Makniūnų mo­kyk­la. Zitos Stankevičienės nuotr.

Mo­kyk­la pa­sta­ty­ta 1970 me­tais. La­bai grei­tai – per dve­jus me­tus. Tuo­me­tis Mi­nist­rų Ta­ry­bos Pla­no ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Alek­san­dras Drob­nys, ki­lęs iš Rai­ti­nin­kų kai­mo, at­siun­tė sa­vo dar­buo­to­ją į mo­kyk­lą pa­klaus­ti, ar rei­kia ko­kios pa­gal­bos. Mo­kyk­la bu­vo ankš­to­se pa­tal­po­se, o kiek­vie­na­me kai­me vei­kė po pra­di­nę mo­kyk­lą su ke­tu­rio­mis kla­sė­mis.

Pir­ma min­tis man ki­lo ir pra­šy­mas – rei­kia erd­vios nau­jos mo­kyk­los. Se­no­je mo­kyk­lo­je, su­durs­ty­to­je iš me­di­nės da­lies ir mū­ri­nio prie­sta­to, bu­vo ankš­ta. Aš bu­vau vie­nin­te­lė mo­ky­to­ja, tu­rin­ti aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą (Vil­niaus uni­ver­si­te­tas).

Sve­čias už­si­ra­šė pra­šy­mą ir iš­va­žia­vo.

Švie­ti­mo sky­rius nie­ko apie tai ne­ži­no­jo. Su­ži­no­jo ta­da, kai ga­vo pra­ne­ši­mą, kad Mak­niū­nų kai­me bus sta­to­ma aš­tuon­me­tė mo­kyk­la.

Bu­vo su­rink­ti vi­si mo­ki­niai į vie­ną mo­kyk­lą. At­vy­ko ir mo­ky­to­jų spe­cia­lis­tų, ku­rių ne­bu­vo kur ap­gy­ven­din­ti. To pa­ties kraš­tie­čio rū­pes­čiu po pen­ke­rių me­tų bu­vo ati­duo­tas nau­do­ti aš­tuo­nių bu­tų gy­ve­na­ma­sis na­mas mo­ky­to­jams.

Mū­sų mo­kyk­la iš sep­tyn­me­tės vir­to aš­tuon­me­te, po to – vi­du­ri­ne, o pas­ku­ti­niu me­tu – pa­grin­di­ne.

Svar­biau­sia už­da­ry­mo dings­tis – ne­su­si­rin­ko mo­ki­niai. O kas dar pa­va­sa­rį iš­pla­ti­no ži­nią, kad nuo rug­sė­jo mo­kyk­la bus už­da­ry­ta? At­si­liep­kit.

Dėl to tė­vai, rū­pin­da­mie­si vai­kų to­les­niu mo­ky­mu, grei­tai at­si­ė­mė do­ku­men­tus ir nu­ve­žė į Va­rė­nos ra­jo­no, Aly­taus mies­to mo­kyk­las. Ra­jo­nas dar ne­te­ko ke­lias­de­šimt mo­ki­nių.

Ir už­da­rius mo­kyk­lą dar vis bu­vo me­luo­ja­ma, kad mo­kyk­la dir­ba. Grei­tai ra­jo­no val­džia ati­da­rė dar­že­lį, at­seit mo­kyk­la vei­kia. Tik kai ap­si­lan­kė žur­na­lis­tai, bu­vo pri­pa­žin­ta tie­sa, nuim­tos vė­lia­vos.

Žmo­nės spė­lio­ja, kam pa­va­sa­rį bu­vo re­mon­tuo­ja­mos pa­tal­pos? Kas čia bus da­bar?

Ir spa­lio pa­bai­go­je skai­tau „Aly­taus nau­jie­no­se“, kad ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas mo­kyk­lą ža­da par­duo­ti auk­cio­ne.

Ir vėl be kai­mo gy­ven­to­jų ži­nios? Kas jų at­si­klau­sė? Nie­kas. Juk pa­sta­tas sta­ty­tas kai­mui. Jis tar­na­vo 49 me­tus. Tu­ri kai­mui tar­nau­ti ir to­liau.

Vis pri­si­me­nam ta­ry­bi­nius me­tus, kai mo­kyk­la bu­vo per­pil­dy­ta mo­ki­niais – mo­kė­si dau­giau kaip 230 mo­ki­nių aš­tuo­nio­se kla­sė­se. Ar da­bar­ti­niai gy­ven­to­jai kal­ti, kad bu­vo su­nai­kin­tos dar­bo vie­tos, kad jau­ni bu­vo pri­vers­ti dar­bo ieš­ko­tis sve­tur, kad dau­giau­sia li­ko tik pen­si­nin­kai, vie­ni­ši, se­ni žmo­nės? „Ne­rei­ka­lin­gi“ žmo­nės? Jei ne rin­ki­mai, jie bū­tų nu­ra­šy­ti.

Vi­so­je Lie­tu­vo­je spar­čiai di­dė­ja glo­bos na­mų pa­klau­sa. Ir tai dės­nin­ga.

Ra­jo­nas tu­ri ket­ve­rius na­mus, bet jie to­li nuo Rai­ti­nin­kų se­niū­ni­jos. Pie­ti­nė­je da­ly­je – jų nė­ra. O jie rei­ka­lin­gi ir Ne­mu­nai­čio, Alo­vės, Dau­gų se­niū­ni­joms.

To­dėl glo­bos na­mus tiks­lin­ga įreng­ti už­da­ry­to­je Mak­niū­nų mo­kyk­lo­je. Vi­si no­ri bū­ti ar­čiau sa­vų, kai­my­nų, pa­žįs­ta­mų, su ku­riais ge­ra ben­drau­ti.

Keis­ta, kad ty­li Rai­ti­nin­kų se­niū­ni­ja ir Mak­niū­nų kai­mo ben­druo­me­nė. Ne­gi jie gal­vo­ja, kad vi­sa­da liks jau­ni ir glo­bos na­mų ne­rei­kės.

Ty­la pri­si­dė­jo ir prie Mak­niū­nų mo­kyk­los už­da­ry­mo. O kai­mie­čiai iš­gy­ve­na kaip di­de­lę ne­tek­tį, kaip dar vie­ną laip­te­lį kai­mo nai­ki­ni­mo link. Dar­bais pri­si­dė­ki­te prie kai­mo iš­sau­go­ji­mo.

Par­duo­tos pa­tal­pos, kaip ro­do ki­to­se vie­to­se to­kie at­ve­jai, daž­nai tar­nau­ja drau­džia­moms veik­los: san­dė­liuo­ti, per­skirs­ty­ti. Juk par­da­vė­jai jo­mis ne­si­do­mi.

Gir­di­si, kad ir Ne­mu­nai­čio se­niū­ni­ja nai­ki­na­ma. Kai be­veik ne­li­ko mo­kyk­lų, me­di­ci­nos punk­tų, pras­tas su­si­sie­ki­mas, gal ne­rei­kia ir at­ski­ro Aly­taus ra­jo­no?

 

Bro­nė Cic­ke­vi­čie­nė