Ge­gu­žės pa­bai­go­je „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­jai skun­dė­si Aly­taus ra­jo­no Pu­nios gy­ven­vie­tės žmo­nės dėl vie­no­je Sū­re­lės gat­vės so­dy­bo­je kau­pia­mų įvai­rių au­to­mo­bi­lių at­lie­kų ir pa­dan­gų. Gy­ven­to­jams la­biau­siai ne­ri­mą kė­lė, kad to­kios at­lie­kos vie­ną­dien ne­bū­tų pa­deg­tos, nes to­je so­dy­bo­je jau bu­vo ki­lę gais­rų. Kau­pia­mo­mis at­lie­ko­mis su­si­do­mė­jo ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai, ben­dra­vo su jo­je gy­ve­nan­čiu vy­ru, čia ap­si­lan­kę šią sa­vai­tę jau ne­be­ra­do kau­pia­mų au­to­mo­bi­lių at­lie­kų. Pa­aiš­kė­jo, kad iš Pu­nios iš­si­kraus­tė ir au­to­mo­bi­lių at­lie­kų kau­pė­jas, o į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nę pu­niš­kiai džiau­gė­si, kad pa­ga­liau jų kai­my­nys­tė­je ne­li­ko pa­vo­jaus ži­di­nio.

Ža­dė­jo jas iš­ga­ben­ti

So­dy­ba Pu­nios gy­ven­vie­tė­je, Sū­re­lės gat­vė­je, ku­rio­je pa­gal vie­ti­nių pra­ne­ši­mą bu­vo kau­pia­mos au­to­mo­bi­lių at­lie­kos ir pa­dan­gos, pri­klau­so į už­sie­nį iš­vy­ku­siam as­me­niui. Pas­ta­ra­sis jo­je bu­vo lei­dęs ap­si­gy­ven­ti Vy­tau­to Ste­lio­nio šei­mai.

Bū­tent jis so­dy­bo­je kau­pė įvai­rias au­to­mo­bi­lių at­lie­kas bei pa­dan­gas. Ge­gu­žės pa­bai­go­je pu­niš­kiai, pa­ma­tę di­de­les to­kių at­lie­kų krū­vas Sū­re­lės gat­vės so­dy­bo­je, iš­si­gan­do, kad jos ga­li ne­tru­kus su­lieps­no­ti. Juk taip jau yra at­si­ti­kę.

Per­nykš­čio spa­lio pra­džio­je Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Aly­taus re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas V.Ste­lio­nį bau­dė už au­to­mo­bi­lių at­lie­kų ir pa­dan­gų de­gi­ni­mą, taip pat sky­rė maž­daug 400 eu­rų bau­dą už gam­tai pa­da­ry­tą ža­lą de­gi­nant to­kias at­lie­kas.

Tuo­met ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai iš­kvie­tė ug­nia­ge­sius ge­sin­ti gais­ro Sū­re­lės gat­vės so­dy­bo­je. Dau­giau kaip prieš mė­ne­sį Aly­taus re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas vėl ga­vo pra­ne­ši­mą apie to­je pa­čio­je so­dy­bo­je de­gi­na­mas au­to­mo­bi­lių at­lie­kas bei pa­dan­gas. Už tai V.Ste­lio­niui vėl gre­sia pi­ni­gi­nės bau­dos, ta­čiau į de­par­ta­men­tą jis nepri­si­kvie­čia­mas.

Aki­vaiz­du ir tai, kad pa­gal Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­są dėl ter­ša­lų iš­me­ti­mo į ap­lin­ką ar­ba at­lie­kų de­gi­ni­mo nu­baus­tas vy­ras bau­dų vis tiek ne­mo­ka. Jis pats pri­pa­ži­no ne­tu­rin­tis iš ko mo­kė­ti.

Kai ge­gu­žės pa­bai­go­je po pu­niš­kių gau­to nu­si­skun­di­mo te­ko už­fik­suo­ti krū­vas au­to­mo­bi­lių at­lie­kų ir pa­dan­gų V.Ste­lio­nio gy­ve­na­mo­jo­je so­dy­bo­je Sū­re­lės gat­vė­je, jis tvir­ti­no to­kias at­lie­kas nau­do­jan­tis sa­vo po­rei­kiams, nes vis­ko pri­rei­kia. Taip pat ža­dė­jo ne­rei­ka­lin­gus daik­tus iš­vež­ti į jų su­rin­ki­mo aikš­te­les.

Taip pat už­si­mi­nė apie tai, kad ke­ti­nan­tis iš Pu­nios su šei­ma iš­si­kraus­ty­ti.

Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai baus­ti ne­tu­rė­jo tei­si­nio pa­grin­do

Ge­gu­žę su­kaup­to­mis au­to­mo­bi­lių at­lie­ko­mis ir pa­dan­go­mis Sū­re­lės gat­vė­je su­si­do­mė­ję ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai ne­tru­kus čia ap­si­lan­kė ir taip pat tai už­fik­sa­vo. V.Ste­lio­nis bu­vo kvie­čia­mas at­vyk­ti į Aly­taus re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tą.

Kaip sa­kė de­par­ta­men­to Mo­kes­čių ir at­lie­kų kon­tro­lės sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Jo­li­ta Ma­tu­le­vi­čie­nė, jis bu­vo at­vy­kęs ir pa­aiš­ki­no, kad su­kaup­tos au­to­mo­bi­lių de­ta­lės rei­ka­lin­gos, o ne­nau­do­ti­nos bus iš­vež­tos ati­duo­ti at­lie­kų su­rin­kė­jams.

„Jei žmo­gus ne­pri­pa­žįs­ta, kad jo nuo­sa­vo­je te­ri­to­ri­jo­je kau­pia­mi daik­tai yra at­lie­kos, pa­gal ga­lio­jan­čius tei­sės ak­tus mes ne­ga­li­me trak­tuo­ti, kad tai yra bū­tent at­lie­kos. Šiuo at­ve­ju Pu­nios gy­ven­to­jas taip ir pa­si­el­gė, ne­su­ti­ko, kad į krū­vas su­dė­tos au­to­mo­bi­lių įvai­rios da­lys ir pa­dan­gos ga­li bū­ti trak­tuo­ja­mos kaip at­lie­kos. To­dėl jis ne­bu­vo nu­baus­tas“, – tvir­ti­no J.Ma­tu­le­vi­čie­nė.

Ir ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams V.Ste­lio­nis pa­reiš­kė grei­tai iš­si­kraus­tan­tis iš Pu­nios, tei­gė ap­si­gy­ven­sian­tis Tra­kų ra­jo­ne.

Šią sa­vai­tę Sū­re­lės gat­vės so­dy­bo­je ap­si­lan­kę ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai krū­vų au­to­mo­bi­lių da­lių ir pa­dan­gų jau ne­be­už­fik­sa­vo. Jų vie­to­se bu­vo tuš­čia, už­ra­kin­tos bu­vo ir gy­ve­na­mo­jo na­mo du­rys.

Kad V.Ste­lio­nis Pu­nio­je ne­be­gy­ve­na, pa­tvir­ti­no ir Pu­nios se­niū­ni­jos se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis: „Čia li­ko gy­ven­ti tik šio vy­ro bro­lis, o jis, kaip sa­kė bro­lio gy­ve­ni­mo drau­gė, su šei­ma iš­si­kraus­tė į nu­si­pirk­tą na­mą kitame kai­me to­je pa­čio­je se­niū­ni­jo­je. So­dy­bo­je Sū­re­lės gat­vė­je tik­rai ne­bė­ra su­krau­tų jo­kių au­to­mo­bi­lių da­lių, ap­lin­ka ap­šie­nau­ta.“

Į „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­ją da­bar pa­skam­bi­nę pu­niš­kiai džiau­gė­si, kad kai­my­nys­tė­je ne­be­li­ko, jų įsi­ti­ki­ni­mu, pa­vo­jin­go ži­di­nio, o svar­biau­sia, jog ne­be­rei­kės bai­min­tis ky­lan­čio gais­ro: „Pa­ga­liau vis­kas bai­gė­si, ga­li­me ra­miai gy­ven­ti.“

 

Alma MOSTEIKAITĖ