Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.

Va­kar Aly­taus apy­lin­kės teis­mas pri­ėmė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­lan­kų spren­di­mą – at­mes­tas bendrovės BE­NU vais­ti­nės pra­šy­mas pa­nai­kin­ti mies­to ta­ry­bos spren­di­mą dėl skel­bia­mo nau­jo kon­kur­so vais­ti­nės pa­tal­poms Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je.
Šios pa­tal­pos vais­ti­nei bu­vo iš­nuo­mo­tos de­šim­čiai me­tų nuo 2008-ųjų rug­pjū­čio vi­du­rio. Bir­že­lio pa­bai­go­je mies­to ta­ry­ba nu­spren­dė reng­ti nau­ją kon­kur­są li­go­ni­nė­je vei­kian­čiai vais­ti­nei, ku­ri pa­slau­gas ga­lė­tų teik­ti vi­są pa­rą. Jau yra įvy­kęs kon­kur­sas to­kios vais­ti­nės veik­lai, ta­čiau dar ne­pa­si­bai­gęs kon­kur­so re­zul­ta­tų ap­skun­di­mo teis­mui ter­mi­nas, kon­kur­so baig­tis pa­aiš­kės at­ei­nan­čią sa­vai­tę.

Įžvel­gė pir­me­ny­bės tei­sę at­nau­jin­ti nuo­mos su­tar­tį

Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės pir­ma­me aukš­te esan­čias pa­tal­pas da­bar­ti­nei Kau­no ben­dro­vei BE­NU vais­ti­nei 2008-ųjų rug­pjū­čio vi­du­ry­je de­šim­čiai me­tų iš­nuo­mo­jo tuo­me­tė Aly­taus ap­skri­ties vir­ši­nin­ko ad­mi­nist­ra­ci­ja. Pas­ta­ra­jai bu­vo pa­val­di li­go­ni­nė, tad ši val­džios ins­ti­tu­ci­ja spren­dė ir li­go­ni­nės pa­tal­pų nuo­mos klau­si­mus.

Dau­giau kaip prieš aš­tuo­ne­rius me­tus pa­nai­ki­nus ap­skri­čių val­džias, li­go­ni­nė ta­po pa­val­di Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei, ši pe­rė­mė ir li­go­ni­nės pa­tal­pų nuo­mos su­tar­tis.

Pa­gal  su­tar­tį su BE­NU vais­ti­ne ši už 67 kv. met­rų dy­džio pa­tal­pas li­go­ni­nė­je per mė­ne­sį sa­vi­val­dy­bei mo­ka 3 tūkst. 620 eu­rų.

Ka­dan­gi vais­ti­nės su­tar­tis su sa­vi­val­dy­be bai­gė­si šie­me­čio rugpjū­čio vi­du­ry­je, jos at­sto­vai krei­pė­si su pra­šy­mu pa­tal­pų nuo­mos su­tar­tį pra­tęs­ti dar de­šim­čiai me­tų – iki 2028-ųjų rug­pjū­čio vi­du­rio.

Ta­čiau bir­že­lio pa­bai­go­je vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­spręs­ta reng­ti nau­ją kon­kur­są li­go­ni­nė­je esan­čioms vais­ti­nės pa­tal­poms, – ieš­ko­ti nuo­mi­nin­kų pen­ke­riems me­tams, ga­lin­čių teik­ti nak­ti­mis vei­kian­čios vais­ti­nės pa­slau­gas.

BE­NU vais­ti­nė to­kį mies­to ta­ry­bos spren­di­mą ap­skun­dė Aly­taus apy­lin­kės teis­mui, pra­šy­da­ma jį pa­nai­kin­ti.

Į teis­mą kreip­ta­si, nes įžvelg­ta Ci­vi­li­nia­me ko­dek­se nu­ma­ty­ta nuo­mi­nin­ko, ku­ris vi­suo­met są­ži­nin­gai lai­kė­si vi­sų nuo­mos su­tar­ty­je pri­si­im­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų bei lai­ku mo­kė­jo nuo­mos mo­kes­tį, pir­me­ny­bės tei­sė at­nau­jin­ti pa­tal­pų nuo­mos su­tar­tį pa­si­bai­gus jos ter­mi­nui.

Va­kar Aly­taus apy­lin­kės teis­mas pri­ėmė BE­NU vais­ti­nei ne­pa­lan­kų spren­di­mą – at­mes­tas jos ieš­ki­nys sa­vi­val­dy­bei. Ne­pa­nai­kin­tas bir­že­lio pa­bai­go­je pri­im­tas mies­to ta­ry­bos spren­di­mas dėl skel­bia­mo nau­jo kon­kur­so vais­ti­nės veik­lai li­go­ni­nės pa­tal­po­se, taip pat sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ne­įpa­rei­go­ta vyk­dant pir­mu­mo tei­sę pra­tęs­ti šių pa­tal­pų nuo­mos su­tar­ties su BE­NU vais­ti­ne.

Teis­mo ver­ti­ni­mu, vais­ti­nin­kų ar­gu­men­tai dėl pir­me­ny­bės tei­sės pa­žei­di­mo nė­ra pa­grįs­ti, pa­rem­ti iš es­mės sub­jek­ty­viu ver­ti­ni­mu.

Kau­ne vei­kian­čios ben­dro­vės „Tam­ro Lie­tu­va“, val­dan­čios BE­NU vais­ti­nių tin­klą, rin­ko­da­ros va­do­vas Min­dau­gas Ur­bas va­kar dar ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti, ar Aly­taus apy­lin­kės teis­mo spren­di­mas bus skun­džia­mas Kau­no apy­gar­dos teis­mui.

Pa­nai­kin­tos ap­sau­gos prie­mo­nės, reng­tas kon­kur­sas

BE­NU vais­ti­nės pra­šy­mu Aly­taus apy­lin­kės teis­mas bu­vo pri­tai­kęs lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes dėl mies­to ta­ry­bos spren­di­mo vyk­dy­mo skel­biant nau­ją kon­kur­są nak­ti­nės vais­ti­nės veik­lai li­go­ni­nės pa­tal­po­se.

Ta­čiau to­kią vie­ti­nio teis­mo nu­tar­tį sa­vi­val­dy­bė skun­­dė Kau­no apy­gar­dos teis­mui ir čia spa­lio vi­du­ry­je pa­vy­ko pa­siek­ti lai­ki­nų­jų ap­sau­gos prie­mo­nių pa­nai­ki­ni­mo.

Iš­ny­kus ta­ry­bos spren­di­mo vyk­dy­mo ap­ri­bo­ji­mams, sa­vi­val­dy­bės pa­ve­di­mu Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė pra­ėju­sią sa­vai­tę įvyk­dė kon­kur­są pa­rink­ti nak­ti­nės vais­ti­nės pa­slau­gos tei­kė­ją čia kol kas vei­kian­čios BE­NU vais­ti­nės pa­tal­po­se.

Šia­me kon­kur­se da­ly­va­vo ke­tu­ri ži­no­mi vais­ti­nių tin­klai, tarp jų – ir BE­NU vais­ti­nė. Kol kas dar ne­pa­si­bai­gęs ter­mi­nas kon­kur­so re­zul­ta­tus ap­skųs­ti teis­mui, tad kon­kur­so baig­tis bus aiš­ki at­ei­nan­čią sa­vai­tę.

Va­do­vau­jan­tis mies­to ta­ry­bos spren­di­mu, nak­ti­nės vais­ti­nės pa­tal­pų nuo­mi­nin­kų bu­vo ieš­ko­ma nu­sta­čius pra­di­nę 67 kv. met­rų dy­džio pa­tal­pų nuo­mos kai­ną – 1,56 eu­ro už vie­ną kvad­ra­ti­nį met­rą per mė­ne­sį. Ta­čiau nuo­mi­nin­ką pa­vy­ko su­ras­ti už kur kas di­des­nę kai­ną. Kol kas ji ne­at­sklei­džia­ma.

Jei BE­NU vais­ti­nė ne­taps šio kon­kur­so nu­ga­lė­to­ja, jai teks pa­lik­ti li­go­ni­nė­je nuo­mo­tas pa­tal­pas.

 

Alma MOSTEIKAITĖ