So­dų ben­dri­joje „Ne­mu­nas“ ne­se­niai iš­as­fal­tuo­ta vie­na pa­grin­di­nė gat­vė ir da­lis ki­tos, ku­ria dau­giau­sia nau­do­ja­si so­di­nin­kai. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.

Aly­taus ra­jo­ne yra 20 so­di­nin­kų ben­dri­jų, vei­kian­čių po pus­šim­tį me­tų ar šiek tiek trum­piau. Joms skly­pus su­tei­kė vals­ty­bė, ska­tin­da­ma mė­gė­jiš­ką so­di­nin­kys­tę ir dar­ži­nin­kys­tę. Tiek lai­ko ben­dri­jos nau­do­ja­si ir vi­daus ke­liais. Vyks­tant pri­va­ti­za­ci­jai so­di­nin­kai iš­si­pir­ko skly­pus, o ke­liai iš­li­ko ben­dro­jo nau­do­ji­mo že­mės skly­pais, ku­rie lai­ko­mi vals­ty­bės nuo­sa­vy­be. Šian­dien, kai ben­dri­jos sa­vo ini­cia­ty­va ima tvar­ky­ti ke­lius ir tam iš so­di­nin­kų ren­ka pi­ni­gus, ne vie­nam iš­ky­la klau­si­mas, ar tai da­ro­ma tei­sė­tai. Ar ga­li­ma iš žmo­nių rink­ti pi­ni­gus val­diš­kiems skly­pams tvar­ky­ti? Ta­čiau šian­dien aki­vaiz­du, kad so­di­nin­kų ben­dri­jos, no­rė­da­mos tu­rė­ti va­žiuo­ja­mus ke­lius, ki­to pa­si­rin­ki­mo ne­tu­ri.

Gau­tas pa­si­pik­ti­ni­mas iš „Ne­mu­no“

Prieš tre­jus me­tus, kai bu­vo as­fal­tuo­ja­mos gat­vės so­dų ben­dri­jo­je „Dzū­ki­ja“, „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­jo­je bu­vo gau­tas ne vie­nas ten ūki­nin­kau­jan­čių so­di­nin­kų nu­si­skun­di­mas, ar tai da­ro­ma tei­sė­tai. Gat­vių skly­pai yra val­diš­ki, o pi­ni­gai jiems tvar­ky­ti ren­ka­mi iš so­di­nin­kų. Gir­di, tai tu­ri da­ry­ti Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ar ki­tos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos. Ben­dri­jos va­do­vai bu­vo kal­ti­na­mi ne­tei­sė­tais veiks­mais.

Da­bar re­dak­ci­jo­je gau­tas pa­si­pik­ti­ni­mo laiš­kas iš so­dų ben­dri­jos „Ne­mu­nas“, kur ne­se­niai iš­as­fal­tuo­ta vie­na pa­grin­di­nė gat­vė ir da­lis ki­tos, ku­ria dau­giau­sia nau­do­ja­si so­di­nin­kai. Klau­si­mas – tas pats. Ar tai da­ro­ma tei­sė­tai iš so­di­nin­kų ren­kant pi­ni­gus šiems dar­bams at­lik­ti, nes ke­liai pri­klau­so ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei ir Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai, val­dan­čiai vals­ty­bei pri­klau­san­čius že­mės skly­pus?

Aly­taus su­si­vie­ni­ji­mo „So­dai“ pir­mi­nin­kas Fa­bi­jo­nas De­lin­da sa­kė, kad dėl gat­vių tvar­ky­mo ben­dri­jo­se spren­di­mai pri­ima­mi vi­suo­ti­niuo­se su­si­rin­ki­muo­se: „Jei dau­gu­ma pri­ta­ria tai da­ry­ti sa­vo lė­šo­mis, pi­ni­gai yra ren­ka­mi. Pa­gal se­nus ben­dri­jų stei­gi­mo do­ku­men­tus jų gat­vės pri­klau­so ben­dri­joms.“

F.De­lin­da, be ankš­čiau mi­nė­tų ben­dri­jų, dar pa­mi­nė­jo „Ver­smę“, ku­rio­je pa­grin­di­nės gat­vės tvar­ky­tos už pa­čių so­di­nin­kų su­rink­tas lė­šas.

„So­dų“ pir­mi­nin­kas ne­įsi­vaiz­duo­ja ki­to ke­lio, kaip ga­lė­tų bū­ti tvar­ko­mos gat­vės so­di­nin­kų ben­dri­jo­se. Pa­vyz­džiui, „Dzū­ki­jo­je“ vi­suo­ti­nio su­si­rin­ki­mo spren­di­mu net kas­met ren­ka­mi pi­ni­gai gat­vėms pri­žiū­rė­ti.

So­di­nin­kų ben­dri­jos „Ne­mu­nas“ pir­mi­nin­ko Min­dau­go Ori­no ne­nu­ste­bi­no gau­tas pa­si­pik­ti­ni­mas dėl iš­as­fal­tuo­tų gat­vių už pa­čių so­di­nin­kų pi­ni­gus ben­dri­jai ne­pri­klau­san­čio­je že­mė­je. Gir­di, jam tai dės­tė te­le­fo­nu pa­skam­bi­nę kai ku­rie žmo­nės. „Ben­dri­jos su­si­rin­ki­me be­veik vi­sais bal­sais bu­vo pri­tar­ta pa­grin­di­nių gat­vių as­fal­ta­vi­mui iš pa­čių so­di­nin­kų su­rink­tų pi­ni­gų. Gau­tas Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos lei­di­mas at­lik­ti šiuos dar­bus. Net bu­vo klau­sian­čių­jų, ko­dėl tiek ma­žai ren­ka­ma, po 35 eu­rus nuo val­do­mo skly­po. Kai kas su­ti­ko pri­si­dė­ti dau­giau, sa­va­ran­kiš­ka pa­ra­ma yra už­pa­ja­muo­ta“, – pa­sa­ko­jo M.Ori­nas.

Jis pri­si­pa­ži­no ne­ma­tan­tis jo­kio ne­tei­sė­tu­mo tvar­kant ben­dri­jos ke­lius už pa­čių so­di­nin­kų lė­šas: „Daug me­tų kal­ba­ma, kad sa­vi­val­dy­bėms bus per­duo­ti ben­dri­jų ke­liai, ir jos tai tvar­kys sa­vo lė­šo­mis. Aly­taus ra­jo­ne di­džiu­lis ke­lių ir gat­vių tin­klas, jei ir bus per­duo­ti mū­sų ke­liai, ne­ži­nia, ka­da bus tvar­ko­mi. To­dėl kaip pa­tys su­si­tvar­ky­si­me, taip ir tu­rė­si­me.“

„Dvy­li­ka me­tų tuo ti­kiu“

No­rint so­di­nin­kų ben­dri­jų ke­lius per­duo­ti sa­vi­val­dy­bėms, rei­ka­lin­gi So­di­nin­kų ben­dri­jų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai. Lie­tu­vos so­di­nin­kų ben­dri­jų aso­cia­ci­jos gar­bės pir­mi­nin­kas Ei­di­gin­tas Ger­ma­na­vi­čius sa­kė, kad pra­ėju­sį ant­ra­die­nį Vy­riau­sy­bė­je vy­ko pa­si­ta­ri­mas dėl ben­dri­jų ke­lių per­da­vi­mo sa­vi­val­dy­bėms: „Pa­ves­ta Že­mės ūkio ir Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­joms pa­ruoš­ti nu­ro­dy­mus, kaip tai tu­ri bū­ti pa­da­ry­ta. Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja siū­lo tam lė­šų skir­ti iš vals­ty­bės Ke­lių prie­žiū­ros pro­gra­mos. Pa­ža­dė­ta, kad jau nuo at­ei­nan­čių me­tų sau­sio so­di­nin­kų ben­dri­jų ke­lius pe­rims sa­vi­val­dy­bės ir tam bus skir­ta lė­šų. Aš jau dvy­li­ka me­tų tuo ti­kiu, gal da­bar taip ir at­si­tiks.“

E.Ger­ma­na­vi­čius ne­gai­lė­jo kri­ti­kos Sei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui Kęs­tu­čiui Ma­žei­kai, ku­ris, Lie­tu­vos so­di­nin­kų ben­dri­jų aso­cia­ci­jos gar­bės pir­mi­nin­ko tei­gi­mu, del­sė duo­ti ei­gą mi­nė­toms So­di­nin­kų ben­dri­jų įsta­ty­mo pa­tai­soms.

Aso­cia­ci­jos va­do­vas tvir­ti­no, kad da­bar­ti­nė­je si­tu­a­ci­jo­je yra tei­sė­tas ben­dri­jų žings­nis iš so­di­nin­kų rink­ti pi­ni­gus ke­liams tvar­ky­ti, nors ben­dri­jos tvar­ko ir ne joms pri­klau­san­čią že­mę. Ta­čiau ke­liais nau­do­ja­si vi­si ben­dri­jos na­riai, ir jei­gu jie bus ne­iš­va­žiuo­ja­mi, ken­tės ne kas ki­tas, o pa­tys ben­dri­jos na­riai.

Sa­vi­val­dy­bės pa­ra­ma – aša­ros

Aly­taus ra­jo­ne šiuo me­tu yra 20 so­di­nin­kų ben­dri­jų. Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ti­nė pa­ra­ma joms – 7 tūkst. 200 eu­rų. Lė­šos daž­niau­siai ski­ria­mos ben­dri­jų ke­liams iš­grei­de­riuo­ti ar smul­kiam jų re­mon­tui.

Jei sa­vi­val­dy­bės pa­ra­mos lė­šos bū­tų da­li­ja­mos po ly­giai kiek­vie­nai ben­dri­jai, vie­nai tek­tų po 360 eu­rų. Už tai kiek­vie­na ga­li įsi­gy­ti po 2–3 kro­vi­ni­nius au­to­mo­bi­lius žvy­ro.

Kaip pa­ste­bė­jo Lie­tu­vos so­di­nin­kų ben­dri­jų aso­cia­ci­jos gar­bės pir­mi­nin­kas, jei sa­vi­val­dy­bės kaž­ką pa­de­da ben­dri­joms, tai daž­niau­siai gi­ria­ma­si tar­si di­de­liais nuo­pel­nais. O ta pa­ra­ma pa­pras­tai bū­na aša­ros.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ko­mu­na­li­nio ūkio sky­riaus ve­dė­jas Man­tas Lu­da­vi­čius sa­kė, kad šiuo me­tu biu­dže­to lė­šo­mis tvar­ko­mi tik vie­ti­nės reikš­mės pri­va­žia­vi­mo ke­liai į ben­dri­jas. Tai pa­da­ry­ta į Ge­čia­lau­kio kai­me esan­čią so­dų ben­dri­ją, ben­dri­jo­je „Luks­nė­nai“, „Dzū­ki­jo­je“ tvar­ky­ti vie­ti­nės reikš­mės ke­lio kel­kraš­čiai.

Jei bus pri­im­ti So­di­nin­kų ben­dri­jų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai, lei­džian­tys šių ben­dri­jų ke­lius per­duo­ti sa­vi­val­dy­bėms ir bus ski­ria­mas fi­nan­sa­vi­mas iš vals­ty­bės biu­dže­to, ti­kė­ti­na, kad ge­res­nių so­di­nin­kų ke­lių pa­dau­gės. Ta­čiau ma­ža vil­ties, kad vi­si ke­liai bus iš­as­fal­tuo­ti ir so­di­nin­kai jais va­ži­nės tar­si au­to­stra­do­mis. Var­gu ar ben­dri­jos, no­rin­čios tu­rė­ti kiek įma­no­ma ge­res­nius ke­lius, ap­si­eis be rin­klia­vų iš pa­čių so­di­nin­kų.

Al­ma Mos­tei­kai­tė

 

www.alytausnaujienos.lt