P. Lileikio nuotr.

Pa­va­sa­rį Aly­taus mies­to cen­tre, Nau­jo­sios, Rū­tų ir Tvir­to­vės gat­vių san­kir­to­je, ne­to­li čia esan­čios de­ga­li­nės, iš au­to­mo­bi­lio bu­vo vyk­do­ma pre­ky­ba vai­siais ir dar­žo­vė­mis. Ypač sa­vait­ga­liais prie šių pre­kiau­to­jų su­si­bur­da­vo ne­ma­žai žmo­nių, nes juos vi­lio­jo vai­sių ir dar­žo­vių gau­sa bei pri­ei­na­mos kai­nos.
Ta­čiau to­kia pre­ky­ba tę­sė­si ke­lias sa­vai­tes, nes pre­kiau­to­jai, iš­si­gan­dę mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus tam tik­rų veiks­mų, at­si­sa­kė to­liau pre­kiau­ti. Da­bar jau aiš­ku, kad ši pre­ky­ba ga­lė­jo bū­ti vyk­do­ma. Mi­nė­to sky­riaus ve­dė­jas Jo­nas Mu­zi­ke­vi­čius, neiš­si­aiš­ki­nęs tik­ros pa­dė­ties, per­žen­gė at­sa­kin­gu­mo ri­bas. Ta­čiau tar­ny­bi­nės nuo­bau­dos iš­ven­gė, nes ji ne­ga­li bū­ti ski­ria­ma įsta­ty­miš­kai.

Pa­pra­šė nu­trauk­ti pre­ky­bą

Pre­ky­ba iš au­to­mo­bi­lio vai­siais ir dar­žo­vė­mis pa­va­sa­rį bu­vo vyk­do­ma kon­kre­čia­me Nau­jo­sios, Rū­tų ir Tvir­to­vės gat­vių san­kir­tos skly­pe, Nau­jo­ji g. 1.

Šiais pro­duk­tais pre­kiau­ta tu­rint ver­slo liu­di­ji­mą, ku­ris bu­vo iš­duo­tas Ku­piš­kio pi­lie­čiams. Kad pre­ky­ba bu­vo sėk­min­ga, liu­di­jo prie au­to­mo­bi­lio be­si­ri­kiuo­jan­tys pir­kė­jai, ypač sa­vait­ga­liais.

Ta­čiau ba­lan­džio pa­bai­go­je pre­kiau­to­jus ap­lan­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus ve­dė­jas J.Mu­zi­ke­vi­čius ir, kaip nu­ro­do­ma po­li­ci­jos, pro­ku­ra­tū­ros bei teis­mo su­rink­to­je me­džia­go­je, pa­pra­šė pa­teik­ti ver­slo liu­di­ji­mą, sa­vi­val­dy­bės iš­duo­tą lei­di­mą pre­kiau­ti. Mo­te­ris to­kių do­ku­men­tų tuo me­tu su sa­vi­mi ne­tu­rė­jo, tad ve­dė­jas pa­pra­šė pre­ky­bą nu­trauk­ti.

Pra­šy­mą grin­dė tuo, kad ša­li­gat­viui, ant ku­rio bu­vo vyk­do­ma pre­ky­ba, ir čia esan­tiems po­že­mi­niams tin­klams yra nu­sta­ty­ti ser­vi­tu­tai. Bet tuo me­tu tiks­lių ser­vi­tu­to ri­bų ve­dė­jas ne­ži­no­jo.

Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus ve­dė­jas pa­tik­ri­ni­mą vyk­dė pa­gal gau­tą pra­ne­ši­mą dėl at­seit pa­žei­džia­mų pre­ky­bos tai­syk­lių.

Vė­liau mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­rius J.Mu­zi­ke­vi­čiui pa­tei­kė tiks­lias šios te­ri­to­ri­jos ser­vi­tu­tų ri­bas ir pa­aiš­kė­jo, kad vie­ta, ku­rio­je pre­kiau­ja­ma vai­siais ir dar­žo­vė­mis, pri­klau­so Aly­taus ver­sli­nin­kui Ed­var­dui Griš­ke­liui ir ser­vi­tu­tas ne­pažeistas.

Iš­si­aiš­kin­ta, kad pre­kiau­to­jai ne­pa­žei­dė sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pa­tvir­tin­tų Pre­ky­bos ir pa­slau­gų tei­ki­mo mies­to vie­šo­sio­se vie­to­se tai­syk­lių. Šiuo at­ve­ju pre­ky­ba vai­siais ir dar­žo­vė­mis bu­vo vyk­do­ma ne vie­šo­je te­ri­to­ri­jo­je – vals­ty­bei ar sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čio­je že­mė­je, o pri­va­čia­me skly­pe. To­kiai pre­ky­bai sa­vi­val­dy­bės lei­di­mas ne­rei­ka­lin­gas.

Vie­šo­sios tvar­kos sky­rius to­liau pa­tik­ri­ni­mų dėl pre­ky­bos vai­siais ir dar­žo­vė­mis Nau­jo­jo­je g. 1 ne­be­vyk­dė.

Ta­čiau pre­kiau­to­jai iš šios te­ri­to­ri­jos pa­si­trau­kė. E.Griš­ke­lio tei­gi­mu, pre­kiau­to­jus iš­vai­kė sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos už tvar­ką mies­te at­sa­kin­go pa­rei­gū­no veiks­mai: „Jie at­si­sa­kė pra­tęs­ti skly­po nuo­mos su­tar­tį. Tu­rė­jo­me ir dau­giau be­si­do­min­čių­jų pre­kiau­ti šio­je ge­ro­je mies­to cen­tro vie­to­je ir ki­tais pro­duk­tais, bet jų taip ir ne­su­lau­kė­me. Įvai­riau­sių min­čių ky­la dėl Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus ve­dė­jo veiks­mų. Ar tai ne aki­vaiz­du, kaip sa­vi­val­dy­bė ken­kia ver­slui?“

Dėl ga­li­mo draus­mi­nio nu­si­žen­gi­mo in­for­muo­ta sa­vi­val­dy­bė

E.Griš­ke­lis krei­pė­si į Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­si­ą­jį po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą pra­šy­da­mas pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl J.Mu­zi­ke­vi­čiaus ga­li­mo pik­tnau­džia­vi­mo tar­ny­ba.

Ty­ri­mą at­si­sa­ky­ta pra­dė­ti, nes ne­įžvelg­ta pa­da­ry­tos vei­kos, tu­rin­čios nu­si­kal­ti­mo po­žy­mių. To­kį po­li­ci­jos nu­ta­ri­mą ver­sli­nin­kas ap­skun­dė Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­rai. Ši skun­dą at­me­tė.

Pro­ku­ra­tū­ra kon­sta­ta­vo, kad E.Griš­ke­lis dėl vals­ty­bės tar­nau­to­jo J.Mu­zi­ke­vi­čiaus veiks­mų pa­ty­rė ne­pa­to­gu­mų ir tur­ti­nę, mo­ra­li­nę ža­lą, bet ža­la nė­ra to­kio dy­džio, kad at­si­ras­tų bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė.

Ver­sli­nin­kas po­li­ci­jos ir pro­ku­ra­tū­ros pri­im­tus nu­ta­ri­mus dėl ne­pra­dė­to iki­teis­mi­nio ty­ri­mo skun­dė Aly­taus apy­lin­kės teis­mui ir čia skun­das bu­vo at­mes­tas.

Teis­mo ver­ti­ni­mu, ne­bu­vo pa­grin­do kon­sta­tuo­ti, kad J.Mu­zi­ke­vi­čiaus veiks­mais bu­vo pa­da­ry­ta di­de­lės ža­los, nė­ra nu­sta­ty­ta, jog jo veiks­mais ypač pa­kenk­ta vals­ty­bės tar­ny­bos in­te­re­sui.

Pro­ku­ra­tū­ra dėl Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus ve­dė­jo veiks­mų ver­sli­nin­ko at­žvil­giu in­for­ma­vo mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją. Tai pa­da­ry­ta dėl ga­li­mo draus­mi­nio po­bū­džio nu­si­žen­gi­mo.

„Iš si­tu­a­ci­jos iš­li­po sau­sas“

Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Ne­rin­ga Rin­ke­vi­čiū­tė, pa­gal Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mą vals­ty­bės tar­nau­to­jui ga­li bū­ti tai­ko­mos tar­ny­bi­nės nuo­bau­dos už tar­ny­bi­nius nu­si­žen­gi­mus nuo pa­sta­bos iki at­lei­di­mo iš dar­bo. Nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas draus­mi­nių nuo­bau­dų ne­nu­ma­to.

Ka­dan­gi tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos ne­nu­sta­tė J.Mu­zi­ke­vi­čiaus pik­tnau­džia­vi­mo tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi, jo at­žvil­giu tar­ny­bi­nio nu­si­žen­gi­mo ty­ri­mas sa­vi­val­dy­bė­je ne­bu­vo pra­dė­tas.

Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus ve­dė­jas, pa­klaus­tas apie vyk­dy­tos pre­ky­bos Nau­jo­jo­je g. 1 pa­tik­ri­ni­mą, pa­reiš­kė, kad jo veiks­mus įver­ti­no tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos, sa­vi­val­dy­bės va­do­vai ir tar­ny­bi­nio nu­si­žen­gi­mo ne­įžvelg­ta.

„Su sky­riaus ve­dė­ju kal­bė­ta dėl mi­nė­to pa­tik­ri­ni­mo ir apie tai, kad reik­tų ati­džiau ver­tin­ti si­tu­a­ci­jas, kad rei­kia elg­tis at­sa­kin­gai ir žmo­giš­kai“, – sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja N.Rin­ke­vi­čiū­tė.

E.Griš­ke­liui šios si­tu­a­ci­jos aiš­ki­ni­ma­sis už­tru­ko maž­daug tris mė­ne­sius. „Pa­si­ro­do, kal­tų nė­ra, nie­kas už ver­slui su­da­ry­tus ne­pa­to­gu­mus ne­at­sa­ko. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus ve­dė­jas iš šios si­tu­a­ci­jos iš­li­po sau­sas. Ko­kia ga­li bū­ti sa­vi­val­dy­bės va­do­vų kal­ba apie pa­gal­bą ver­slui, jei su juo ele­men­ta­riai ne­si­skai­to­ma?“ – tvir­ti­no E.Griš­ke­lis.