kad ke­li as­me­nys, ku­rie iš­kren­ta „iš kon­teks­to“, šven­tė­se pa­si­tai­ko vi­sa­da, ne­pai­sant, ar pre­kiau­ja­ma alu­mi, ar ne. Kad šven­tė­je gy­ven­to­jai ga­lė­tų jaus­tis lais­vai ir pa­to­giai, nu­tar­ta rim­tų drau­di­mų šie­met ne­tai­ky­ti.

Da­lia BARCYTĖ