Elek­tros sto­ties ke­lia­mas triukš­mas: gy­ven­to­jų skun­dai pa­si­tei­si­no, jo slo­pi­ni­mas – at­ei­nan­čių me­tų pa­bai­go­je

Lie­tu­vos–Len­ki­jos elek­tros jung­ties „Lit­Pol Link“ kei­tik­lių sto­tis ša­lia Aly­taus, Aly­taus ra­jo­ne, Aly­taus se­niū­ni­jo­je, But­ri­miš­kių kai­me, vei­kia nuo 2016-ųjų pra­džios. Jau nuo tų pa­čių me­tų ge­gu­žės jung­ties ope­ra­to­rių, vals­ty­bės val­do­mą ben­dro­vę „Lit­grid“, ėmė pa­siek­ti vie­ti­nių gy­ven­to­jų skun­dai dėl sto­ties įren­gi­nių ke­lia­mo triukš­mo.
Ta­čiau iki šiol ne­bu­vo nu­sta­ty­ta sklei­džia­mų gar­sų vir­ši­jan­čių hi­gie­nos nor­mų. Po per­nykš­tį ru­de­nį gy­ven­to­jų iš­sa­ky­tų prie­kaiš­tų dėl sto­ties įren­gi­nių triukš­mo vėl im­ta­si gar­sų ma­ta­vi­mų, ku­rie jau pa­ro­dė di­des­nes nei leis­ti­nas triukš­mo nor­mas. „Lit­grid“ ža­da įreng­ti gar­sus slo­pi­nan­čias prie­mo­nes 2021-ųjų pa­bai­go­je.

Triukš­mas ma­tuo­tas pen­kiuo­se taš­kuo­se, nor­mas vir­ši­jo ke­tu­riuo­se

Aly­taus ra­jo­ne, But­ri­miš­kių kai­me, esan­čią Lie­tu­vos–Len­ki­jos „Lit­Pol Link“ elek­tros jung­tį ir kei­tik­lių sto­tį „Lit­grid“ at­sto­vai va­di­na elek­tros sis­te­mos var­tais į Eu­ro­pą, kad Bal­ti­jos ša­lys pri­si­jung­tų prie Eu­ro­pos tin­klų.

Ta­čiau vie­ti­niai gy­ven­to­jai ne­ga­li su­si­tai­ky­ti su šio vals­ty­bei svar­baus ob­jek­to įren­gi­nių ke­lia­mu triukš­mu, ypač įsi­kū­ru­sie­ji į piet­ry­čius nuo sto­ties, Lan­kų gat­vė­je.

Tad jų skun­dai dėl įren­gi­nių ke­lia­mų gar­sų ben­dro­vę „Lit­grid“ ėmė pa­siek­ti nuo pat so­ties veik­los pra­džios – 2016-ųjų pa­va­sa­rį.

Kaip sa­ko „Lit­grid“ Stra­te­gi­nės in­fra­struk­tū­ros de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Ger­da Kra­saus­kė, ben­dro­vė į tai re­a­ga­vo iš kar­to, krei­pė­si į sto­tį sta­čiu­sį ran­go­vą ir ini­ci­ja­vo gar­są izo­liuo­jan­čios sie­ne­lės prie sto­ty­je vei­kian­čių trans­for­ma­to­rių įren­gi­mą. Sie­ne­lė bu­vo pa­sta­ty­ta 2017-ai­siais. Po jos pa­sta­ty­mo at­lik­ti gar­so ma­ta­vi­mai vir­ši­jan­čių nor­mų ne­pa­ro­dė.

Kad ir po to­kios sie­ne­lės įren­gi­mo triukš­mas vis dėl­to var­gi­na But­ri­miš­kių kai­mo gy­ven­to­jus, liu­di­ja vėl ne­tru­kus gau­tas jų skun­das ben­dro­vė­je „Lit­grid“. 2018-ai­siais vėl bu­vo at­lik­ti sto­ties sklei­džia­mo gar­so ma­ta­vi­mai ir vėl ne­nu­sta­ty­ta lei­džia­mų hi­gie­nos nor­mų pa­žei­di­mų.

But­ri­miš­kių kai­mo gy­ven­to­jai dėl sto­ties įren­gi­nių ke­lia­mo triukš­mo ne vie­ną kar­tą skun­dė­si ir Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei bei jos me­rui Al­gir­dui Vrub­liaus­kui.

Per­nykš­tį spa­lį „Lit­grid“ at­sto­vai su­si­ti­ko su But­ri­miš­kių kai­mo gy­ven­to­jais, ku­rie vėl­gi iš­sa­kė nu­si­skun­di­mus dėl elek­tros sto­ties ke­lia­mo triukš­mo.

Bū­tent po šio su­si­ti­ki­mo ben­dro­vė kar­tu su Na­cio­na­li­ne vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros la­bo­ra­to­ri­ja dar kar­tą ėmė­si įren­gi­nių triukš­mo ma­ta­vi­mų, ku­rie bu­vo at­lik­ti šį sau­sį da­ly­vau­jant sa­vi­val­dy­bės ir se­niū­ni­jos at­sto­vams.

Triukš­mas bu­vo ma­tuo­tas pen­kiuo­se sto­ties taš­kuo­se. Kaip ma­ty­ti iš da­bar pa­aiš­kė­ju­sių ma­ta­vi­mo re­zul­ta­tų, ke­tu­riuo­se taš­kuo­se vir­šy­tos mak­si­ma­laus gar­so slė­gio ly­gio leis­ti­nos 50 de­ci­be­lų nor­mos. Jos šią nor­mą vir­ši­jo 3 ir dau­giau de­ci­be­lų.

„Ope­ra­to­riaus el­ge­sys ne­to­le­ruo­ti­nas“

Aly­taus ra­jo­no me­ras A.Vrub­liaus­kas sa­ko, kad tik po ke­le­rių me­tų nu­sta­ty­tas triukš­mas, vir­ši­jan­tis leis­ti­nas ri­bas, ir tik tuo­met, kai nu­ma­to­ma trans­for­ma­to­ri­nės plėt­ra: „Su­pran­ta­me šio ob­jek­to svar­bą Lie­tu­vai, ta­čiau ope­ra­to­riaus el­ge­sys tiek vie­tos žmo­nių, tiek sa­vi­val­dy­bės at­žvil­giu ne­to­le­ruo­ti­nas.“

Sa­vi­val­dy­bė­je ne­at­me­ta­ma, kad pa­di­dė­ju­sį sto­ties įren­gi­nių ke­lia­mą triukš­mą pa­ga­liau pa­vy­ko nu­sta­ty­ti, nes ben­dro­vei „Lit­grid“ rei­kės gau­ti sa­vi­val­dy­bės pri­ta­ri­mą sto­ties plėt­rai.

Pa­aiš­kė­jus triukš­mo ma­ta­vi­mo re­zul­ta­tams, ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė sieks, kad „Lit­grid“ įreng­tų triukš­mą slo­pi­nan­čias prie­mo­nes.

A.Vrub­liaus­ko tei­gi­mu, bus rei­ka­lau­ja­ma ne tik aiš­kaus pla­no, bet ir kon­kre­čių ter­mi­nų, ka­da triukš­mą ma­ži­nan­čios prie­mo­nės bus įgy­ven­din­tos.

Kad pa­si­dė­jęs gar­so ly­gis ken­kia žmo­gaus svei­ka­tai, pa­tvir­ti­no Nacionalinio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Aly­taus de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Da­ly­tė Ne­kra­še­vi­čie­nė: „Tai vei­kia žmo­gaus ner­vų sis­te­mą, jau­čia­mas su­sier­zi­ni­mas, kan­ki­na ne­mi­ga, at­si­ran­da nuo­var­gis, pa­ky­la krau­jo spau­di­mas, o tai ga­li su­kel­ti šir­dies krau­ja­gys­lių li­gas.“

Triukš­mą slo­pi­nan­čios prie­mo­nės – at­ei­nan­čių me­tų pa­bai­go­je

„Lit­grid“ Stra­te­gi­nės in­fra­struk­tū­ros de­par­ta­men­to di­rek­to­rė G.Kra­saus­kė pa­tvir­ti­no, kad ša­lia Aly­taus esan­ti elek­tros sto­tis bus ple­čia­ma, tam jau gau­tas sta­ty­bos lei­di­mas, ne­tru­kus tu­rė­tų pra­si­dė­ti dar­bai.

Iš­plė­ti­mo me­tu sto­ty­je bus įren­gia­mi pa­pil­do­mi trans­for­ma­to­riai, o juos sta­tant, pa­sak G.Kra­saus­kės, pro­jek­te yra nu­ma­ty­ta gar­są izo­liuo­jan­ti sie­ne­lė ir ji bus įreng­ta: „Be to, pla­ne nu­ma­ty­ta, kad nau­ji ir esa­mi įren­gi­niai veiks skir­tin­gu me­tu, taip bus už­tik­ri­na­ma, kad jų ke­lia­mas gar­sas tik­rai nesu­si­dvi­gu­bins. Prieš už­bai­giant sta­ty­bą bus ma­tuo­ja­mas nau­jų įren­gi­nių sklei­džia­mas gar­sas ir jie bus pa­leis­ti tik įsi­ti­ki­nus, jog dėl to gy­ven­to­jai ne­pa­tirs ne­pa­to­gu­mų.“

„Lit­grid“ Stra­te­gi­nės in­fra­struk­tū­ros de­par­ta­men­to di­rek­to­rė tei­gė, kad pas­ta­rų­jų ma­ta­vi­mų me­tu bu­vo su­tar­ta juos at­lik­ti pa­kar­to­ti­nai, ta­čiau ben­dro­vė pri­ėmė spren­di­mą iš kar­to re­a­guo­ti į su­si­da­riu­sią si­tu­a­ci­ją ir ją spręs­ti: „Mes pui­kiai su­pran­ta­me, kad sta­ty­da­mi vi­sai ša­liai svar­bų ob­jek­tą tu­ri­me at­si­žvelg­ti į gy­ven­to­jų po­rei­kius, ir už­tik­ri­na­me, jog „Lit­grid“ dės vi­sas pa­stan­gas dėl sto­ties sklei­džia­mų gar­sų mi­ni­mi­za­vi­mo.“

G.Kra­saus­kė sa­kė, kad dėl sto­ties įren­gi­nių ke­lia­mo triukš­mo su­ma­ži­ni­mo jau pa­ruoš­tas veiks­mų pla­nas ir gra­fi­kas. Iki bir­že­lio bus vykdomas vie­ša­sis pir­ki­mas gar­so skli­di­mo mo­de­lia­vi­mo stu­di­jai pa­reng­ti, ku­rią at­li­kę spe­cia­lis­tai nu­ma­tys efek­ty­viau­sias ir ge­riau­sias prie­mo­nes, ap­sau­gan­čias gy­ven­to­jus nuo triukš­mo. Tuo­met pra­si­dės pro­jek­ta­vi­mo ir ran­gos dar­bų pir­ki­mai.

Pla­nuo­ja­ma, kad triukš­mą slo­pi­nan­čios prie­mo­nės But­ri­miš­kių elek­tros sto­ty­je bus įreng­tos 2021-ųjų pa­bai­go­je.

Vi­so­je Lie­tu­vo­je „Lit­grid“ val­do dau­giau kaip 7 tūkst. ki­lo­met­rų aukš­tos įtam­pos li­ni­jų, per 200 trans­for­ma­to­rių sto­čių ir 15 tarp­tau­ti­nių jung­čių.

Šiuo me­tu Lie­tu­vos elek­tros sis­te­ma val­do­ma iš dis­pe­če­ri­nės Mask­vo­je. Nu­ma­to­ma, kad Lie­tu­va kar­tu su Lat­vi­ja ir Es­ti­ja per Sin­chro­ni­za­ci­jos pro­gra­mą 2025-ai­siais pri­si­jungs prie Eu­ro­pos elek­tros tin­klų.

 

 

Alma MOSTEIKAITĖ