Kau­no te­ri­to­ri­nės mui­ti­nės Aly­taus kro­vi­nių pos­tas maž­daug du de­šimt­me­čius vei­kia Nau­jo­jo­je gat­vė­je, pri­va­čio­je te­ri­to­ri­jo­je ir pa­tal­po­se, ku­rios pri­klau­so ver­sli­nin­ko Va­liaus Smai­džiū­no vadovaujamai ben­dro­vei „Ai­gin­ta“. Zenono ŠILINSKO nuotr.

Dar prieš dve­jus me­tus bu­vo iš­ki­lęs klau­si­mas dėl mui­ti­nės Aly­taus kro­vi­nių pos­to to­les­nio gy­va­vi­mo, nes jis ne­ati­tin­ka to­kiems pos­tams ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų. Ta­čiau per tą lai­ką nie­kas ne­pa­si­kei­tė, – pos­tas ir to­liau ne­ati­tin­ka rei­ka­la­vi­mų, tad jį nu­ma­to­ma už­da­ry­ti nuo at­ei­nan­čio ba­lan­džio.
Da­bar­ti­niai mies­to va­do­vai dėl kro­vi­nių pos­to su ver­sli­nin­kais dis­ku­ta­vo prieš tris mė­ne­sius, šį tre­čia­die­nį į dis­ku­si­ją bu­vo pa­kvies­ti at­sto­vai iš Mui­ti­nės de­par­ta­men­to prie Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos ir jos pa­da­li­nio – Kau­no te­ri­to­ri­nės mui­ti­nės, ku­riai pri­klau­so Aly­taus kro­vi­nių pos­tas. Kad to­liau ne­be­ga­li gy­vuo­ti toks pos­tas, vi­siems ta­po tar­si aiš­ku, ver­slui pa­gei­dau­jant vie­toj jo ga­li iš­lik­ti mui­ti­nio tik­ri­ni­mo vie­ta, ta­čiau tam rei­kia ir ver­slo, ir sa­vi­val­dy­bės pa­stan­gų.

Bran­gus pos­to iš­lai­ky­mas ir ko­kių rei­ka­la­vi­mų ne­ati­tin­ka

Kau­no te­ri­to­ri­nės mui­ti­nės Aly­taus kro­vi­nių pos­tas maž­daug du de­šimt­me­čius vei­kia Nau­jo­jo­je gat­vė­je, pri­va­čio­je te­ri­to­ri­jo­je ir pa­tal­po­se, ku­rios pri­klau­so ver­sli­nin­ko Va­liaus Smai­džiū­no vado­vaujamai ben­dro­vei „Ai­gin­ta“. Pas­ta­ro­ji, be ki­tų veik­lų, vyk­do ir kro­vi­nių ga­be­ni­mą au­to­mo­bi­liais.

Dar prieš dve­jus me­tus, kai bu­vo iš­ki­lęs klau­si­mas dėl kro­vi­nių pos­to, kaip ne­ati­tin­kan­čio rei­ka­la­vi­mų, už­da­ry­mo, Mui­ti­nės de­par­ta­men­to at­sto­vai pa­brė­žė, kad de­par­ta­men­tui tei­sės ak­tai ne­lei­džia in­ves­tuo­ti į pri­va­čią te­ri­to­ri­ją. Taip pat mi­nė­ta, kad ir sa­vi­val­dy­bė ne­ga­li dė­ti in­ves­ti­ci­jų į to­kią te­ri­to­ri­ją.

Šį tre­čia­die­nį vy­ku­sia­me mies­to ver­sli­nin­kų ir sa­vi­val­dy­bės va­do­vų su­si­ti­ki­me su Mui­ti­nės de­par­ta­men­to at­sto­vais tai ak­cen­ta­vo ir Kau­no te­ri­to­ri­nės mui­ti­nės, ku­riai pri­klau­so Aly­taus kro­vi­nių pos­tas, di­rek­to­rius Juo­zas Ra­ge­lis: „Ne kar­tą pa­si­ta­ri­mo da­ly­vius in­for­ma­vo­me apie esa­mos Kau­no te­ri­to­ri­nės mui­ti­nės Aly­taus kro­vi­nių pos­to in­fra­struk­tū­ros ne­ati­ti­ki­mą ke­lia­miems rei­ka­la­vi­mams, apie pa­sta­tų ir te­ri­to­ri­jos, ku­rio­je įsteig­tas pos­tas, sa­vi­nin­ko ne­no­rą in­ves­tuo­ti į pos­to in­fra­struk­tū­ros pri­tai­ky­mą nu­sta­ty­tiems rei­ka­la­vi­mams.“

Pa­mi­nė­ti kon­kre­tūs trūkumai   pos­te – nė­ra au­to­mo­bi­lių nu­me­rių nu­skai­ty­mo sis­te­mos, įva­žia­vi­mai į pos­tą ir iš­va­žia­vi­mai ne­ati­tin­ka rei­ka­la­vi­mų. Taip pat bai­gia­si ir pos­to te­ri­to­ri­jos bei pa­sta­tų sa­vi­nin­ko su­tar­tis su Kau­no te­ri­to­ri­ne mui­ti­ne, apie tai pra­neš­ta mies­to sa­vi­val­dy­bei ir re­gio­no ver­slui.

Mui­ti­nės de­par­ta­men­to Mui­ti­nės kon­tro­lės or­ga­ni­za­vi­mo sky­riaus ve­dė­jas Lai­mis Žla­bys tvir­ti­no, kad Kau­no te­ri­to­ri­nei mui­ti­nei, at­si­žvel­giant į san­ty­ki­nai ne­di­de­lį Aly­taus re­gio­no ver­slo, vyk­dan­čio tarp­tau­ti­nę pre­ky­bą, po­rei­kį naudotis muitinės paslaugomis, ne­tiks­lin­ga svars­ty­ti apie in­ves­ta­vi­mą į pos­to sta­ty­bą.

Ak­cen­tuo­ta, kad pa­gal sta­tis­ti­nius duo­me­nis, ku­rie pa­ro­do ma­žas Aly­taus re­gio­no ver­slui su­teik­tų pa­slau­gų ap­im­tis Aly­taus kro­vi­nių pos­te pra­ėju­sių me­tų sau­sio–rug­sė­jo mė­ne­siais, čia ne­efek­ty­vu teik­ti mui­ti­nio įfor­mi­ni­mo for­ma­lu­mus.

Tad dabartinio posto išlaikymas muitinei tampa per brangus.

Aly­taus kro­vi­nių pos­tą už­da­rius nuo ba­lan­džio, ar­ti­miau­si pos­tai nuo Aly­taus lie­ka Kau­ne ir Ma­ri­jam­po­lė­je.

„Kro­vi­nių pa­tik­ra mies­tui yra la­bai svar­bi“

Su­si­ti­ki­me su mui­ti­nės at­sto­vais da­ly­va­vu­sio mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Ro­lan­do Juo­nio tei­gi­mu, jei mies­te ne­lik­tų mui­ti­nės pos­to, bū­tų ap­sun­kin­tas kro­vi­nių ju­dė­ji­mas.

„Kro­vi­nių pa­tik­ra mies­tui yra la­bai svar­bi, to­dėl dėl to su ver­sli­nin­kais su­si­tin­ka­me ne pir­mą kar­tą, šį­kart į su­si­ti­ki­mą pa­kvie­tė­me ir mui­ti­nės at­sto­vus. Jei ne­lie­ka kro­vi­nių pos­to, gal­būt ga­li­ma vie­toj jo įsteig­ti mui­ti­nės pa­tik­ros vie­tą“, – kė­lė klau­si­mą mies­to me­ro pa­va­duo­to­jas Ša­rū­nas Klė­ge­ris.

Tu­ri­mais sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos duo­me­ni­mis, da­bar vei­kian­čio kro­vi­nių pos­to pa­slau­go­mis nau­do­ja­si per 100 Aly­taus ap­skri­ties įmo­nių.

Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vęs „Ai­gin­tos“ di­rek­to­rius V.Smai­džiū­nas sa­kė du kar­tus krei­pę­sis į mui­ti­nės va­do­vus, pra­šy­da­mas pa­aiš­kin­ti, ko­kių rei­ka­la­vi­mų ne­ati­tin­ka kro­vi­nių pos­tas, ta­čiau at­sa­ky­mų at­seit ne­ga­vęs.

Kau­no te­ri­to­ri­nės mui­ti­nės at­sto­vai pa­nei­gė, kad  bu­vo ne­at­sa­ky­ta ver­sli­nin­kui, nes in­for­ma­ci­ja apie pa­si­kei­tu­sius rei­ka­la­vi­mus mui­ti­nės įstai­goms įreng­ti bu­vo iš­siųs­ta vi­siems te­ri­to­ri­jų, ku­rio­se įsteig­ti pos­tai ir mui­ti­nio tik­ri­ni­mo vie­tos, sa­vi­nin­kams.

Šį tre­čia­die­nį su­si­ti­ki­me su mui­ti­nin­kais da­ly­va­vę ver­sli­nin­kai, pa­vyz­džiui, „Kau­no grū­dų“, „So­fa Brands“ at­sto­vai, ku­riems rei­ka­lin­gos mui­ti­nės pa­slau­gos, tei­gė, jog jiems ne­svar­bu, kaip ši vie­ta va­din­sis – pos­tu ar pa­tik­ros vie­ta, svar­biau­sia, kad toks taš­kas Aly­tu­je bū­tų.

Ver­sli­nin­kai pa­brė­žė, kad mui­ti­nės vie­ta Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je taps ypač svar­bi  įvy­kus „Bre­xi­tui“ – Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės pa­si­trau­ki­mui iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, kai ver­slo nau­do­ji­ma­sis mui­ti­nės pa­slau­go­mis ga­li pa­di­dė­ti 20–30 proc. Mui­ti­nės at­sto­vai prog­no­zuo­ja šį pa­di­dė­ji­mą 9 proc.

Kaip pa­ste­bė­jo Kau­no te­ri­to­ri­nės mui­ti­nės di­rek­to­rius J.Ra­ge­lis, kai ku­rios di­džio­sios Aly­taus įmo­nės sa­vo te­ri­to­ri­jo­je yra įsi­stei­gu­sios aš­tuo­nias pre­kių pa­tei­ki­mo mui­ti­nei vie­tas, tad joms mies­te vei­kian­ti mui­ti­nės vie­ta nė­ra ak­tu­a­li. Ta­čiau su­si­ti­ki­me da­ly­va­vę ver­sli­nin­kai iš mies­to val­džios rei­ka­la­vo im­tis ini­cia­ty­vos vie­toj kro­vi­nių pos­to steig­ti mui­ti­nio tik­ri­ni­mo vie­tą.

Vi­ce­me­ras su­si­ti­ko su te­ri­to­ri­ją pos­tui su­tei­ku­siu ver­sli­nin­ku

Su­si­ti­ki­me su mui­ti­nės at­sto­vais ne kar­tą klaus­ta, ko­kie rei­ka­la­vi­mai ke­lia­mi mui­ti­nės pa­tik­ros vie­tai, jei­gu ji at­si­ras­tų už­da­rius kro­vi­nių pos­tą.

Kau­no te­ri­to­ri­nės mui­ti­nės at­sto­vai tvir­ti­no, kad dėl to­kios vie­tos stei­gi­mo tu­ri bū­ti su­in­te­re­suo­tas ver­slas ir sa­vi­val­dy­bė, o jai ke­lia­mi pa­na­šūs rei­ka­la­vi­mai kaip ir pos­tui, tik skir­tu­mas toks, kad mui­ti­nė už pa­tik­ros vie­tą ne­mo­ka nuo­mos mo­kes­čio, ne­pa­den­gia ki­tų su jos iš­lai­ky­mu su­si­ju­sių iš­lai­dų, kaip bu­vo da­ro­ma vei­kiant kro­vi­nių pos­tui pri­va­čio­je te­ri­to­ri­jo­je. Mui­ti­nio tik­ri­ni­mo vie­to­je pa­gal po­rei­kį ga­li dirb­ti vie­nas mui­ti­nin­kas.

Iš kar­to po vy­ku­sios dis­ku­si­jos su mui­ti­nės at­sto­vais vi­ce­me­ras Š.Klė­ge­ris su­si­ti­ko su kro­vi­nių pos­tui teritoriją su­tei­ku­siu ver­sli­nin­ku V.Smai­džiū­nu dėl ga­li­my­bės vie­toj pos­to įsteig­ti pa­tik­ros vie­tą.

„Kal­bė­ta apie du va­rian­tus. Apie ga­li­my­bę tar­tis su mui­ti­nės tar­pi­nin­kais dėl mui­ti­nio tik­ri­ni­mo  vie­tos stei­gi­mo ar­ba steig­ti su­in­te­re­suo­tų pu­sių aso­cia­ci­ją no­rint įkur­ti to­kią vie­tą. Sa­vi­val­dy­bė tik­rai ne­ga­li in­ves­tuo­ti į pri­va­čią te­ri­to­ri­ją dėl ver­slui rei­ka­lin­go sub­jek­to įkū­ri­mo, ta­čiau ima­si ini­cia­ty­vos jam pa­dė­ti kvies­da­ma dis­ku­si­jų ir siek­da­ma kar­tu ieš­ko­ti spren­di­mo bū­dų“, – sa­kė Š.Klė­ge­ris.

Tad, ar Aly­tu­je vie­to­je ba­lan­dį už­da­ro­mo kro­vi­nių pos­to at­si­ras mui­ti­nio tik­ri­ni­mo vie­ta,  la­biau­siai pri­klau­sys nuo vie­ti­nio ver­slo su­si­tel­ki­mo, su­in­te­re­suo­tu­mo ir sa­vi­val­dy­bės pa­stan­gų jį suvienyti  ben­dram sie­kiui.

 

Alma MOSTEIKAITĖ