„Ra­gu­vi­lė“ per­nai iš pri­va­čių as­me­nų įsi­gi­jo sa­vo pa­da­li­nio Aly­tu­je pa­tal­pas Pra­mo­nės ra­jo­ne,

Va­sa­ros pra­džio­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vus pa­sie­kė ži­nia, kad Ne­rin­go­je re­gist­ruo­ta, Kre­tin­gos ra­jo­ne bu­vei­nę tu­rin­ti ben­dro­vė „Ra­gu­vi­lė“ vi­siš­kai ne­to­li per­nykš­tį ru­de­nį gais­ro su­nio­ko­tos pa­dan­gų per­dir­bi­mo ben­dro­vės „Eko­lo­gis­ti­ka“ ke­ti­na vyk­dy­ti pa­nau­do­tų pa­dan­gų smul­ki­ni­mo ver­slą.
Sa­vi­val­dy­bė to­kiam ver­slui ne­pri­ta­rė, Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ra ne­pri­ėmė „Ra­gu­vi­lės“ pa­raiš­kos tar­šos lei­di­mui gau­ti, nes įsta­ty­miš­kai yra rei­ka­lin­ga at­ran­ka po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mui. Įmo­nės at­sto­vai šian­dien dar ne­ga­li pa­sa­ky­ti, ar Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­rai teiks to­kiai at­ran­kai rei­ka­lin­gą in­for­ma­ci­ją, ku­rią ga­vus bus spren­džia­ma, ar rei­ka­lin­gas po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mas. To­dėl nau­ji pa­dan­gų smul­kin­to­jai Aly­tu­je ga­li ir ne­at­si­ras­ti. At­lie­kų tvar­ky­to­jai pa­ste­bi, kad pa­nau­do­tų pa­dan­gų kie­kiai kas­met di­dė­ja, o pa­dan­gų at­lie­kų tvar­ky­to­jų yra ma­žai.

Pla­nuo­ja per­dirb­ti pa­dan­gas, plas­ti­ką ir gu­mos at­lie­kas

„Ra­gu­vi­lė“ per­nai iš pri­va­čių as­me­nų įsi­gi­jo sa­vo pa­da­li­nio Aly­tu­je pa­tal­pas Pra­mo­nės ra­jo­ne, Au­dė­jų gat­vė­je. Jos yra maž­daug 50 met­rų at­stu­mu nuo per­nykš­tį ru­de­nį gais­ro nu­nio­ko­tos pa­dan­gų per­dir­bi­mo ben­dro­vės „Eko­lo­gis­ti­ka“.

Šiuo me­tu čia yra „Ra­gu­vi­lės“ ad­mi­nist­ra­ci­nės ir ga­my­bi­nės pa­tal­pos, jų dy­dis – 1 tūkst. 200 kv. met­rų. Taip pat ši ben­dro­vė prie įsi­gy­tų pa­tal­pų val­do apie 2 tūkst. kv. met­rų au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę.

„Ra­gu­vi­lė“ jau maž­daug aš­tuo­ne­rius me­tus yra tarp Aly­tų tvar­kan­čių įmo­nių – lai­mė­ju­si mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelb­tus kon­kur­sus gat­vėms, ša­li­gat­viams ir ža­lie­siems plo­tams tvar­ky­ti. Ji me­cha­ni­zuo­tu bū­du žie­mą ir va­sa­rą va­lo as­fal­tuo­tas mies­to gat­ves, pri­žiū­ri Dai­na­vos ir Vidz­gi­rio ša­li­gat­vius ir ža­liuo­sius plo­tus.

Įsi­gy­to­se pa­tal­po­se Že­mai­ti­jo­je re­gist­ruo­ta ir čia bu­vei­nę tu­rin­ti ben­dro­vė įsi­gy­to­se pa­tal­po­se Aly­taus Pra­mo­nės ra­jo­ne pla­nuo­ja vyk­dy­ti ne­pa­vo­jin­gų at­lie­kų tvar­ky­mą – smul­kin­ti nau­do­tas pa­dan­gas, per­dirb­ti plas­ti­ko ir gu­mos at­lie­kas bei jas sau­go­ti.

Ka­dan­gi to­kiai veik­lai rei­ka­lin­gas Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros iš­duo­tas tar­šos lei­di­mas, „Ra­gu­vi­lė“ į šią agen­tū­rą krei­pė­si pa­va­sa­rio pa­bai­go­je. O pa­raiš­ko­je šiam lei­di­mui gau­ti ben­dro­vė nu­ro­dė jai pri­klau­san­čio­se pa­tal­po­se Au­dė­jų gat­vė­je per me­tus pla­nuo­jan­ti per­dirb­ti 10 tūkst. to­nų ne­tin­ka­mų nau­do­ti pa­dan­gų ir 500 to­nų plas­ti­ko ir gu­mos at­lie­kų.

„Ra­gu­vi­lės“ di­rek­to­rius Vir­gi­ni­jus Bra­zaus­kas „Aly­taus nau­jie­noms“ yra sa­kęs, kad vie­nu me­tu pa­tal­po­se bus ne de­šim­tys tūks­tan­čių, o iki 100 to­nų pa­nau­do­tų pa­dan­gų, jos bus smul­ki­na­mos mo­bi­lia įran­ga ir iš­ve­ža­mos per­dirb­ti į gra­nu­les, iš ku­rių ga­mi­na­mi gu­mi­niai ki­li­mai, ki­li­mė­liai, gu­ma snie­go va­ly­mo ma­ši­noms. Jis įžvel­gė di­de­lę pro­ble­mą ša­ly­je su pa­nau­do­to­mis pa­dan­go­mis ir tvir­ti­no, kad kaž­kas tu­ri jas per­dirb­ti.

„Kai toks pa­si­prie­ši­ni­mas, ne­ži­no­me, ar reng­si­mės at­ran­kai“

Šį mė­ne­sį Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ra pri­ėmė spren­di­mą, ku­riuo ne­pri­im­ta „Ra­gu­vi­lės“ pa­raiš­ka tar­šos lei­di­mui gau­ti no­rint vyk­dy­ti pa­dan­gų smul­ki­ni­mo veik­lą Aly­tu­je, Au­dė­jų gat­vė­je.

Kaip sa­kė agen­tū­ros at­sto­vė ry­šiams su vi­suo­me­ne Li­na Gai­džiū­nai­tė, spren­di­mas pri­im­tas va­do­vau­jan­tis Pla­nuo­ja­mos ūki­nės veik­los po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo įsta­ty­mu, pa­gal ku­rį sie­kiant vyk­dy­ti 10 to­nų ir dau­giau elas­to­me­rų – gu­mos, plas­ti­ko ga­my­bą ar per­dir­bi­mą per pa­rą rei­ka­lin­ga at­ran­ka po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mui.

To­kį spren­di­mą agen­tū­ra pri­ėmė, at­si­žvelg­da­ma į „Ra­gu­vi­lės“ pla­nuo­ja­mos ūki­nės veik­los po­bū­dį, mas­tą ir vie­tos ypa­tu­mus, taip pat ga­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės, Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos, Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pa­sta­bas dėl šios ben­dro­vės pla­nuo­ja­mos veik­los jos pa­tal­po­se Au­dė­jų gat­vė­je.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja bū­si­mai pa­nau­do­tų pa­dan­gų smul­ki­ni­mo veik­lai ne­pri­ta­rė.

Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tas nu­ro­dė, kad tu­ri bū­ti at­lik­tas tam skir­tų pa­tal­pų re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tas, ku­ria­me bū­tų įgy­ven­din­ti gais­ri­nę sau­gą reg­la­men­tuo­jan­čių tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mai pa­gal pla­nuo­ja­mą ūki­nę veik­lą.

Na­cio­na­li­nis vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tras pa­tei­kė pa­sta­bą dėl sa­ni­ta­ri­nės zo­nos nu­sta­ty­mo, pa­teik­to­je pa­raiš­ko­je tar­šos lei­di­mui gau­ti pa­si­ge­do in­for­ma­ci­jos apie pla­nuo­ja­mos ūki­nės veik­los me­tu į ap­lin­ką sklei­džia­mus kva­pus.

Tad da­bar „Ra­gu­vi­lė“, Aly­tu­je ke­ti­nan­ti vyk­dy­ti pa­dan­gų smul­ki­ni­mo veik­lą, Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­rai tu­ri pa­teik­ti rei­ka­lin­gą iš­sa­mią in­for­ma­ci­ją apie pla­nuo­ja­mą ūki­nę veik­lą at­ran­kai dėl po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mui.

Agen­tū­ra, ga­vu­si to­kią in­for­ma­ci­ją, tu­rės įver­tin­ti, ar rei­ka­lin­gas po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mas, ar be šio pro­ce­so „Ra­gu­vi­lei“ ga­li­ma iš­duo­ti tar­šos lei­di­mą.

„Kai toks pa­si­prie­ši­ni­mas, ne­ži­no­me, ar reng­si­mės po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mui. Ta­čiau tik­rai aki­vaiz­du, kad kaž­kas ša­ly­je tu­ri tvar­ky­ti pa­nau­do­tas pa­dan­gas“, – tvir­ti­no „Ra­gu­vi­lės“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Bi­ru­tė Mi­ka­laus­kie­nė.

Ši ben­dro­vė tu­ri tiks­lų pa­dan­gų smul­ki­ni­mo veik­lą vyk­dy­ti ir Klai­pė­dos ra­jo­ne, ta­čiau jau su­lau­kė vie­ti­nių gy­ven­to­jų pa­si­prie­ši­ni­mo.

Pa­nau­do­tų pa­dan­gų su­rin­ki­mo kie­kiai kas­met di­dė­ja apie 15 proc.

Kad pa­nau­do­tų pa­dan­gų su­rin­ki­mo kie­kiai kas­met di­dė­ja ir stam­bia­ga­ba­ri­čių at­lie­kų aikš­te­lė­se su­si­kau­pia pa­dan­gų at­lie­kų, pa­tvir­ti­no Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro (ARATC) Ap­lin­ko­sau­gos val­dy­mo ir pla­na­vi­mo pa­da­li­nio va­do­vė Eri­ka Moc­ke­vi­čie­nė.

Pa­vyz­džiui, per­nai šio cen­tro Aly­taus re­gio­ne val­do­mo­se 19-oje stam­bia­ga­ba­ri­čių atliekų aikš­te­lių, ku­rių dvi yra Aly­tu­je ir trys – Aly­taus ra­jo­ne, jų su­rink­ta 910 to­nų, o kas­met jų su­rin­ki­mo kie­kiai di­dė­ja apie 15 proc.

E.Moc­ke­vi­čie­nė sa­kė, kad šio­se aikš­te­lė­se ne­re­tai su­si­kau­pia pa­dan­gų at­lie­kų, nes jų tvar­ky­to­jų yra ma­žai, o di­džiau­si lei­džia­mi lai­ky­ti šių at­lie­kų kie­kiai li­mi­tuo­ti. Tad rei­kia pa­lauk­ti, kol jie su­si­tvar­kys su­si­kau­pu­sias pa­nau­do­tas pa­dan­gas ir tik tuo­met paims iš mi­nė­tų ARATC aikš­te­lių.

Pa­gal stam­bia­ga­ba­ri­čių atliekų aikš­te­lių veik­los tai­syk­les iš fi­zi­nių as­me­nų per me­tus ne­mo­ka­mai pri­ima­mos ke­tu­rios leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių pa­dan­gos, o no­rint pri­duo­ti dau­giau tai­ko­mas mo­kes­tis – 2,58 eu­ro be PVM už vie­ne­tą. O ne­tin­ka­mos nau­do­ti pa­dan­gos kaip ir ki­tos at­lie­kos iš ju­ri­di­nių as­me­nų pri­ima­mos tik su­da­rius ra­šy­ti­nės for­mos su­tar­tį dėl at­lie­kų tvar­ky­mo, kaip tai nu­ma­ty­ta At­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­me ir at­lie­kų tvar­ky­mo tai­syk­lė­se.

Ju­ri­di­niams as­me­nims ARATC stam­bia­ga­ba­ri­čių at­lie­kų aikš­te­lė­se mo­kes­tis tai­ko­mas už vi­są pri­im­tų pa­dan­gų kie­kį. Už leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio vie­ną pa­dan­gą – 3,50 eu­ro be PVM, sun­kias­vo­rio au­to­mo­bi­lio – 14,50 eu­ro be PVM.

E.Moc­ke­vi­čie­nės pa­ste­bė­ji­mu, fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys pir­miau­sia pa­nau­do­tas pa­dan­gas tu­rė­tų pa­lik­ti ten, kur pir­ko nau­jas – pa­dan­gų pla­tin­to­jams ar­ba trans­por­to prie­mo­nių tech­ni­nės prie­žiū­ros ir re­mon­to pa­slau­gas tei­kian­čio­se įmo­nė­se. Ka­dan­gi pa­dan­gos yra ap­mo­kes­ti­na­mie­ji ga­mi­niai, jų tvar­ky­mas yra ga­min­to­jų ir im­por­tuo­to­jų at­sa­ko­my­bė.

ARATC dėl pa­nau­do­tų pa­dan­gų su­rin­ki­mo ir iš­ve­ži­mo yra su­da­riu­si su­tar­tį su ben­dro­ve „Eko­ba­zė“, ku­ri re­gist­ruo­ta Elek­trė­nuo­se, pa­da­li­nį tu­ri ir Aly­tu­je, o mo­ka­ma už kie­kį, ku­rio ne­fi­nan­suo­ja ga­min­to­jų, im­por­tuo­to­jų or­ga­ni­za­ci­jos, kas pri­va­lu pa­gal At­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mą.

„Kai kas ma­to tik pi­ni­gus, kad ir ARATC“

Vie­šo­sios įstai­gos Pa­dan­gų im­por­tuo­to­jų or­ga­ni­za­ci­jos di­rek­to­rės Dan­guo­lės But­kie­nės tei­gi­mu, pa­nau­do­tų pa­dan­gų su­rin­ki­mas ir per­dir­bi­mas strin­ga dėl dvie­jų pa­grin­di­nių bė­dų – jų ga­min­to­jų ir im­por­tuo­to­jų fi­nan­sa­vi­mo bei ne­iš­spręs­to klau­si­mo dėl to­kių pa­dan­gų per­dir­bi­mo vie­tų.

„Sei­mui jau pa­tei­kė­me pa­siū­ly­mus dėl kai ku­rių įsta­ty­mų pa­kei­ti­mų, kad ša­ly­je iki 2025 me­tų at­si­ras­tų bent pen­kio­li­ka aikš­te­lių, ku­rio­se ga­min­to­jai ga­lė­tų tvar­ky­ti pa­nau­do­tas pa­dan­gas, – su­smul­kin­tų ir sau­giai iš­vež­tų. Jei į jas in­ves­tuo­tų ne tik vals­ty­bė, bet ir per­dir­bė­jai, jie už­si­ga­ran­tuo­tų ža­lia­vą. O to­kios aikš­te­lės ga­lė­tų at­si­ras­ti ato­kiau nuo mies­tų, pa­vyz­džiui, prie są­var­ty­nų, jo­se ga­lio­tų de­po­zi­to sis­te­ma, kai bū­tų nu­ma­to­ma grą­žin­ti­na su­ma už kiek­vie­ną pa­dan­gą. Vals­ty­bės įsi­ki­ši­mas į pa­nau­do­tų pa­dan­gų tvar­ky­mą bū­tų tei­sin­gas, nes da­bar šia­me pro­ce­se kai kas ma­to tik pi­ni­gus, kad ir ARATC. Vi­si de­vy­ni to­kie cen­trai pa­si­ra­šė su­tar­tis dėl pa­dan­gų iš­ve­ži­mo iš stam­bia­ga­ba­ri­čių at­lie­kų aikš­te­lių mums už to­ną pri­mo­kant 10 eu­rų, o jū­sų ARATC už­si­pra­šė 50 eu­rų už to­ną, ir su­tar­tis ne­pa­si­ra­šy­ta“, – pa­sa­ko­jo Pa­dan­gų im­por­tuo­to­jų or­ga­ni­za­ci­jos di­rek­to­rė D.But­kie­nė.

Ji pa­tei­kė 2018-ųjų sta­tis­ti­ką, kai Lie­tu­vo­je bu­vo per­dirb­ta 6,5 tūkst. to­nų pa­dan­gų, o iš Lie­tu­vos, pa­vyz­džiui, į Len­ki­ją iš­vež­ta per­dirb­ti 14 tūkst. to­nų pa­dan­gų at­lie­kų, va­di­na­si, ša­ly­je kau­pia­si at­vež­ti­nės pa­nau­do­tos pa­dan­gos.

 

Alma MOSTEIKAITĖ,