Viešame gyvenamojo namo Lelijų gatvėje projekto pristatyme dalyvavę gyventojai įžvelgė pažeidimų formuojant sklypą šio namo statybai, dėl jų kreiptasi į savivaldybę ir statybas kontroliuojančias institucijas. Tačiau svarbiausia, kad iš naujo namo savininko gautas patikinimas, jog čia neplanuojama komercinė veikla. `Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.

Aly­taus va­di­na­mo­jo ku­ror­to gy­ven­to­jai, su­ži­no­ję apie di­de­lio gy­ve­na­mo­jo na­mo sta­ty­bą Le­li­jų gat­vė­je, su­ne­ri­mo, kad ja­me ga­li at­si­ras­ti ko­mer­ci­nė veik­la, pa­vyz­džiui, lai­do­ji­mo pa­slau­gas tei­kian­ti įmo­nė, nes sta­ty­bų ima­si to­kias pa­slau­gas tei­kian­čios įmo­nės va­do­vas. Tad į šį ant­ra­die­nį vy­ku­sį vie­šą gy­ve­na­mo­jo na­mo Le­li­jų gat­vė­je pro­jek­to pri­sta­ty­mą su­si­rin­kę gy­ven­to­jai tu­rė­jo daug klau­si­mų pro­jek­tuo­to­jui ir pa­čiam bū­si­mo na­mo sa­vi­nin­kui. „Ne­no­ri­me ko­mer­ci­nio pa­sta­to, to­dėl ka­bin­si­mės prie vis­ko“, – pa­reiš­kė pro­jek­to pri­sta­ty­me da­ly­va­vę gy­ven­to­jai.

Na­mo dy­dis rei­ka­lau­ja pro­jek­to vie­ši­ni­mo

Vie­nos di­džiau­sių Aly­tu­je lai­do­ji­mo ir šar­vo­ji­mo pa­slau­gas tei­kian­čios ben­dro­vės va­do­vas Mo­tie­jus Re­mei­ka se­niai sta­ty­tą gy­ve­na­mą­jį na­mą Le­li­jų gat­vė­je įsi­gi­jo maž­daug prieš tre­jus me­tus. Šiuo me­tu įsi­gy­to na­mo jau ne­li­ko, – iš­kas­ta duo­bė nau­jo gy­ve­na­mo­jo na­mo sta­ty­bai, pa­sta­ty­ta at­ra­mi­nė sie­na skly­pui iš­ly­gin­ti, iš skly­po iš­kas­tos že­mės su­pil­tos kai­my­ni­nė­je Dzū­kų gat­vė­je.

Va­do­vau­jan­tis nau­jų gy­ve­na­mų­jų na­mų sta­ty­bą reg­la­men­tuo­jan­čiais tei­sės ak­tais, tu­ri bū­ti vie­ši­na­mi di­des­ni nei 300 kv. met­rų dy­džio šių na­mų pro­jek­tai.

Kaip sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas, sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sia­sis ar­chi­tek­tas Min­dau­gas Ma­ta­žins­kas, anks­čiau vie­ši­ni­mo rei­kė­jo di­des­niems nei 200 kv. met­rų dy­džio gy­ve­na­mų­jų na­mų pro­jek­tams, prieš me­tus toks rei­ka­la­vi­mas at­si­ra­do di­des­nių nei 300 kv. met­rų dy­džio šių na­mų pro­jek­tams.

Šiuo me­tu Aly­tu­je pro­jek­tuo­ja­mi du gy­ve­na­mie­ji na­mai, di­des­ni nei 300 kv. met­rų dy­džio. O kai vie­ši­ni­mo bu­vo rei­ka­lau­ja­ma pro­jek­tuo­ja­miems di­des­niems nei 200 kv. met­rų dy­džio gy­ve­na­mie­siems na­mams, to­kių pro­jek­tų per me­tus at­si­ras­da­vo apie de­šimt.

Šį ant­ra­die­nį vy­ku­sia­me gy­ven­to­jų su­si­do­mė­ji­mo su­lau­ku­sia­me Le­li­jų gat­vė­je nu­ma­to­mo sta­ty­ti gy­ve­na­mo­jo na­mo pro­jek­to vie­ša­me pri­sta­ty­me jo va­do­vas ir ar­chi­tek­tas, in­di­vi­du­a­lio­sios įmo­nės sa­vi­nin­kas Ed­var­das Min­ke­vi­čius sa­kė, kad čia de­vy­nių arų skly­pe pro­jek­tuo­ja­mas dvie­jų aukš­tų su rū­siu 504 kv. met­rų dy­džio na­mas, pa­gal pa­sta­to plo­tą tei­siš­kai jam pri­klau­so de­vy­nios au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo vie­tos.

IMG_2385

Apie įta­ria­mus pa­žei­di­mus – raš­tas me­rui

Pro­jek­to pri­sta­ty­me da­ly­va­vę  mies­to ku­ror­ti­nės da­lies gy­ven­to­jai pra­ne­šė, kad apie įta­ria­mus pa­žei­di­mus for­muo­jant skly­pą nau­jo gy­ve­na­mo­jo na­mo sta­ty­bai Le­li­jų gat­vė­je pa­ra­šė raš­tą mies­to me­rui Ne­ri­jui Ce­siu­liui, taip pat jo ko­pi­jas nu­siun­tę sta­ty­bas kon­tro­liuo­jan­čioms ins­ti­tu­ci­joms. Toks raš­tas sa­vi­val­dy­bė­je re­gist­ruo­tas pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis.

Jį pa­si­ra­šę 37 Le­li­jų ir ap­lin­ki­nių gat­vių gy­ven­to­jai ma­no, kad į nu­ma­to­mo sta­ty­ti nau­jo gy­ve­na­mo­jo na­mo skly­pą at­lie­kant ge­o­de­zi­nius ma­ta­vi­mus ne­tei­sė­tai įtrauk­ta da­lis kai­my­ni­nės Dzū­kų gat­vės, per ar­ti skly­po „Dzū­ki­jos van­de­nų“ šu­li­niai, ur­ba­nis­ti­nė­je nau­jo na­mo vi­zu­a­li­za­ci­jo­je gre­ti­mi na­mai yra pa­di­din­to mas­te­lio, tad nau­jas na­mas ne­at­ro­do toks di­de­lis.

Su­tei­kus ga­li­my­bę nau­jo na­mo skly­pe įsi­reng­ti de­vy­nias au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo vie­tas, bai­mi­na­ma­si dar la­biau pa­di­dė­sian­čios šio kvar­ta­lo tar­šos ir triukš­mo. Gy­ven­to­jams įta­ri­mų ke­lia skly­po iš­ly­gi­ni­mui nuo Ne­mu­no pu­sės šlai­te, ant ri­bos su gre­ti­mu skly­pu, pa­sta­ty­ta aukš­ta at­ra­mi­nė sie­na, abe­jo­ja­ma jos tei­sė­tu­mu ir at­spa­ru­mu, nes at­seit ob­jek­tas bus sta­to­mas bu­vu­sio­je Ne­mu­no va­go­je.

To­kių nuo­gąs­ta­vi­mų gy­ven­to­jai iš­sa­kė ir nau­jo gy­ve­na­mo­jo na­mo pro­jek­to vie­ša­me pri­sta­ty­me šį ant­ra­die­nį.

Ir pro­jek­tuo­to­jas, ir skly­po Le­li­jų gat­vė­je sa­vi­nin­kas ke­lis kar­tus pa­brė­žė, kad at­stu­mai iki ar­ti­miau­sių ob­jek­tų iš­lai­ky­ti, tai su­de­rin­ta su ati­tin­ka­mo­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis. Gy­ven­to­jai tu­rė­tų ir iš sa­vi­val­dy­bės gau­ti at­sa­ky­mą į juos do­mi­nan­čius klau­si­mus dėl nau­jo na­mo sta­ty­bos Le­li­jų gat­vė­je.

Microsoft Word - +++3_70_2019_BENDROJI dalis_AR.docx

Pri­si­pa­ži­no mo­kė­jęs bau­dą

Na­mo pro­jek­to pri­sta­ty­mo me­tu ku­ror­to gy­ven­to­jai Le­li­jų gat­vė­je sta­ty­sian­čio gy­ve­na­mo­jo na­mo sa­vi­nin­ko M.Re­mei­kos tei­ra­vo­si, kaip jam pa­vy­ko įtei­sin­ti at­ra­mi­nę sie­ną nuo Ne­mu­no pu­sės, nes, jų ži­nio­mis, Sta­ty­bos ins­pek­ci­ja bu­vo už­fik­sa­vu­si šios sie­nos sta­ty­bą kaip ne­le­ga­lią.

M.Re­mei­ka pri­si­pa­ži­no už tai su­mo­kė­jęs bau­dą.

At­ra­mi­nę sie­ną nu­ma­to­mo sta­ty­ti gy­ve­na­mo­jo na­mo skly­pe pla­ni­nio rei­do dėl ga­li­mų sa­va­va­liš­kų ar ne­tei­sė­tų sta­ty­bų iš­aiš­ki­ni­mo me­tu už­fik­sa­vo Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Kau­no te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos vals­ty­bi­nės prie­žiū­ros de­par­ta­men­tas.

Nu­sta­ty­ta, kad M.Re­mei­kos skly­pe Le­li­jų gat­vė­je pa­sta­ty­ta be­veik 37 met­rų il­gio ir nuo 1,6 iki 3 met­rų aukš­čio at­ra­mi­nė sie­na, o to­kiam sta­ti­niui rei­ka­lin­gas sa­vi­val­dy­bės iš­duo­tas sta­ty­bos lei­di­mas.

Ka­dan­gi skly­po sa­vi­nin­kas to­kio lei­di­mo ne­tu­rė­jo, ins­pek­to­riai M.Re­mei­kai su­ra­šė ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo pro­to­ko­lą dėl sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos ir jį nag­ri­nė­ti per­da­vė Aly­taus teis­mui. Pas­ta­ra­sis skly­po sa­vi­nin­kui sky­rė 150 eu­rų bau­dą, ku­rią jis su­mo­kė­jo.

Ins­pek­ci­ja taip pat įpa­rei­go­jo skly­po sa­vi­nin­ką nu­griau­ti sa­va­va­liš­kai pa­sta­ty­tą at­ra­mi­nę sie­ną. Ka­dan­gi M.Re­mei­ka to ne­įvyk­dė, kreip­ta­si į Aly­taus teis­mą ir šis nu­ro­dė pa­ša­lin­ti sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos pa­da­ri­nius. Jis per nu­sta­ty­tą ter­mi­ną šių pa­da­ri­nių ne­pa­ša­li­no, ta­da ins­pek­ci­ja, at­li­ku­si pa­pil­do­mą pa­tik­ri­ni­mą ir iš teis­mo ga­vu­si vyk­do­mą­jį raš­tą, krei­pė­si į ant­sto­lius pri­vers­ti­niam teis­mo spren­di­mo vyk­dy­mui.

Pri­vers­ti­nio teis­mo spren­di­mo vyk­dy­mo pro­ce­se skly­po sa­vi­nin­kas ga­vo sa­vi­val­dy­bės lei­di­mą sta­ty­ti at­ra­mi­nę sie­ną. M.Re­mei­ka už sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos įtei­si­ni­mą su­mo­kė­jo 416 eu­rų į vals­ty­bės biu­dže­tą, o to­kios at­ra­mi­nės sie­nos sta­ty­ba šia­me skly­pe ga­li­ma.

Taip sa­va­va­liš­kai sta­ty­ta at­ra­mi­nė sie­na bu­vo įtei­sin­ta. Da­bar teks gau­ti sa­vi­val­dy­bės lei­di­mą sta­ty­ti pro­jek­tuo­ja­mą gy­ve­na­mą­jį na­mą. Tad sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai, prieš iš­duo­da­mi lei­di­mą, tu­ri tei­sę įver­tin­ti, ar pro­jek­ta­vi­mo me­tu bu­vo at­si­žvelg­ta į gy­ven­to­jų pa­reikš­tus prie­kaiš­tus.

„Tik­rai ne­pla­nuo­ja­ma ko­mer­ci­nė veik­la“

Šį ant­ra­die­nį vy­ku­sia­me Le­li­jų gat­vė­je pro­jek­tuo­ja­mo gy­ve­na­mo­jo na­mo vie­ša­me pri­sta­ty­me  ku­ror­to gy­ven­to­jai M.Re­mei­kos ke­lis kar­tus tei­ra­vo­si, ar čia ne­at­si­ras ko­mer­ci­nės pa­skir­ties pa­sta­tas, ku­ria­me, pa­vyz­džiui, bus tei­kia­mos lai­do­ji­mo ir šar­vo­ji­mo pa­slau­gos. Toks klau­si­mas gy­ven­to­jams ki­lo ne­at­si­tik­ti­nai, nes M.Re­mei­ka va­do­vau­ja to­kias pa­slau­gas tei­kian­čiai Alytaus ben­dro­vei.

„Jei at­si­ras lai­do­ji­mo na­mai, mes sa­vo na­mus, esan­čius ša­lia to­kio ob­jek­to, ga­lė­si­me par­duo­ti už ka­pei­kas. Tik­rai nu­kris jų ver­tė“, – pro­jek­to pri­sta­ty­mo me­tu svars­tė gy­ven­to­jai.

Nors pa­gal mies­to ben­drą­jį pla­ną šio­je mies­to te­ri­to­ri­jo­je ga­li­ma gy­ve­na­mų­jų na­mų ir ko­mer­ci­nių pa­sta­tų sta­ty­bą, M.Re­mei­ka pa­ti­ki­no: „Tik­rai ne­pla­nuo­ja­ma ko­mer­ci­nė veik­la, bus sta­to­mas gy­ve­na­ma­sis na­mas. Jei vyk­tų pa­skir­ties pa­kei­ti­mas, jūs ga­lė­tu­mė­te da­ly­vau­ti jo svars­ty­me.“

Ka­dan­gi gy­ven­to­jai sa­kė ati­džiai ste­bė­sian­tys vyk­do­mas sta­ty­bas, o apie ga­li­mus pa­žei­di­mus in­for­muo­sian­tys jas kon­tro­liuo­jan­čias ins­ti­tu­ci­jas, skly­po sa­vi­nin­kas pa­pra­šė kon­kre­čiai įvar­dy­ti, kas da­bar gy­ven­to­jų ne­ten­ki­na sta­tyb­vie­tė­je.

Ku­ror­to gy­ven­to­jų tei­gi­mu, ji tu­ri bū­ti ap­tver­ta, kad vai­kai ne­ga­lė­tų pa­tek­ti į iš­kas­tą duo­bę, pa­ša­lin­tos že­mės nuo kai­my­ni­nės gat­vės, kad lais­vai bū­tų ga­li­ma pa­tek­ti prie Ne­mu­no, vi­si dar­bai tu­ri bū­ti at­lie­ka­mi pa­gal pro­jek­tą. M.Re­mei­kos ke­lis kar­tus pra­šy­ta ne­keis­ti gy­ve­na­mo­jo na­mo pa­skir­ties į ko­mer­ci­nę, nes, gy­ven­to­jų pa­ste­bė­ji­mu, nei va­di­na­mai­siais Sme­to­nos, nei ta­ry­bi­niais lai­kais šio­je Aly­taus ku­ror­ti­nė­je te­ri­to­ri­jo­je ne­bu­vo lei­džia­ma sta­ty­ti net par­duo­tu­vių ar kios­kų.

Va­kar dar­bo pa­bai­go­je M.Re­­­­­meika in­for­ma­vo, kad jo skly­pas kaip pa­gei­da­vo gy­ven­­tojai jau tin­ka­mai ap­tver­tas, že­mės iš gat­vės jau pa­tal­pin­tos į na­mui sta­ty­ti pa­ruoš­tą duo­bę, taip pat  sau­gu­mui už­tik­rin­ti už­rakintas skly­pe esan­tis šu­li­nys.

Alma MOSTEIKAITĖ