Scanpix nuotr.

Pas­ta­ruo­ju me­tu ži­niask­lai­dos prie­mo­nė­se pa­si­ro­dė skel­bi­mai apie su­per­ka­mas džio­vin­tas rau­do­ną­sias mus­mi­res. Už jų ki­log­ra­mą mo­ka­ma 150 eu­rų. Tai nuo­sta­bą su­kė­lė net Lie­tu­vos miš­ko gry­bų ir uo­gų ver­sli­nin­kų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tui va­rė­niš­kiui Vir­gi­ni­jui Va­ra­na­vi­čiui. Pa­si­ro­do, už džio­vin­tų rau­do­nų­jų mus­mi­rių ki­log­ra­mą mo­ka­ma net pen­kis kar­tus dau­giau nei už to­kį pat kie­kį džio­vin­tų ba­ra­vy­kų.

Su­pir­ki­mo kai­na vis di­di­na­ma

26-erių klai­pė­die­tis Ar­nol­das Skys­ti­mas, dir­ban­tis pa­gal ver­slo liu­di­ji­mą, sa­ko, kad džio­vin­tos rau­do­no­sios mus­mi­rės yra tik vie­nas pro­duk­tas, ku­riuo jis pre­kiau­ja in­ter­ne­te. Pas­ta­ruo­ju me­tu bū­tent jo skel­bi­mai pa­si­ro­dė apie džio­vin­tų rau­do­nų­jų mus­mi­rių su­pir­ki­mą.

 

„Mus­mi­res per­ku jau tre­čius me­tus. Kur kas leng­viau dirb­ti su Si­bi­ro gy­ven­to­jais, ku­rie nie­ka­da ne­pa­mir­šo nė vie­nos miš­ko gė­ry­bės, ži­no, kur jos nau­do­ja­mos. Si­bi­rie­čių ne­ste­bi­na net ci­ga­re­čių pe­le­nų su­pir­ki­mas, o lie­tu­vai­čiai ste­bi­si ir ne­ga­li pa­ti­kė­ti, kad per­ka­mos džio­vin­tos rau­do­no­sios mus­mi­rės“, – tvir­ti­no A.Skys­ti­mas.

Klai­pė­die­čiui per jų su­pir­ki­mo lai­ko­tar­pį Lie­tu­vo­je pa­vy­ko ras­ti la­bai ma­žai sta­bi­lių rau­do­nų­jų mus­mi­rių rin­kė­jų, ku­rie šių gry­bų su­ren­ka nuo ke­lių iki ke­lio­li­kos ki­log­ra­mų per me­tus. Dau­giau­sia džio­vin­tų rau­do­nų­jų mus­mi­rių jam te­ko nu­pirk­ti iš Va­rė­nos ir Šal­či­nin­kų ra­jo­no gy­ven­to­jų. O jų der­liaus me­tu – nuo va­sa­ros pa­bai­gos iki pir­mų­jų šal­nų, pa­sak A.Skys­ti­mo, 3–5 kar­tus ap­va­žiuo­ja­ma vi­sa Lie­tu­va, už­su­ka­ma pas vi­sus gry­bų rin­kė­jus.

„Kiek­vie­nais me­tais kai­na už džio­vin­tų rau­do­nų­jų mus­mi­rių ki­log­ra­mą yra di­di­na­ma 50 eu­rų, šiais me­tais už vie­ną ki­log­ra­mą džio­vin­tų mus­mi­rių ke­pu­rė­lių mo­ka­ma net 150 eu­rų. Dar­bo la­bai daug, vie­nam su­džio­vin­tam ki­log­ra­mui rei­kia su­rink­ti 10–12 ki­log­ra­mų mus­mi­rių. Iš Si­bi­ro rin­kė­jų, įskai­čiuo­jant vi­sus mo­kes­čius, pa­vyks­ta nu­pirk­ti pi­giau ir ža­lia­va ge­riau ver­ti­na­ma pir­kė­jų“, – sa­ko klai­pė­die­tis.

Džio­vin­tas rau­do­ną­sias mus­mi­res jis dau­giau­sia par­duo­da vo­kie­čiams, aust­rams, ame­ri­kie­čiams.

A.Skys­ti­mo ti­ki­ni­mu, da­bar lie­tu­viams la­bai ne­ti­kė­ta ir ke­lia juo­ką, kad per­ka­mos džio­vin­tos rau­do­no­sios mus­mi­rės, ta­čiau bū­ta is­to­ri­jų, kai mū­sų miš­kuo­se šią mus­mi­rę ap­tik­ti tek­da­vo la­bai sun­kiai, nes gy­ven­to­jai jas nu­rink­da­vo kaip šian­dien ba­ra­vy­kus: „Bal­tai kaž­ka­da bu­vo di­džiau­si mus­mi­rių eks­por­tuo­to­jai suo­miams, nor­ve­gams, šve­dams. Pa­va­sa­rį, kai džio­vin­tų rau­do­nų­jų mus­mi­rių at­sar­gos bū­da­vo pa­si­bai­gu­sios, už ke­lio­li­ka ke­pu­rė­lių ga­lė­jai nu­si­pirk­ti el­nią.“

Klai­pė­die­tis įsi­ti­ki­nęs, kad džio­vin­tos rau­do­no­sios mus­mi­rės yra per­ka­mos ga­min­ti gy­dy­mui­si nau­do­ja­mus įvai­rius ant­pi­lus, nes pa­sau­ly­je žmo­nės do­mi­si al­ter­na­ty­via me­di­ci­na, na­tū­ra­liais gy­dy­mo­si me­to­dais.

Pra­dė­jo ben­dra­dar­biau­ti su smul­kiais gry­bų su­pir­kė­jais

A.Skys­ti­mas ak­cen­tuo­ja, kad per­ka­mos tik šva­rios su­džio­vin­tos rau­do­nų­jų mus­mi­rių ke­pu­rė­lės be ko­te­lių, jų dy­dis ga­li bū­ti nuo ke­lių iki de­šim­ties cen­ti­met­rų, svar­bu, jog gry­bas ge­rai vi­zu­a­liai at­ro­dy­tų – ma­ty­tų­si rau­do­na spal­va, bal­ti taš­ke­liai, o ke­pu­rė­lės kraš­tai ne­bū­tų už­si­rie­tę į vir­šų.

Klai­pė­die­tis pa­ta­ria ir dėl rau­do­nų­jų mus­mi­rių džio­vi­ni­mo pro­ce­so: šių gry­bų ke­pu­rė­les rei­kia džio­vin­ti ne­pjaus­ty­tas, esant ne aukš­tes­nei kaip 40 laips­nių tem­pe­ra­tū­rai.

„Pa­si­tai­ko, kad žmo­nės ne­pai­so re­ko­men­da­ci­jų ir pa­di­di­na tem­pe­ra­tū­rą. To­kie gry­bai tam­pa nie­kam ne­rei­ka­lin­gi. At­si­žvel­giant į džio­vi­ni­mo me­to­dus, rau­do­no­sios mus­mi­rės džiū­va dvi pa­ras, pas­kui de­da­mos į kar­to­ni­nes dė­žes ir san­dė­liuo­ja­mos kaip ir vi­si gry­bai – sau­so­je, vė­sio­je, tam­sio­je vie­to­je“, – pa­ta­ria A.Skys­ti­mas.

Anot jo, gry­bų su­pir­kė­jams at­vež­ti ne­rei­kia, pa­ima pa­tys, nė­ra ir mi­ni­ma­laus kie­kio, dėl ku­rio rei­kia kreip­tis į su­pir­kė­jus.

Klai­pė­die­čio tvir­ti­ni­mu, šį­met jis pra­dė­jo ben­dra­dar­biau­ti su smul­kiais gry­bų su­pir­kė­jais, tad in­ter­ne­te ga­li­ma iš­vys­ti ir skel­bi­mų apie rau­do­nų­jų mus­mi­rių džio­vi­ni­mą. Tai ge­ra ži­nia jų rin­kė­jams, nes ne­be­rei­kės suk­ti dėl to gal­vos.

„Pir­mą­syk iš­gir­dau apie su­per­ka­mas džio­vin­tas rau­do­ną­sias mus­mi­res“

„Iš jū­sų pir­mą­syk iš­gir­dau apie su­per­ka­mas džio­vin­tas rau­do­ną­sias mus­mi­res“, – ste­bė­jo­si Lie­tu­vos miš­ko gry­bų ir uo­gų ver­sli­nin­kų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas, Va­rė­no­je vei­kian­čios ben­dro­vės „Vip­re­ka“, už­si­i­man­čios gry­bų ir uo­gų su­pir­ki­mu, di­rek­to­rius V.Va­ra­na­vi­čius.

Jį nu­ste­bi­no ir su­pir­ki­mo kai­na – 150 eu­rų už ki­log­ra­mą. Kaip tei­gė V.Va­ra­na­vi­čius, už džio­vin­tų ba­ra­vy­kų ki­log­ra­mą vi­du­ti­niš­kai mo­ka­ma 30 eu­rų, jie par­duo­da­mi net tik Lie­tu­vo­je, bet ir Pran­cū­zi­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je, Ita­li­jo­je, ki­to­se Va­ka­rų Eu­ro­pos ša­ly­se.

Džio­vin­tų ba­ra­vy­kų daž­niau­siai par­duo­da­ma rug­sė­jo pa­bai­go­je, spa­lio mė­ne­sį.

 

Alma MOSTEIKAITĖ