Ant­ras – pa­grin­di­nės gais­ra­vie­tės tvar­ky­mo eta­pas pra­si­dė­jo per­nykš­čio gruo­džio vi­du­ry­je ir už­tru­ko iki šio mė­ne­sio pra­džios.

Per­nykš­čio spa­lio vi­du­ry­je ki­lu­sio ir de­šimt die­nų tru­ku­sio gais­ro Aly­taus pa­dan­gų per­dir­bi­mo ben­dro­vė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“ vie­tą vals­ty­bės val­do­ma ben­dro­vė „Tok­si­ka“ pra­dė­jo tvar­ky­ti lap­kri­čio pra­džio­je. Pa­grin­di­nė gais­ra­vie­tė baig­ta tvar­ky­ti šio mė­ne­sio pra­džio­je. Prieš dvi sa­vai­tes pra­dė­tos iš­vež­ti ap­de­gu­sios pa­dan­gos, tai tu­rė­tų už­truk­ti iki ko­vo pra­džios. Gais­ra­vie­tei tvar­ky­ti ben­dro­vė jau iš­lei­do apie 1 mln. 800 tūkst. eu­rų, ir tai dar nė­ra ga­lu­ti­nė su­ma.

Di­džiau­sia su­ma – už pa­grin­di­nės gais­ra­vie­tės su­tvar­ky­mą

Gais­ra­vie­tės tvar­ky­mo dar­bų ėmė­si vals­ty­bės val­do­ma Vil­niu­je re­gist­ruo­ta ben­dro­vė „Tok­si­ka“, ga­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­jos nu­ro­dy­mą. Prieš tai Vy­riau­sy­bės nutarimu Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų bei Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­joms buvo pavesta įver­tin­ti­ šios ben­dro­vės pa­jė­gu­mus tvar­ky­ti gais­ra­vie­tę.

Ne­lai­mės vie­tos su­tvar­ky­mas bu­vo pa­da­ly­tas į eta­pus, at­si­žvel­giant į po gais­ro su­si­da­riu­sias at­lie­kas ir jų lo­ka­li­za­ci­ją.

Per­nykš­čio lap­kri­čio pra­džio­je pra­si­dė­jo pir­mas gais­ra­vie­tės tvar­ky­mo eta­pas, tru­kęs iki lap­kri­čio pa­bai­gos. Jo me­tu į „Tok­si­kos“ at­lie­kų tvar­ky­mo įren­gi­nius Šiau­lių ra­jo­ne bu­vo iš­vež­tos pa­vo­jin­gos at­lie­kos iš dvie­jų, ša­lia pa­grin­di­nės gais­ra­vie­tės esan­čių pa­tal­pų.

Iš vi­so iš­ga­ben­ta be­veik 680 to­nų pa­vo­jin­gų su­de­gu­sių pa­dan­gų per­dir­bi­mo at­lie­kų, – de­gė­sių, su­si­da­riu­sių iš teks­ti­li­nių ir me­ta­li­nių pa­dan­gų kor­dų, gu­mos li­ku­čių, der­vų ir ki­tų ne­aiš­kių che­mi­nių me­džia­gų.

Šie dar­bai „Tok­si­kai“ kai­na­vo be­veik 240 tūkst. eu­rų. Už tai vals­ty­bės val­do­mai įmo­nei bu­vo at­ly­gin­ta iš ša­lies biu­dže­to. Pir­mu eta­pu bu­vo su­tvar­ky­tas dau­giau kaip 2 tūkst. kv. met­rų plo­tas.

Ant­ras – pa­grin­di­nės gais­ra­vie­tės tvar­ky­mo eta­pas pra­si­dė­jo per­nykš­čio gruo­džio vi­du­ry­je ir už­tru­ko iki šio mė­ne­sio pra­džios. Jo me­tu rei­kė­jo su­tvar­ky­ti maž­daug 7 tūkst. 700 kv. met­rų plo­tą. Pir­miau­sia – pa­ša­lin­ti pa­vo­jin­gas įgriu­vu­sio sto­go kon­struk­ci­jas, po to at­lie­kas iš­rū­šiuo­ti ir pa­vo­jin­gas iš­vež­ti de­gin­ti į „Tok­si­kos“ įren­gi­nius Šiau­lių ra­jo­ne.

Kaip sa­kė ben­dro­vės ko­mer­ci­jos di­rek­to­rius Lu­kas An­dro­na­vi­čius, pa­grin­di­nė­je gais­ra­vie­tė­je vy­ko ga­na su­dė­tin­gi dar­bai: „Bu­vo bū­ti­na at­skir­ti gelž­be­to­nį, me­ta­lo kon­struk­ci­jas, me­die­ną, smul­kaus me­ta­lo ir pa­vo­jin­gą­sias at­lie­kas. Iš vi­so iš­rū­šiuo­ta daugiau nei 8 tūkst. 400 to­nų at­lie­kų. Iš­rū­šiuo­tos ir at­skir­tos pa­vo­jin­gos at­lie­kos – miš­ri de­gė­sių frak­ci­ja, kaip an­tai pe­le­nai, der­vos, gu­mos de­gė­siai, teks­ti­lė, frak­ci­jos dy­dis iki 56 mi­li­met­rų.“

Šiuo eta­pu 254-iais sunk­ve­ži­miais iš gais­ra­vie­tės iš­ga­ben­ta maž­daug 5 tūkst. 450 to­nų at­lie­kų. O tai „Tok­si­kai“ at­si­ė­jo apie 1 mln. 570 tūkst. eu­rų.

Šių pinigų įmonė dar nesusigrąžinusi iš valstybės biudžeto, tik pateikusi pra­šymą su atliktus darbus patvirtinančiais dokumen­tais Alytaus miesto savi­valdybės administracijoje veikiančiai komisijai, kuri sprendžia dėl prašymo tei­kimo Finansų ministerijai.

Ty­ri­mus at­li­ko Vo­kie­ti­jos la­bo­ra­to­ri­jo­je

„Tok­si­kos“ ko­mer­ci­jos di­rek­to­riaus tei­gi­mu, iš pra­džių pla­nuo­ta gais­ra­vie­tės tvar­ky­mo dar­bus at­lik­ti per du eta­pus, ta­čiau at­si­ra­do ir tre­čias – ap­de­gu­sių pa­dan­gų iš­ve­ži­mo eta­pas: „Jų čia ga­li bū­ti nuo 1 tūks­tan­čio iki 1 tūks­tan­čio 200 to­nų. No­rė­da­mi įsi­ti­kin­ti, ar tai pa­vo­jin­gos, ar ne­pa­vo­jin­gos at­lie­kos, at­li­ko­me ty­ri­mus Vo­kie­ti­jos la­bo­ra­to­ri­jo­je. Bu­vo nu­sta­ty­ta, kad tai pa­vo­jin­gos at­lie­kos.“

Ka­dan­gi ty­ri­mai už­tru­ko, šių at­lie­kų iš­ve­ži­mas iš gais­ra­vie­tės vėl­gi į „Tok­si­kos“ įren­gi­nius Šiau­lių ra­jo­ne pra­si­dė­jo prieš dvi sa­vai­tes. Per sa­vai­tę jų iš­ve­ža­ma nuo 200 iki 300 to­nų. Pla­nuo­ja­ma, kad ap­de­gu­sių pa­dan­gų iš­ve­ži­mas tu­rė­tų bū­ti baig­tas pir­mą ko­vo mė­ne­sio sa­vai­tę. O tai ga­li kai­nuo­ti nuo 350 iki 400 tūkst. eu­rų.

Tad jau šian­dien aiš­ku, kad gais­ra­vie­tės su­tvar­ky­mas vals­ty­bės biu­dže­tui – vi­siems mo­kes­čių mo­kė­to­jams kai­nuos per 2 mln. eu­rų.

L. An­dro­na­vi­čiaus pa­si­tei­ra­vus, ar įmo­nei nė­ra sun­ki fi­nan­si­nė naš­ta už sa­vo lė­šas at­lik­ti gais­ra­vie­tės tvar­ky­mo dar­bus, o tik po to su­sig­rą­ži­nant pi­ni­gus iš vals­ty­bės biu­dže­to, jis at­sa­kė: „Ben­dro­vei su­val­dy­ti fi­nan­si­nius srau­tus yra iš­šū­kis, ta­čiau kol kas tai di­de­lių pro­ble­mų ne­su­ke­lia, at­lie­ka­miems dar­bams įta­kos ne­tu­ri.“

Nuo gais­ra­vie­tės tvar­ky­mo pra­džios čia dar­ba­vo­si apie de­šimt sun­kias­vo­rę tech­ni­ką tu­rin­čių Aly­taus ir ki­tų sa­vi­val­dy­bių įmo­nių. Pas­ta­ruo­ju me­tu ap­de­gu­sias pa­dan­gas iš­ve­ža nuo tri­jų iki pen­kių įmo­nių.

„Tok­si­ka“ apie at­lie­ka­mus dar­bus gais­ra­vie­tė­je nuo­lat in­for­muo­ja Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų bei Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jas.

 

Alma MOSTEIKAITĖ